Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/067
Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR), połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
Termin składania:
2009/06/09
Data decyzji:
2009/06/19

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/067
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR) oraz beneficjentów szczecińskich świetlic środowiskowych, połączonego z profilaktyką uzależnień
od substancji psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem Akcja lato 2009”.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno - oświatowych i sportowo - rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol i narkotyki oraz inne substancje odurzające wśród dzieci i młodzieży – beneficjentów zadania,
c) podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży – uczestników wypoczynku letniego,
d) popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
e) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
f) zapewnienie opieki, posiłków, wypoczynku i rekreacji podczas wakacji dzieciom
i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, podopiecznych MOPR
i świetlic środowiskowych,
g) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 850 000,00 zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.
15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873
z późn. zm.),oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do 15 września 2009 roku.
Wnioskodawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić:
a) liczbę uczestników, skierowanych na piśmie przez MOPR w Szczecinie,
b) zapewnienie beneficjentom uczestnictwa w wypoczynku letnim, w formie kolonii lub półkolonii oraz w ramach wypoczynku letniego udział w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych
lub/i sportowo-rekreacyjnych.

Organizacje wnioskujące winny pracować na rzecz dzieci i młodzieży stale, tzn. przez cały rok, nie przewiduje się dofinansowania ofert organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności na rzecz dzieci i młodzieży poza okresem wypoczynku letniego.

Organizacja wypoczynku musi być zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.97.12. 67 z późn. zm.).

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na następujące zadania:
a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kolonii i półkolonii,
b) transport,
c) materiały dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania,
d) wynagrodzenia wychowawców oraz ekspertów włączonych w zaplanowane działania w formie umów: o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
e) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
f) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno-oświatowych.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) precyzyjny opis warunków pobytu tj.: bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno – oświatowym i sportowo
– rekreacyjnym,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego;
dodatkowo powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone w Konkursie oferty przekazane zostaną do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. A następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, i innym podmiotom, o których mowa w art.
3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
W roku 2008 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
w kwocie 187 830,00 zł,
b) Klub Sportowy Hutnik „Eko Tras” w kwocie 132 730,00 zł,
c) Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w kwocie 67 440,00 zł,
d) Dom Kultury Klub Skolwin w kwocie 12 000,00 zł.
W bieżącym roku zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 114, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

UWAGA!
Umowa z wybranym organizatorem wypoczynku letniego zostanie podpisana po dostarczeniu zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku wydanego przez Kuratora Oświaty.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 101700.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 26492.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci UNP: 33632 192430.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecin-Dąbie 25060.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 20000.00
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 180000.00
Polskie Stowarzyszenie Zapobiegania Narkomanii 7000.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP UNP: 33617 68000.00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Bosko 7000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "Razem" 10000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 52400.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/05/08, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:06:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:06:16 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:14:11 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/31 12:50:01 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/06/19 12:19:10 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/05/14 12:41:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/05/14 12:38:54 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/05/08 13:44:34 nowa pozycja