Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2006/014
Nazwa zadania:
Pomoc psychospołeczna, prawna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i terapia rodzin dysfunkcyjnych, w których wystepują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Termin składania:
2006/04/04
Data decyzji:
2006/04/14

 


 
                                                                     PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 


                                                           ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie: 
                            Pomoc psychospołeczna, prawna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, 
        rodzinne i terapia rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji na terenie Miasta Szczecina.Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie (wsparcie).

1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207)

1. Nazwa zadania:
Pomoc psychospołeczna, prawna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i terapia rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji na terenie Miasta Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem zadania jest:
a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, pedagogicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą;
b) profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;
c) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną;
d) promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego funkcjonowania rodziny;
e) edukacja w zakresie mechanizmów przemocy i metod jej przeciwdziałania;
f) propagowanie trzeźwości i abstynencji w rodzinie i lokalnym środowisku;
g) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej nt. zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych
Adresatami zadania są: ofiary i sprawcy przemocy i członkowie ich rodzin, dzieci, młodzież – mieszkańcy Szczecina.3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2006:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 160 000,- zł
i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 1231 z poźn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 17.04.2006 do 31.12.2006, tj. przez 37 tygodni bieżącego roku.
Placówki, które podejmą się realizacji zadania zobowiązane będą działać w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie;
b) prowadzić w szczególności następujące formy pracy:
1. Rozmowy wspierające, wyjaśniające i diagnostyczne z klientami;
2. Poradnictwo profesjonalne dla ofiar i sprawców przemocy oraz członków ich rodzin;
3. Terapię krótkoterminową dla osób doznających przemocy;
4. Mediację rodzinną;
5. Poradnictwo telefoniczne;
6. Konsultacje;
7. Współpracować instytucjonalnie m.in. z następującymi lokalnymi placówkami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, szkołami, ośrodkami terapii uzależnień, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie oraz z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W ofercie powinien zostać określony szczegółowo zakres tej współpracy.
Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 123 z późn. zm.) oraz Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493)

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na:
a) utrzymanie lokalu;
b) materiały biurowe i dydaktyczne;
c) wynagrodzenia ekspertów włączonych w realizację zaplanowanych działań w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
d) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają;
e) inne koszty, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania;
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych);
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty;
b) krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
w zakresie informacji o posiadanych zasobach: opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacji o kwalifikacjach kadry realizatorów wraz z kopiami potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów posiadanych kwalifikacji.

6. Termin składania ofert do 4 kwietnia 2006 roku
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia konkursowego;
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia;
5. Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji;
6. Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania;
7. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert;
8. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem;
9. Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez beneficjenta działalności programowej

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.
W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zadanie nie było realizowane w oparciu o Otwarty Konkurs Ofert, finansowanie na mocy umowy otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, w kwocie: 129 280,- zł.

W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. zadanie było realizowane w oparciu o Otwarty Konkurs Ofert, finansowanie na mocy umowy otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, w kwocie: 129 700,- zł.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/ e-mail:bop@um.szczecin.pl

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon 424 56 67; adres e-mail:tduklas@um.szczecin.pl – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie "FENIKS" 20000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 32600.00
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Zachodnopomorski 12000.00
Szczeciński Telefon Zaufania 9288 "Anonimowy przyjaciel" 17400.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 53325.00
Stowarzyszenie "ERKA" 24675.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/03/03, odpowiedzialny/a: Katarzyna Gurdała, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:26:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:26:19 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/04/28 08:02:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/03/03 12:38:27 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/03/03 12:16:49 nowa pozycja