Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80336942

Aktualna strona: 8385

Wydrukowano: 0

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2013

UCHWAŁA NR CXLIII/371/2013 z dnia 9 września 2013 r.


UCHWAŁA NR CXLIII.371.2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY
OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin in-formacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. pOz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Uzasadnienie

  1. Prezydent Miasta Szczecin, spełniając wymóg określony przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 sierpnia br. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.
  2. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu przedłożono informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2013 roku, w tym informacje o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r., czym wypełniony został wymóg wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
  3. W ocenie Składu Orzekającego zakres i forma informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr VI1I/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których miasto pełni funkcję organu tworzącego.
  4. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

 

 

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody ogółem

1 840 084 590,38

899 174 417,81

48,9%

bieżące

1 582 924 661,38

832 548 615,33

52,6%

majątkowe

257 159 929,00

66 625 802,48

25,9%

w tym ze sprzedaży majątku

67 564 000,00

10 464 131,21

15,5%

Wydatki ogółem

2 006 795 927,38

849 426 452,72

42,3%

bieżące, w tym:

1 499 458 173,38

742 105 711,37

49,5%

poręczenia, w tym:

863 315,00

0,00

0,0%

podlegające wyłączeniu

 

 

 

odsetki i dyskonto

51 166 868,00

14 585 288,25

28,5%

majątkowe

507 337 754,00

107 320 741,35

21,2%

Wynik

-166 711 337,00

49 747 965,09

-29,8%

wynik bieżący

83 466 488,00

90 442 903,96

108,4%

wynik majątkowy

-250 177 825,00

-40 694 938.87

16,3%

Przychody ogółem, w tym:

204 298 597,00

227 657 162,87

111,4%

zaciągnięcie długu zwrotnego

0,00

0,00

 

wolne środki

204 298 597,00

227 657 162,87

111,4%

Rozchody ogółem, w tym:

35 587 260,00

26 393 618,91

74,2%

spłata długu zwrotnego

35 587 260,00

26 393 618,91

74,2%

w tym wyłączenia

0,00

0,00

 

Kwota długu

 

969 641 230,06

 

w tym zobowiązania wymagalne

5 735 225,63

Kwota długu podlegająca wyłączeniom

193 114 556,00

w tym tylko UE

31 798 565,39

 

Wyliczenie wskaźników:

Wskaźnik poziomu spłat z art. 169

4,8%

4,6%

 

w tym po uwzględnieniu wyłączeń

4,8%

4,6%

Wskaźnik zadłużenia z art. 170

52,7%

 

w tym po uwzględnieniu wyłączeńwszystkie

42,2%

 

w tym po uwzględnieniu wyłączeń(tylko UE)

51,0%

 

Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)

83 466 488,00

90 442 903,96

Art. 242 (Wb - (Db+wolne środki)

287 765 085,00

318 100 066,83

Planowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze br. wskazuje również na prawidłową relację z art. 242.
Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
Na dzień 30 czerwca 2013 r. kwota zobowiązań zaliczanych do długu publicznego stanowiła 42,2% (przed wyłączeniami 52,7%) planowanych dochodów.

5. Nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych powyżej kwoty 2 917,14 zł, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 5 735 225,63 zł, w tym jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb-28S - 5 699 843,40 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin