Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/027
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" w Szczecinie
Nazwa zadania:
Integracja i aktywizacja społeczna osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin
Wnioskowana dotacja:
7 104 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

(rodzaj zadania)
w okresie od 1.09.2010 do 29.11.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź"
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 7104 złI. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź"

2) forma prawna: Stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000185565
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 2004-01-08
5) nr NIP 9552084844 nr REGON 812664881
6) dokładny adres:
71 - 470 Szczecin ul. Arkońska 17 - 18
gmina Szczecin, powiat Szczecin
województwo zachodniopomorskie
7) tel. 600 768 693, 512 322 114
faks. brak
e-mail: wiez@wiez.org.pl
http:// www.wiez.org.pl
8) nazwa banku i numer rachunku:
PKO BP S.A. II Oddz. Szczecin Al. Niepodległości 40,
76 10 20 47 95 0000 96 02 00 78 85 13
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Kapuścińska Maria
Gajda Wanda
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź"
71 - 470 Szczecin, Arkońska 17 - 18, tel. 91 829 0102
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Maria Kapuścińska tel. 600 768 693
Wanda Gajda tel. 512 322 114
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatnatak b) działalność statutowa odpłatnanie dotyczy

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Integracja i aktywizacja społeczna osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin

2. Miejsce wykonywania zadania

Miasto Szczecin

3. Cel zadania

- Organizowanie różnorodnych form terapeutycznych wspomagających rehabilitację społeczną oraz remisję i leczenie osób po kryzysach psychicznych.- Organizowanie form wsparcia dla członków rodzin.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Program będzie realizowany w okresie od 1.09. 2010 do 29.11.2010Zadaniem jest objęcie kompleksowym wsparciem ok. 30 osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin. 1.Sprawy organizacyjne: -podpisywanie umów z osobami zatrudnionymi na potrzeby zadania-informacja o realizowanym zadaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia i strony inrernetowej Biuletynu Informacyjnego UM , informacja na pasku TV regionalnej, informacja na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia- promocja zadania i aktualizacja strony internetowej zgodnie z założeniami zadania, przez informatyka- bieżące i końcowe rozliczenie projektu przez księgową2.Realizacja zadania:- Trening umiejętności społecznych – 14 zajęć x 2h (wrzesień - listopad)Uczy podstawowych umiejętności społecznych oraz rozpoznawania pierwszych objawów choroby, co przyczynia się do samodzielnego szukania specjalistycznej pomocy przez osobę chorującą psychicznie w momencie pojawienia się zwiastunów chorobowych.Umiejętność ta ogranicza w dużym stopniu ilość hospitalizacji.- Warsztaty teatralne - 14 zajęć x 2h (wrzesień - listopad)Są prowadzone od 2006 roku przez terapeutkę zajęciową z przygotowaniem reżyserskim.Cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ umożliwiają uczestnikom poprawę własnego wizerunku, pokonywanie lęku przed innymi i powodują rozwój emocjonalny i społeczny.-Terapia dla rodzin – 14 zajęć x 2h (wrzesień - listopad)Przyczyni się do lepszego zrozumienia osób po kryzysach psychicznych, radzenia sobie ze stresem i poczuciem winy oraz „wstydem”spowodowanym chorobą osoby bliskiej. Podniesie wiedzę na temat jednostki chorobowej i pomoże w odnowieniu zaburzonyh relacji rodzinnych i przyjacielskich.-Spotkania integracyjno – kulturalne – planowane wg propozycji beneficjentów (wrzesień – listopad)Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uważamy, że wspólnie przeżywane wyjścia i wyjazdy integracyjne oraz udział w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez miasto Szczecin mają zdecydowany wpływ na porawę relacji między osobą chorującą a rodziną, przyczyniają się do odnowienia zerwanych więzi przyjacielskich i nawiazania nowych, poprawiją samopoczucie osoby chorującej, rozbudzają zainteresowania kulturalne i zwiększają aktywność życiową.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

I.Sprawy organizacyjne – podpisywanie umów z osobami zatrudnionymi na potrzeby zadania:1.09-4.09.2010.II.Realizacja zadań ujętych w projekcie:6.09-29.11.2010:1.Psychoedukacja –(wrzesień-listopad), co 2 tygodnie – 2h2.Warsztaty teatralne – (wrzesień – listopad), co 2 tygodnie – 2h3.Terapia rodzin - (wrzesień – listopad), co 2 tygodnie – 2h4.Zajęcia integracyjno – kulturalne – planowane wg propozycji beneficjentówWkład osobowy – wolontariat:- Zajęcia z osobami po kryzysie psychicznym, mającymi zachowania autystyczne, (wrzesień – listopad), 1x w tygodniux1h - Zajęcia plastyczno – techniczne, 1x w tygodniu-2h- Terapia tańcem „Ruch – terapia”, 1x w tygodniu-1h - Zajęcia informatyczne - podstawy obsługi komputera,co 2 tygodnie – 2h

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

1.Poszerzenie wiedzy rodzin i osób chorujących na temat poszczególnych aspektów związanych z choroba psychiczną.2.Wzrost umiejętnosci reagowania rodziny w sytuacjach kryzysowych spowodowanych chorobą psychiczną.3.Przyczynienie się do przywrócenia właściwych zachowań społecznych u uczestników zajęć oferowanych w ramach programu :a)nabycie umiejętności społecznychb)powrót do równowagi emocjonalnej poprzez przepracowanie własnych emocji i reakcji w bezpiecznym otoczeniuc)przywrócenie umiejętności właściwego rozpoznawania emocji i obiektywnego ich ocenianiad) większe usamodzielnienie się osób chorujących


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania. 8019,80zł. [100%]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity(w zł) Z tego zwnioskowanejdotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1 Księgowa 3 300 m-c 900 900 0,00
2 Informatyk - promocja i realizacja zadania 3 200 m-c 600 600 0,00
3 Trening umiejętnosci społecznych 14 80 godz 1120 1120 0,00
4 Terapeuta zajęciowy-warsztaty teatralne 14 80 godz 1120 1120 0,00
5 Psycholog - terapia rodzin 14 80 godz 1120 1120 0,00
6 Spotkanie integracyjno- kulturalne (np. wycieczka, wyjścia do kina, teatru itp) 20 40 osoba 800 0,00 800
7 Podatek od nieruchomości uż. z UM 3 38,60 m-c 115,8 0 115,80
8 Energia elektryczna 3 270 m-c 810 810 0,00
9 SEC 3 150 m-c 450 450 0,00
10 Opłaty za wodę 3 150 m-c 450 450 0,00
11 Abonament UPC – internet, telefon 3 120 m-c 360 360 0,00
12 Środki czystości 3 30 m-c 90 90 0
13 Opłaty bankowe 3 28 m-c 84 84 0
Ogółem 8019,8 7104 915,8

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

1)Przy obliczaniu kosztów za media braliśmy pod uwagę opłaty w okresie letnim, w okresie zimowym koszty wzrastają.

2)Punkt „6” kosztorysu będzie zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów zadania.

3)W okresie realizacji zadania dodatkowo będą prowadzone zajęcia wolontariackie:

- Zajęcia z osobami po kryzysie psychicznym, mającymi zachowania autystyczne
- Zajęcia plastyczno - techniczne
- Terapia tańcem „Ruch – terapia”
- Zajęcia informatyczne - podstawy obsługi komputera


IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 7104,00 88,6
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania - nie dotyczy 915,80 11,40
Ogółem 8019,80 100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


Nie dotyczy


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Wkład rzeczowy:-lokal – użyczenie od UM, czynsz 400 zł-komputer, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, aparat telefoniczny – 5200 zł-wyposażenie potrzebne do spotkań integracyjnych: gitara, keybord, grill, gry planszowe, księgozbiórWkład osobowy – wolontariat:- Zajęcia z osobami po kryzysie psychicznym, mającymi zachowania autystyczne, 14hx12zł=168zł- Zajęcia plastyczno – techniczne, 28hx12zł=336zł- Terapia tańcem „Ruch – terapia”, 14hx12zł=168zł- Zajęcia informatyczne - podstawy obsługi komputera, 14hx12zł=168złRazem:840 zł

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

Nie dotyczy

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

1.Kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania:

-Psychoedukacja – psycholog lub terapeuta
-Warsztaty teatralne – terapeuta zajęciowy, reżyser teatralny
-Terapia rodzin – psycholog lub terapeuta

2.Kwalifikacje wolontariuszy:

-Zajęcia z osobami po kryzysach psychicznych z problemami autystycznymi – pedagog rewalitator
-Zajęcia plastyczno – techniczne – nauczyciel zajęć plastycznych
-Terapia tańcem „Ruch – terapia” - terapeuta zajęciowy
-Zajęcia informatyczne – podstawy obsługi komputera – 18 – letni uczeń LO Nr 2, klasa o profilu informatycznym
3.Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

LP Tytuł projektu Termin realizacji Krótka charakterystyka Cele Źródło finansowania Wartość projektu w PLN
1 Punkt informacyjno - doradczy i edukacyjny dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin 1.11.2006 –31.12.2006 -Warsztaty psychoedukacyjne dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin-Wykłady edukacyjne-Konsultacje z prawnikiem, socjologiem oraz z pracownikiem socjalnym 1.Poszerzenie wiedzy na temat chorób psychicznych i poszczególnych aspektów związanych z tymi chorobami2.Podniesienie wiedzy na temat pomocy prawnej, socjalnej i lekarskiej3.Niwelowanie problemów i kryzysów w rodzinie poprzez lepszy dostęp do różnorodnych obszarów pomocy Urząd Miejski 3789,33
2 Aktywizacja i integracja społeczna osób po przebytych kryzysach psychicznych 1.05 – 31,10.2007 - Zajęcia sportowo - rekreacyjne- 4-dniowy wypoczynek integracyjny w Mrzeżynie 1.Pomoc w aktywizacji i integracji społecznej osobom po przebytych kryzysach psychicznych MOPR 6320
3 Wczesna diagnoza i rehabilitacja 12.03.-31.12.2007 -Warsztaty teatralne i plastyczne-Zajęcia ruchowe-Psycho-edukacja dla osób po kryzysach psychicznych 1.Dążenie do usamodzielnienia się chorych psychicznie 2.Powrót do równowagi emocjonalnej poprzez przepracowanie własnych emocji i reakcji Urząd Wojewódzki 3000,00
45 Tylko Ci spośród Was będą naprawdę szczęśliwi, którzy odkryją jak służyć innymIntegracyjna Wieczerza Wigilijna i Spotkania Noworoczne 1.01.2008 – 31.12.200812.2008 Warsztaty teatralne i plastyczne-Zajęcia ruchowe-Psycho-edukacja dla osób po kryzysach psychicznych-Terapia dla rodzin-Zajęcia sportowe na basenie-Wykłady eduk.-Spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia "Więź" z mieszkańcami DPS-Spotkanie z pacjentami oddziału dziennego PAM 1.Szerzenie informacji o naturze choroby 2.Możliwości działań zapobiegających wystąpieniu nawrotom choroby i uzyskaniu remisji u osób po kryzysach psychicznych1.Integracja środowisk obciążonych problemami psychicznymi2.Przeciwdziałanie izolacji i dalszemu pogłębianiu się kryzysu psychicznego związanego z samotnym przeżywaniem świąt3.Zachowanie ciągłości tradycji Bożo-narodzeniowych PFRONUrząd Miejski 94182,542200,00
6 Tu odzyskuję wiarę w swe siły, tu ból jest mniejszy, sens życia ważniejszy 06.-12.2009 -Edukacja środowiska szczecińskiego-Trening umiejętności społecznych - psychoedukacja-Warsztaty artystyczne (literackie, muzyczne, plastyczne)-Warsztaty teatralne-Terapia dla rodzin-Zajęcia integracyjne dla osób po kryzysach psychicznych, rodzin i przyjaciół (wyjścia do kina, teatru, muzeum, itp)-Rehabilitacja ruchowa i zdrowotna (zajęcia na siłowni i na pływalni, zajęcia korekcyjne) 1.Szerzenie informacji o naturze chorób psychicznych, możliwości działań zapobiegających wystąpieniu ich nawrotu i uzyskanie remisji u osób po kryzysach psychicznych2.Przywrócenie możliwości pełnego życia w społeczeństwie osobom chorującym psychicznie i ich rodzinom3.Integracja i aktywizacja osób zainteresowanych problemami chorujących psychicznie FIO 70057

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie dotyczy
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 29.11.2010
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*).
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Maria Kapuścińska – prezes Stowarzyszenia „Więź”
Wanda Gajda – skarbnik Stowarzyszenia „Więź”

Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. Partnera/.* Nie dotyczy
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. -----
Poświadczenie złożenia ofertyAdnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/08/25, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/08/26 07:46:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/08/26 07:46:04 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/08/25 15:47:58 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/08/25 15:44:52 nowa pozycja