Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta 2011

UCHWAŁA NR CXLIV/466/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR CXLIV/466/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 r.

        Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. MieczysławKus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 r.,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

        Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 r. został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2010 r.

        W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 1 526 682 900 zł, wydatki w wysokości 1811 304 050 zł oraz rozchody w wysokości 41 378 850 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 284 621 150 zł Z uchwały wynika, że źródłem pokrycia deficytu będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 326 000 000 zł.

        Źródło pokrycia deficytu budżetowego zostało określone zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

        W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta uwzględniono w roku 2011 przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 326 000 000 zł. Kwoty długu Miasta w latach 2011-2013, w tym relacje, o których mowa w art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007.r.
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277) w zw. z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) nie przekraczają dopuszczalnych norm określonych cytowanymi przepisami.

        W związku z powyższym planowany na 2011 rok deficyt budżetowy w wysokości 284 621 150 zł, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania kredytem.

        Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

        Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2010/12/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2010/12/27 10:06:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2010/12/27 10:06:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/12/27 10:04:54 nowa pozycja