Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2006/012
Nazwa zadania:
Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci z Zespołem Downa
Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na prowadzenie opieki stomatologicznej dla dzieci z Zespołem Downa w tym:
Termin składania:
2006/04/10
Data decyzji:
2006/05/08

 1. PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

  ogłasza otwarty konkurs ofert na:

  realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

  Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

1. Nazwa zadania: Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci z Zespołem Downa

2. Rodzaj zadania: Celem zadania jest udzielenie dotacji na prowadzenie opieki stomatologicznej dla dzieci z Zespołem Downa w tym:

 1. zapewnienia regularnych przeglądów stomatologicznych celem wczesnego wykrycia próchnicy, chorób przyzębia i wad zgryzu
 2. edukacja rodziców lub opiekunów pod kątem higieny jamy ustnej, stosowania dodatkowych elementów pielęgnacyjnych i kształtowania nawyków higieniczno – dietetycznych,
 3. zapewnienie leczenia stomatologicznego z zastosowaniem znieczulenia ogólnego.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 1. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegających zapewnieniu opieki stomatologicznej dzieciom z Zespołem Downa
 2. Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze, a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,
 3. Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.

 1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),
 2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, sala nr 62 w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert.

Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendację ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia.

Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 • Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • Kalkulacja kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadnia,
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • Liczba osób objętych zadaniem,
 • Zakres możliwej do prowadzenia przez organizację działalności programowej,
 • Doświadczenie w realizowaniu zagadnień w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
 • Planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadania,
 • Planowane działania i zajęcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz planowane do osiągnięcia efekty działania,
 • Charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 rok

nowe zadanie

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Marta Giezek – tel. 4245 674 – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej e-mail: mgiezek@um.szczecin.pl

 

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniop. Oddział Regionalny 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/03/09, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2006/06/06 13:20:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2006/06/06 13:20:33 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/03/09 10:39:03 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/03/09 10:36:25 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/03/09 10:31:46 nowa pozycja