Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/011
Nazwa organizacji:
Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podowlskich
Nazwa zadania:
Piknik kawaleryjski pod hasłem: „ZOSTAJĘ UŁANEM”
Wnioskowana dotacja:
9 510 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Piknik kawaleryjski pod hasłem: „ZOSTAJĘ UŁANEM”
(rodzaj zadania)
w okresie od 24.VII.2010 do 25.VII.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Prezydent Miasta Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 9.510,00

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
2) forma prawna Stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 40138428
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 25.IV.1997- data rejestracji, 20.IX.2002- wpis do KRS
5) nr NIP 85 220 66 864 nr REGON 811132870
6) dokładny adres: miejscowość Szczecin 71-066 ul. Świerczewska 5
gmina Szczecin powiat Szczecin
województwo Zachodniopomorskie
7) Prezes
e-mail:klubkawaleryjski12pulkuulanow@interia.pl http:// klubkawaleryjski12pu.pl
8) nazwa banku i numer rachunku Bank PKO S.A. II oddz. w Szczecinie
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Marek Magowski Prezes Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
Marta Antoniewicz Członek zarządu Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich ul. Świerczewska 5
Szczecin 71-066
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Marek Magowski Prezes Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich Marta Antoniewicz Członek zarządu Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna
Celem klubu jest:
a) popularyzowanie wśród społeczeństwa polskiego historii kawalerii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii 12 Pułku Ułanów Podolskich,
b) zachowanie i pogłębianie tradycji oraz dorobku 12 Pułku Ułanów Podolskich,
c) wytworzenie silnej więzi koleżeńskiej pomiędzy członkami Klubu w oparciu o wspólne zainteresowania jeździectwem i tradycją kawaleryjską,
d) współdziałanie z kołami żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, z kołami innych pułków polskiej kawalerii, z organizacjami kombatanckimi, oraz klubami i organizacjami kultywującymi tradycje kawalerii polskiej,
e)
f) współdziałanie z wojskiem celem szerzenia tradycji kawaleryjskiej w Wojsku Polskim i korzystanie z pomocy wojska przy organizacji rajdów i imprez,
g) organizowanie rajdów i imprez mających za cel upamiętnienie miejsc oraz tradycji związanych z walkami kawalerii polskiej, jak również ochronę przyrody i zabytków historycznych,
h) organizowanie turystyki konnej przyjaznej środowisku,
i) współdziałanie ze służbami ochrony przyrody celem zapobieżenia dewastacji środowiska naturalnego Pomorza Zachodniego,
Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie wszechstronnej działalności wspomnieniowej i popularyzatorskiej za pośrednictwem odczytów, prelekcji, publikacji, wystaw, itp.
b) odbywanie zebrań i spotkań poświęconych uczczeniu święta pułkowego oraz innych dat historycznych związanych z tradycją pułku i polskiej kawalerii,
c) wzajemne stosunki koleżeńskie między członkami Klubu, kształtowanie przyjaźni i koleżeńskości, wzajemnego szacunku oraz życzliwości,
d) opieranie swojej działalności na społecznej pracy członków,
e) organizację rajdów konnych i imprez upamiętniających historyczną role polskiej kawalerii,
f) ochronę przyrody poprzez organizację patroli konnych, działających z upoważnienia służb ochrony przyrody,
b) działalność statutowa odpłatna

Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej.


13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


Nie dotyczy
Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich nie prowadzi działalności gospodarczej.
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania


Piknik kawaleryjski pod hasłem: „ZOSTAJĘ UŁANEM”
2. Miejsce wykonywania zadania


Teren Stanicy Ułańskiej (Teren dzierżawiony na potrzeby Klubu Kawaleryjskiego: stajnia, padoki do jazdy konnej, budynek socjalny, rekreacyjny teren zielony z miejscem na ognisko i wypoczynek, sanitariat oraz padoki do jazdy konnej). Stanica ułańska znajduje się w okolicach jeziora Głębokie. Jest to teren dzierżawiony przez Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich od Rejonowego Zarządu Infrastruktury właściwego dla m. Szczecina.
3. Cel zadania


Celem pikniku jest krzewienie wartości patriotycznych i popularyzowanie wśród mieszkańców Szczecina, a zwłaszcza wśród młodzieży, historii i tradycji Kawalerii Polskiej oraz upowszechnienie wiedzy związanej z Kawalerią. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez zabawę, czynne spędzanie czasu i ruch na świeżym powietrzu ale też poprzez część edukacyjną dla każdego, od najmłodszych do najstarszych. W części edukacyjnej uczestnicy pikniku zdobędą wiedzę dotyczącą Kawalerii Polskiej, będą mieli okazję zobaczyć z bliska oryginalne wyposażenie ułana i jego konia a później po obejrzeniu specjalnie przygotowanych na tę okazję pokazów kawaleryjskich, spróbować własnych sił na końskim grzbiecie.
Poprzez połączenie aktywności fizycznej z dostępem do wiedzy zwiększamy szansę mieszkańców Szczecina a w szczególności młodzieży na zdobycie nowych doświadczeń oraz zaszczepienie w nich chęci do czynnego, zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu i do zdrowej rywalizacji.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/


Harmonogram pikniku:
Od godz. 11:00 przez cały czas trwania pikniku dostępny będzie catering oraz, zabawy dla dzieci.

10:00- Uroczyste otwarcie spotkania
10:15- Oprowadzenie gości po obiekcie i po stajni.
Przywitanie z końmi

11:00- Część edukacyjna:
11:00-14:00 W czasie trwania części edukacyjnej jest alternatywa dla najmłodszych
w postaci występów klauna i zabaw przez niego prowadzonych.
11:00-13:00 Wykład o historii Kawalerii Polskiej od czasów Napoleońskich do Współczesnej Kawalerii. Wykład prowadzony jest przez długoletnich miłośników historii
i kawalerii.
a) Prezentacja multimedialna miejsc, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, które odwiedziliśmy rajdem.
b) Prezentacja ułana w mundurze.
c) Prezentacja oporządzenia ułańskiego oraz broni używanej przez ułanów.
d) Prezentacja kulbaki i uździenicy kawaleryjskiej (siodła i ogłowia)
e) Tajniki czyszczenia i siodłania konia
14:00- Pokazy kawaleryjskie:
14:00- Pokaz kadryla. Amazonki w sukniach i ułani w mundurach prezentują na koniach układ taneczny w parach przy muzyce.
14:15- Pokaz musztry kawaleryjskiej ułanów. Pokaz sprawnej jazdy w szyku podlegającym komendom dowódcy.
14:30- Pokaz władania szablą i lancą. Ułani pokazowo ścinają szablą łozy i „atakują” pozorniki ze słomy. Pokaz władania lancą to umiejętność wykorzystania jej dynamiki do pokonania wroga.
14:50-15:15 Przejażdżka na koniu dla chętnych
16:00- Część rekreacyjna:
16:30- Ułańskie konkursy, gry i zabawy:
a)Rysowanie swojego ulubionego konia i/lub kolorowanka ułańska
b)Sztafeta z siodłem na grzbiecie
c)Rzuty podkowami do celu
d)Przeciąganie liny
e)„Łapanie” sztucznego konia na arkan (lasso)
18:00- Rozdanie nagród: Dyplom małego ułana, amazonki, drobne nagrody rzeczowe,
19:00- Piosenki Ułańskie i nauka żurawiejek.
20:00- Oficjalne zakończenie części edukacyjnej i rekreacyjnej. Podziękowania dla uczestników, współorganizatorów i sponsorów.


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

01-04.VII. 2010- Przygotowanie oferty dla potencjalnych sponsorów
01-04.VII. 2010- Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o pikniku.
01-04.VII. 2010- Opracowanie dyplomów oraz kolorowanek dla uczestników pikniku.
05-09.VII.2010- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
05-09.VII.2010- Druk materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz dyplomów i kolorowanek.
12.VII.-24.VII. 2010- Działalność promocyjna.
19-23.VII.2010- Wydruk śpiewników ułańskich.
19-23.VII.2010- Kupno kredek, bloków rysunkowych i nagród rzeczowych dla dzieci.
19-23.VII.2010- Ubezpieczenie Klubu Kawalerskiego na czas odbywania się pikniku
w dniach 22-25. VII.2010
22.VII.2010- Przywóz koni biorących udział w pokazach kawaleryjskich.
23.VII.2010- Przywóz niezbędnego sprzętu (wyposażenie ułanów i koni) i mundurów na teren pikniku.
23-24.VII.2010- Wynajem toalet i umywalek na czas pikniku
(+toaleta dla niepełnosprawnych) i przetransportowanie ich na teren pikniku.
23-24. VII.2010- Wynajem stołów i krzeseł dla uczestników
23.VII.2010- Przygotowanie terenu.
24.VII.2010- Realizacja pikniku.
24-30. VII.2010- Podziękowania dla uczestników, współorganizatorów i sponsorów.
25-26.VII.2010- Odwiezienie koni biorących udział w pokazach kawaleryjskich.
26-28.VII.2010- Rozliczenie finansowe6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.


Szacujemy, że w pikniku udział weźmie ok. 300 osób. Zakładanym przez nas rezultatem będzie poszerzenie wiedzy uczestników na tematy związane z historią i patriotyzmem. Uważamy, że poprzez w/w przedsięwzięcie zaszczepimy w uczestnikach festynu chęć do czynnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, odkrywaniu piękna przyrody województwa zachodniopomorskiego i zainteresowania krzewieniem wartości patriotycznych. Uważamy, że uczestnicy pikniku „uzbrojeni” w wiedzę i doświadczenia zdobyte w czasie spotkania będą mogli przekazywać dalej swoje spostrzeżenia co może wpłynąć bardzo pozytywnie zarówno na rozwój turystyki w regionie województwa zachodniopomorskiego jak i na poszerzenie wiedzy historycznej i patriotyzmu wśród szczecinian.
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania........................................................................[.................................]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1.
2.

3.

4.


5.


6.


7.
8.
9.


10

11.

12.


Ogółem
Druk materiałów informacyjnych i promocyjnych
-ulotki
i plakaty

Druk dyplomów

Druk kolorowanek

Wydruk śpiewników ułańskich.

Kupno kredek

Kupno bloków rysunkowych

Transport koni biorących udział w pokazach kawaleryjskich. (w obie strony) cena za dwa konie

Utrzymanie na terenie stanicy przywiezionych koni na czas pokazów
cena za dwa konie

Opłata za występ wynajętego klauna

Ubezpieczenie

Catering

Wynajem sanitariatów (toalet
i umywalek + toaleta dla niepełnosprawnych)


1000
30

100

100

50


10


10
1
11

1

1


4


1,52
1,52

2

0,5

1


2,5170


szt
szt

szt

szt

szt


kpl


kpl
usł/
rachusł/
rach


usł

usł

usł


usł1570

200

50

50


25


25
900
160600

350

4900


680

9.510,001570

200

50

50


25


25
900
160600

350

4900


680

9.510,000

0

0

0


0


0
0
00

0

0


0


0

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Ilość uczestników- szacunkowo 300 osób

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

9510,00

100%
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0 zł/
0
0%
Ogółem

9510,00
100%2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


Do realizacji zadania Klub Kawaleryjski uzyska od sponsorów wyłącznie środki rzeczowe.
Klub Kawaleryjski aplikuje do:
1) Wojsko Polskie (Nagłośnienie imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy, patronat medialny),
2) „Polskie radio Szczecin”,
3) „Telewizja Szczecin”
3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Stowarzyszenie posiada ośrodek jeździecki (stanicę ułańską) zlokalizowany na terenie poligonu przy jez. Głębokim, konie i eksponaty stanowiące własność prywatną członków Klubu Kawaleryjskiego. Do realizacji zadania wyznaczeni zostaną członkowie zarządu Klubu Kawaleryjskiego oraz jego członkowie zwyczajni.V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

1) Wojsko Polskie
2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Wolontariusze:
Marek Magowski- Prezes Klubu Kawaleryjskiego, jeden z jego założycieli. Wieloletni miłośnik historii kawalerii, autor wielu artykułów o historii kawalerii polskiej. Ułan z długim stażem w stopniu rotmistrza kawalerii ochotniczej.
Marta Antoniewicz- Członek zarządu Klubu Kawaleryjskiego, psycholog. W Klubie Kawaleryjskim zajmuje stanowisko szefa sekcji pozyskiwania środków.
Zbigniew Paduch- w-ce prezes Klubu Kawaleryjskiego, emerytowany ppłk Wojska Polskiego. Uczestnik wojskowych misji zagranicznych.
Paweł Brzezicki- członek zarządu Klubu Kawaleryjskiego, ułan wspaniale władający bronią białą. W klubie zajmuje stanowisko szefa sekcji wyszkolenia kawaleryjskiego.
Kamil Dudar- sekretarz Klubu Kawaleryjskiego, pasjonat historii i rekonstrukcji zdarzeń historycznych.
Krzysztof Komaniecki- szef sekcji historyczno-rekonstrukcyjnej Klubu Kawaleryjskiego, pasjonat historii i rekonstrukcji wydarzeń historycznych. Jest znawcą epoki Napoleońska i ilustratorem wielu artykułów o historii kawalerii. Jest długoletnim kolekcjonerem eksponatów historycznych. Zawodowo jest strażakiem.
Olaf Ligenza- szef sekcji promocji Klubu Kawaleryjskiego.
Ewa Walewska- skarbnik Klubu Kawaleryjskiego, amazonka z długoletnim stażem, zapalona rajdowiczka.
Zbigniew Wałowski- członek Klubu Kawalerskiego, zawodowo zajmuje się pracami na wysokościach.
Andrzej Wincza- Znany kolekcjoner militariów, emerytowany nadkomisarz konnej policji w Szczecinie. Najstarszy uczestnik rajdów konnych do Poznania, miłośnik i znawca mundurów, rzędów i uzbrojenia kawaleryjskiego.
Andrzej Wirski- komendant stanicy Klubu Kawaleryjskiego
Dariusz Dąbrowski- członek Klubu Kawaleryjskiego, długoletni rajdowicz, prywatnie zapalony myśliwy
Adrianna Korneluk- członkini Klubu Kawaleryjskiego
Tommie Nordhammer- Szwed, miłośnik kawalerii polskiej, członek zarządu Klubu Kawaleryjskiego
Iza Nordhammer- członkini Klubu Kawaleryjskiego
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.


 Coroczne uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, w święcie 12 Brygady Zmechanizowanej, 12 Batalionu Rozpoznawczego, w święcie Wojska Polskiego, w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada, w obchodach Święta Konstytucji 03 maja.
 Organizacja spotkań dla kombatantów
 Organizacja spotkań z polską i zagraniczną (dzieci żołnierzy Eurokorpusu) młodzieżą szkolną na terenie stanicy ułańskiej (święto wiosny, spotkania edukacyjne o tematyce historycznej i jeździeckiej dla młodzieży).
 Organizacja spotkań o tematyce historycznej z harcerzami
 Organizacja cyklicznej imprezy szczecińskich „Dni Ułana”
 Wykłady o tematyce historycznej w szczecińskich szkołach i jednostkach wojskowych
 Pokazy i występy kawaleryjskie na terenie województwa zachodniopomorskiego
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.


1) - druki reklamowe (ulotki i plakaty)
2) „Wesoły Klaun”- Luiza Błonka
3) „Wir-Mar”- Mariola Suchańska- wynajem toalet
4) Agnieszka Pająk- transport koni
5) Adam Faleński- catering
6) 12 Brygada Zmechanizowana- Zabezpieczenie medyczne i wynajem nagłośnieniaOświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 31.12.2010r.,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/06/15, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/06/15 07:45:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/06/15 07:45:35 nowa pozycja