Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/081
Nazwa zadania:
Organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2009/09/21
Data decyzji:
2009/10/02

                       

                                                                                         BOP/SP/2009/081                                                             

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

Organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12.000,-zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Wykorzystanie środków z dotacji przewidziane jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009r.,

a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

d)     Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

e)     przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.

f)        przy rozpatrywaniu ofert Miasto dokona ich oceny pod kątem zgodności z przyjętymi i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta, zdiagnozowanymi potrzebami na rzecz osób niepełnosprawnych.

g)     złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane .

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacjami, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

·        zakres rzeczowy zadania,

·       objęcie programem jak największej liczby uczestników niepełnosprawnych, mieszkańców Szczecina,

·       posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

·       rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

·       ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadnia,

·        zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

·       analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2008 rok - kwota 4 552,- zł – wykaz w WZIPS

2009 rok  kwota 30 950,- zł - wykaz w WZIPS

  

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Beata Andruszkiewicz
 - telefon  91 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Sylwia Pączka - telefon 091 424 50 96.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 2125.00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 6000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/08/20, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/01/12 15:53:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/01/12 15:53:17 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/08/20 13:51:25 nowa pozycja