Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR CCXXXVII.533.2014

UCHWAŁA NR CCXXXVII.533.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwale­nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następ­ne.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
 2. Krystyna Goździk - Członek
 3. KatarzynaKorkus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi­nansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne został przekazany w formie do­kumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 14 listopada 2014 r., tj. zgodnie z przepisem art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - dalej uofp.

 1. Projekt uchwały zawiera część normatywną, w tym upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.
 2. Postanowienia uchwały odsyłają także do załączników, w których prezentowane są dane dotyczące:
  • wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2015-2043 (zał. Nr 1), 
  • objaśnień przyjętych wartości (zał. Nr 2), 
  • wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć Miasta Szczecina w latach 2015-2030.
 3. Projekt zawiera dane wymagane przepisami art. 226 uofp.
 4. Z projektu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla każdego przedsięwzięcia oraz na który zacią­gnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 uofp.
 5. Na podstawie prognozy ustalono, że w latach 2015-2043 zostanie zachowana relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
 6. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
 7. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta, zgodnie z wymogami art. 229 ww. ustawy, zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.
 8. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z przepisów art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3, w związku z art. 246 ust. 2 usta­wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega opublikowaniu, w ter­minie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składa Orzekającego

Anna Suprymowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/12/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/08/01 13:45:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/08/01 13:45:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/12/17 11:35:43 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/12/17 11:34:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/12/17 11:31:14 nowa pozycja