Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLVI
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-04-26 13:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22.03.2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stanowisko w sprawie 12 Brygady Zmechanizowanej (projekt Przewodniczącego Rady Miasta, projekt klubu radnych PiS).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 65/10 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • 67/10 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • 66/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 28 sprzedanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 78/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1015/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 83/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. bpa Władysława Bandurskiego 68, 69, 70 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 97/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 28 lutego 2031r. nieruchomości, stanowiącej część działki 11/2 z obrębu 1011, położonej przy Placu Kilińskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Plac Kilińskiego” Sp. z o.o. (załącznik),
 • 98/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 31 stycznia 2031 r. nieruchomości, stanowiącej część działki 253/9 z obrębu 2069, położonej przy ul. Grzegorza z Sanoka z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Rynek” Sp. z o.o. (załącznik),
 • 68/10 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (uzasadnienie, załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), (załączniki do projektu uchwały nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 , nr 8, nr 9),
 • 77/10 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2015 (załącznik),
 • 69/10 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Zdroje” w Szczecinie,
 • 70/10 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Łozowa-Leszczynowa” w Szczecinie (załącznik),
 • 71/10 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Sanatoryjna” w Szczecinie (załącznik),
 • 72/10 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Zachód” w Szczecinie (załącznik),
 • 73/10 – zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka” w Szczecinie (załącznik),
 • 74/10 – zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Grunwaldzki” w Szczecinie (załącznik),
 • 75/10 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Złoty Szlak” w Szczecinie (załącznik),
 • 76/10 – zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Felczaka” w Szczecinie (załącznik),
 • 80/10 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Spokojna” w Szczecinie (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4),
 • 82/10 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie (załącznik),
 • 96/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów 2” w Szczecinie (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4),
 • 79/10 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie,
 • 81/10 – przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
 • 64/10 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków,
 • 84/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie,
 • 85/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie,
 • 86/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie,
 • 87/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie,
 • 88/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie,
 • 89/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie,
 • 90/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie,
 • 91/10 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie,
 • 92/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie,
 • 93/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
 • 94/10 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w Szczecinie,\
 • 95/10 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie,
 • 60/10 – wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej (załącznik),
 • 99/10 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach,
 • 100/10 – wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 • 101/10 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
 • 102/10 – przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”,
 • 103/10 – przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok”,
 • 104/10 – utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic (załącznik),
 • 105/10 – utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym.

7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
7.1. Zapoznanie się przez Radę Miasta z wnioskiem absolutoryjnym Komisji Rewizyjnej.
7.2. Zapoznanie się przez Radę Miasta z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej.
7.3. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
7.4. Ocena wykonania budżetu.
7.5. Głosowanie Rady Miasta nad udzieleniem bądź nie udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta.
8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 rok samorządowych instytucji kultury.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2009 rok.
11. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.