Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta 2011

UCHWAŁA NR CXLIV/465/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR CXLIV/465/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 rok.

        Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 rok.

Uzasadnienie

        Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2010 r.
        Wraz z projektem uchwały zostało przedłożone uzasadnienie oraz materiały informacyjne, które są zgodne z wymogami uchwały Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
        Szczegółowość projektu budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatki według działów i rozdziałów z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.
        W treści projektu uchwały wskazano kwotę i źródła pokrycia deficytu, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020).
        Utworzone w budżecie rezerwy (z wyjątkiem rezerwy na zarządzanie kryzysowe) są zgodne z przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych, a ich wielkość nie przekracza dopuszczalnych norm. Zwraca się uwagę, iż rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona w wysokości 0,02% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) przedmiotowa rezerwa powinna zostać utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wymienionych wydatków.
        Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
        Zgodnie z wymogami art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w zw. z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów.
        W załącznikach do uchwały zamieszczono:
1) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych;
3) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych jednostkom należących do sektora finansów publicznych;
a. podmiotowych,
b. przedmiotowych,
c. celowych na realizację zadań własnych,
d. celowych na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego
- wyodrębnione dotacje spełniają wymogi właściwych przepisów prawa o zakresie przyznawania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.
        Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje:
1) celowe;
2) podmiotowe
- wyodrębnione dotacje spełniają wymogi właściwych przepisów prawa o zakresie przyznawania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
        Ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- spełniają wymogi przepisów art. 212 w zw. z art. 89 ustawy o finansach publicznych, natomiast projekt uchwały nie przewiduje zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o czym stanowią przepisy art. 90 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

        W projekcie budżetu wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych gminy, natomiast nie określono uprawnień jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych.
        Zawarte w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- odpowiadają wymogom przepisów art. 212 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
        Upoważnienia do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- są zgodne z przepisami art. 258 ustawy o finansach publicznych.
        Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach odpowiada przepisom art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
        W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.).
        Zgodnie z przepisami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w projekcie budżetu planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
        Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).
        Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
        Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega publikacji przez w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2010/12/22, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2010/12/22 12:56:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2010/12/22 12:56:48 nowa pozycja