Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy unieważnione

Nr konkursu:
BOP/KSz/2009/059
Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Termin składania:
2009/05/20
Data decyzji:
2009/06/17
Konkursy unieważnione:
Tak


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.

Zadanie dotyczy przyznania dotacji na finansowanie prowadzenia w Szczecinie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA, który ma się stać partnerem w regionie, zajmującym się przekazywaniem informacji i pomocą w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi i niemieckimi podmiotami. Grupami docelowymi są firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, związki, stowarzyszenia, administracja samorządowa, ośrodki edukacyjne i osoby prywatne. Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA będzie świadczyło nieodpłatnie usługi na rzecz w/w podmiotów poprzez:
- prowadzenie punktu informacyjnego oraz doradczego ukierunkowanego na potrzeby w/w podmiotów,
- zbieranie informacji w Polsce i Niemczech nt. rynków, partnerów okołobiznesowych
i biznesowych, przepisów prawnych i podatkowych,
- pomoc w szukaniu partnerów kooperacyjnych,
- pomoc przy nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i dalszego ich podtrzymywania,
- organizowanie forów, imprez, spotkań oraz targów z udziałem polskich i niemieckich przedsiębiorstw,
- monitorowanie polsko - niemieckich działań realizowanych w zmieniających się warunkach rynkowych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 wynosi 94.050.- zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100). Kwota na realizację zadania w kolejnych latach zależeć będzie od kwoty zatwierdzanej w kolejnych uchwałach budżetowych przez Radę Miasta Szczecin.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.06. 2009 roku do 31.12 2015 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 20 maja 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym: Zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Urszula Berlińska – telefon (91) 48 607 42, Biuro Prezydenta Miasta.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Szlachta - telefon (91) 424 50 98.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/06/29, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2020/07/31 15:21:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2020/07/31 15:21:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/06/29 08:01:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/06/29 07:49:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/04/17 14:03:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/04/17 13:58:05 nowa pozycja