Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2010/030
Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych: międzynarodowych, mistrzowskich międzynarodowych, mistrzowskich krajowych oraz ogólnopolskich o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecina, odbywających się na terenie miasta Szczecina.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2010/02/15
Data decyzji:
2010/03/03

BOP/IK/2010/030

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jegodofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych: międzynarodowych, mistrzowskich międzynarodowych, mistrzowskich krajowych oraz ogólnopolskich o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecina, odbywających się na terenie miasta Szczecina.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadań wynosi 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

1) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) posiadają zlecenie właściwego polskiego związku sportowego, ogólnopolskiej federacji lub zarządu krajowego na organizację mistrzostw krajowych na terenie Szczecina lub posiadają doświadczenie (udokumentowane) w realizacji tego typu zadań,
b) przedstawią plan promocji imprezy,
c) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
d) dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
e) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,
f) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
2) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.
3) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
4) Przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert.

5) Z konkursu wykluczone są:
· imprezy cykliczne (powtarzalne - realizowane przynajmniej 4 razy w roku), sportowe imprezy szkolne.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadań przewidziana jest w terminie do daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 15. 02. 2010. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok 420 000,- zł – Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2009 rok 430 600,- zł – Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 24000.00
Miejski Klub Sportowy '04 Pogoń Szczecin 0.00
Stowarzyszenie Auto-Klub 10000.00
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE 3000.00
Uczniowski Klub Sportowy 47 "Bushido-Morus" 8000.00
Szczeciński Klub Bokserski SZTORM 10000.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 0.00
Szczeciński Klub Tenisowy 10000.00
Miejski Klub Pływacki 60000.00
Automobilklub Gorzowski 45000.00
Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" 10000.00
Miejski Klub Sportowy "Pogoń'04" Szczecin 10000.00
Iron Fist Team 35000.00
Klub Sportowy " Morze-Bałtyk" 12000.00
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin 0.00
Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" 0.00
Fundacja Rodzina-Rozwój-Sukces 0.00
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin 13000.00
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin 0.00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kaskada Szczecin Rugby Klub 6000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 43000.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 3000.00
Osiedlowy Klub Sportowy PSW 6000.00
Szczeciński Klub Nart Wodnych Ski-Line 10000.00
Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Ognisko TKKF ŚLIZG 80000.00
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 0.00
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 28000.00
Zachodniopomorski Okregowy Związek Żeglarski 25000.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 8000.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 0.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 0.00
Klub Biegacza "Maratończyk Team" 50000.00
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin 8000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" 8000.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 30000.00
Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 50000.00
Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/22, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:12:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:12:13 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2011/04/01 13:03:45 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2010/03/08 13:07:16 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2010/02/03 10:52:49 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/12/22 14:57:52 nowa pozycja