Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCXCV.510.2017

UCHWAŁA NR CCXCV.510.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE


z dnia 26 września 2017 r.
 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na łata 2017 - 2049.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. KatarzynaKorkus - Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2049,

pozytywnie opiniuje

prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2017 - 2049.

Uzasadnienie

Rada Miasta Szczecin uchwałą Nr XXXIII/881/17 z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne wprowadziła zmiany polegające m.in. na: zmianach budżetu roku 2017 r., zwiększeniu przychodów z tytułu kredytów bankowych o kwotę 13 000 000 zł w 2018 r., o kwotę 5 500 000 zł w 2019 r., o kwotę 11 000 000 zł w 2020 r., o kwotę 2 000 000 zł w 2021 r. oraz o kwotę 2 000 000 zł w 2023 r. Zmianie uległy również prognozowane rozchody w latach 2024-2048 oraz kwoty długu w latach 2018-2047.

Powyższe stało się podstawą do wydania opinii o prawidłowości zmienionej kwoty zadłużenia.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę:

  • wielkość zadłużenia na koniec 2016 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z,
  • planowane zmiany w przychodach z tytułu kredytów,
  • planowane wydatki i rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2017-2049,

należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

Na opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych oraz sposobu spłaty zadłużenia, składa się w szczególności ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ograniczająca wysokość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.

Analizując przedłożone dokumenty Skład Orzekający stwierdza, iż w latach 2017-2049 relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Fianansami Miasta, wytworzono: 2017/10/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2017/10/09 10:21:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2017/10/09 10:21:37 nowa pozycja