Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta 2011

Uchwała Nr CCVII/467/2011 z dnia 16 września 2011 r.

UCHWAŁA NR CCVII/467/2011

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin in-formacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus -Członek
3. Janusz Jarosz -Członek

pozytywnie

opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu przedłożono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czym wypełniono wymogi wynikające z przepisów art. 266 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W ocenie Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których miasto pełni funkcję organu tworzącego.

Skład Orzekający opiniując przedłożoną informację stwierdził, że wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

  Plan wykonanie %
 - dochody 1 495 913 422 zł 705 092 453 zł 47,1
w tym:
majątkowe
220 763 891 zł 17 337 754 zł 7,9
       
- wydatki 1 899 740 206 zł 709 123 587 zł 37,3
w tym:
majątkowe
693 360 071 zł 103 686 759 zł 15,0

Pierwsze półrocze 2011 r. Miasto Szczecin zamknęło deficytem budżetowym w wysokości 4 031 134 zł przy planowanym deficycie w wysokości 403 826 784 zł. Planowane na rok 2011 przychody w kwocie 445 205 634 zł z tytułu obligacji, kredytów, nadwyżki wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżki z lat ubiegłych wykonano w kwocie 121 705 634 zł (27,4% planu) z tytułu nadwyżki wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżki z lat ubiegłych. W okresie pierwszego półrocza spłacono raty z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 35 664 418 zł, co stanowi 86,2% planowanych rozchodów.

Z danych liczbowych zawartych w informacji oraz ze sprawozdania Rb-28S wynika, iż Miasto nie posiadało na koniec pierwszego półrocza zobowiązań wymagalnych, jak również nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.

Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. wynika, że zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i obligacji wynosi 446 448 009,66 zł, co stanowi 29,8% planowanych dochodów budżetowych.

Analiza porównawcza prezentowanych danych w informacji z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na rok 2011 oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546).

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynonowicz

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/09/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2011/09/27 08:56:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2011/09/27 08:56:04 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/09/27 08:46:15 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/09/27 08:42:18 nowa pozycja