Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SD/2007/060
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.
Termin składania:
2007/10/30
Data decyzji:
2007/12/05

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadań publicznych określonych
w art. 4
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie 
w części ze źródeł zewnętrznych.

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.

 

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi

172 125 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100), przy czym Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/m środków.

Środki muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2007 roku.

 

 

4.  Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:

-          Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania  organizacji, której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,

-          złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja,

-          proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji,

-          organizacja może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 50% całkowitych kosztów zadania,

-          rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

 

 5.   Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres począwszy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.

a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), które przedłożą aplikację do funduszu UE i decyzję o przyznaniu środków,

b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją,

d)      wydatki poniesione przez organizację na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane,

e)      umowy zawarte zostaną z podmiotami, które przedstawią pisemne potwierdzenie zapewnienia środków zewnętrznych na realizację zadań (potwierdzenie może być dostarczone po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert).

 

6.   Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 

7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z organizacjami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

8.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych        z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W 2007 rok w Otwartym Konkursie Ofert BOP/SD/2007/052 wyłoniono następujące podmioty ,którym przyznano dofinansowanie w wysokości:

Fundacja Balet -   75 000 zł

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie – 2 875 zł

 

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV 
w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta  Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon 091 424 5105, www.szczecin.pl/bop/,  e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Sylwia Dymkowska w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych – telefon 091 424 50 98.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 11930.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/12/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Dymkowska, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2009/08/31 10:32:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2009/08/31 10:32:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/04/15 10:24:48 modyfikacja wartości
Sylwia Dymkowska 2007/12/07 14:20:37 modyfikacja wartości
Joanna Kunstman 2007/09/26 10:35:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2007/09/26 10:02:26 nowa pozycja