Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2008/008
Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonaln
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2008/02/07
Data decyzji:
2008/03/17

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzących szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2 184 000,- zł. (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90%. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą szkolenie w dyscyplinie olimpijskiej i paraolimpijskiej, uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym międzyszkolne kluby sportowe wykluczając inne uczniowskie kluby sportowe – udokumentować,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować.

Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności klubu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku (wzór ankiety w załączeniu).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia), c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość olimpijczyków i reprezentantów Polski, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2006 rok 2 031 200,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2007 rok 1 893 900,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 56 48, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 156000.00
Klub Sportowy "Olimpic" Szczecin 0.00
Bokserski Klub Sportowy SKORPION 56000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 60000.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe 7000.00
Miejski Klub Pływacki 280000.00
Klub Sportowy "Stal Szczecin" 150000.00
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" 49000.00
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin 59000.00
Klub Sportowy "Łącznościowiec" 36000.00
Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS 16000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 160000.00
Klub Sportowy IRONMAN CS POLSKA 29000.00
Klub Karate "Bodaikan" 77000.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" 15000.00
Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" 20000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 310000.00
Klub Sportowy Inwalidów START 48000.00
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo" 76000.00
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 7000.00
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin 38000.00
Szczeciński Klub Tenisowy 0.00
Stowarzyszenie Klub Karate KAMIKAZE 14000.00
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 110000.00
Klub Sportowy Taekwondo I.T.F. Zakole 22000.00
Klub Karate "Samuraj" 51000.00
Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-Do 17000.00
Klub Sportowy ORZEŁ Szczecin 12000.00
Klub Sportowy "Arkonia" 120000.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" 56000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Podjuchy" 28000.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE 50000.00
Klub Sportowy "Piast" 55000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/01/07, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2009/03/05 13:31:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2009/03/05 13:31:53 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/03/17 16:28:20 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/01/07 14:15:32 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/01/07 13:45:51 nowa pozycja