Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CI.183.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR CI.183.2015

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin 2014 rok, które zostało przedłożone tut. Izbie wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego w dniu 31 marca 2015 r., tj. z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonego sprawozdania jako dokumentu, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,

stwierdzając, że:
1) szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2) obejmuje wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych, co jest zgodne z art. 267 ust. 2 ustawy,
3) zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy,
4) uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.

Przedłożone sprawozdanie zawiera część tabelaryczną i opisową, z którego wynikają dane dotyczące realizacji budżetu za 2014 r.

 1. Dochody budżetu ogółem zostały wykonane w wysokości 1 871 968 645,74 zł, co stanowi 101,4% planowanych po zmianach wielkości, z czego dochody bieżące stanowiły 92,0%, natomiast dochody majątkowe - 8,0% wykonanych dochodów ogółem.
  Plan dochodów bieżących został wykonany w 100,7%, a plan dochodów majątkowych w 110,4%.
 2. W 2014 r. dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 615 277 169,2 zł, co stanowiło 32,9% dochodów ogółem i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 4,0%. W porównaniu do 2013 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy były niższe o kwotę 54 968,99 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatków były niższe o kwotę 1 781 494,19 zł.
 3. Plan wydatków ogółem został wykonany w wysokości 1 920 433 717,69 zł, co stanowi 95,4% planu, z czego wydatki bieżące stanowiły 77,9%, natomiast wydatki majątkowe - 22,1% wykonanych wydatków ogółem.
  Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,6%, a plan wydatków majątkowych - w 91,3%.
 4. Na koniec 2014 r. wykonano deficyt budżetowy w kwocie 48 465 071,95 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 167 398 068,00 zł.
 5. Wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku budżetu, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 6. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 188 862 157,77 zł, na które składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (129 811 242,24 zł) oraz wolne środki pieniężne (58 675 915,53 zł). Zrealizowane rozchody w kwocie 21 464 067,10 zł przeznaczono na spłaty zaciągniętych zobowiązań zwrotnych.
 7. Roczne obciążenie budżetu Miasta z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami do dochodów nie przekroczyło maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
 8. Na koniec 2014 r. stan zobowiązań zaliczanych do długu jednostki wyniósł 924 583 886,99 zł, który w stosunku do roku poprzedniego był niższy o kwotę 10 194 373,52 zł.
 9. Należności wymagalne Miasta na koniec 2014 r. wyniosły 454 248 491,53 zł i były wyższe od należności roku poprzedniego o 19,3%.

Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał prowadzonej przez Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych (statystycznych) wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych we wszystkich dokumentach przedłożonych Izbie.

Zastosowana klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn, zm.).

Przedłożone sprawozdanie nie wykazuje wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych, w rozmiarze mogącym skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu ograniczeń wyznaczonych przepisami prawa, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Prezydenta sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2014 rok. Podkreśla się przy tym, że wydając przedmiotową opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Szczecin, która spełnia wymogi określone przepisami art 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2015/05/07, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/05/07 13:47:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/05/07 13:47:47 nowa pozycja