Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/028
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"
Nazwa zadania:
Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Twórczość nie zna barier”
Wnioskowana dotacja:
7 912 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Twórczość nie zna barier”
(rodzaj zadania)
w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Prezydenta Miasta Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 7 912,62

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie

2) forma prawna:

Stowarzyszenie- osoba prawna.

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*:

0000098680

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia

19 grudnia 1994 r.

5) nr NIP

851-25-07-545

nr REGON

810674102

6) dokładny adres:

Miejscowość: Szczecin
al. Bohaterów Warszawy 27B
gmina: Szczecin
powiat: Szczecin
województwo: zachodniopomorskie
tel. (091) 484 30 72
Faks. (091) 484 30 72
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://: www.tecza.org.pl

7) nazwa banku i numer rachunku

Bank PEKAO SA GRUPA SA
I Oddział Szczecin
Nr 85124038131111000043962817

8) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu
Publicznego

Alicja Zołotucho - Prezes
Maria Lubka - Skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27B
70-340 Szczecin
tel. (091) 484 30 72


11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego)

Kaja Reszke (091) 484 30 72
Anna Momot (091) 484 30 72

12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna1. 85,14,A Indywidualna działalność fizjoterapeutów oraz działalność paramedyczna prowadzona w takich dziedzinach jak: masaż leczniczy, terapia ruchowa, terapia logopedyczna, muzykoterapia, działalność paramedyczna.2. 85,14,D Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana.3. 85,32,C Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej, w celu zapewnienia pomocy specjalistycznej we właściwym przygotowaniu rodziców, dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.4. 85,32,D Działalność mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pozostała działalność wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.5. 91,33,Z Organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia i rozwiązanie wszelkich problemów przez informacje, pomoc prawną, pomoc socjalną oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej oraz kulturalnej, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.6. 71,34,Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.7. 22,22,Z Działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana.8. 85,12,Z Praktyka lekarska.9. 80,42,B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane.10. 85,14,D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna.11. 85,14,F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.12. 80,10,A Przedszkola.13. 85,32,C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.14. 22,11,Z Wydawanie książek.15. 22,15,Z Działalność wydawnicza pozostała.16. 63,30,A Działalność organizatorów turystyki.17. 80,10,B Szkolnictwo podstawowe.18. 60,23,Z Transport lądowy pasażerski, pozostały.19. 86,90,E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.20. 85,60,Z Działalność wspomagająca edukację.21. 86,90,D Działalność Paramedyczna.22. 94,99,Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.23. 88,99,Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.24. 85,10,Z Wychowanie przedszkolne.25. 88,10,Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 26. 88,91,Z Opieka dzienna nad dziećmi.27. 58,11,Z Wydawanie książek.28. 58,19,Z Pozostała działalność wydawnicza.29. 18,12,Z Pozostałe drukowanie.30. 77,39,Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.31. 79,12,Z Działalność organizatorów turystyki.32. 85,20,Z Szkoły podstawowe.33. 49,39,Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.34. 90,04,Z Działalność obiektów kulturalnych.35. 87,20,Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 36. 86,21,Z Praktyka lekarska ogólna.37. 86,22,Z Praktyka lekarska specjalistyczna.38. 86,90,A Działalność fizjoterapeutyczna. 39. 85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.b) działalność statutowa odpłatna – nie dotyczy

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność
gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Twórczość nie zna barier”


2. Miejsce wykonywania zadania

Miasto: SzczecinDokładne miejsce wykonania zadania: a) siedziba Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, al. Bohaterów Warszawy 27B, Szczecin;b) Centrum Handlowo – Usługowe „GALAXY”, al. Wyzwolenia 18, Szczecin;c) Urząd Miasta Szczecina – Galeria Prezydencka;d) Hol główny dworca PKP.


3. Cel zadania

CEL GŁÓWNY Celem głównym zadania jest:1. Pozytywna zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez przełamywanie stereotypów z nimi związanych.2. Promocja twórczości i rzemiosł osób niepełnosprawnych.3. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.4. Aktywizacja osób niepełnosprawnych wyzwalająca u nich wzrost potencjału witalnego, pozwalającego na czynne uczestnictwo w codziennym życiu. Cele te zostaną zrealizowane dzięki następującym działaniom:- prezentacji twórczości, możliwości i potencjału osób niepełnosprawnych;- zaprezentowaniu osób niepełnosprawnych w aspekcie ich talentów oraz potencjału w nich tkwiącego;- czynnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych we wszystkich działaniach projektowych;- zaangażowaniu szerokiej grupy partnerów społecznych w realizację przedsięwzięcia. Projekt przyczyni się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej (mieszkańców miasta Szczecina), zwiększenia udziału w życiu społecznym osób marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych (niepełnosprawnych oraz ich rodzin), a także promocji lokalnych podmiotów/instytucji działających na rzecz osób z różnego typu dysfunkcjami. Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwa będzie pozytywna zmiana w postrzeganiu osób niepełnosprawnych przez osoby pełnosprawne. Projekt niewątpliwie przyczyni się również do wyzwolenia ekspresji twórczej i potencjału osób niepełnosprawnych. Poprzez działania artystyczne, informacyjne i edukacyjne oraz dzięki hasłu przewodniemu „Twórczość nie zna barier” możliwa będzie ciekawa promocja idei integracji społecznej oraz przełamywania barier, obalania funkcjonujących stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, a także oswajania lęku przed kontaktami z nimi samymi. Dzięki organizacji festiwalu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym Szczecina, co w głównej mierze wciąż jest mocno utrudnione. Brak jest podobnych inicjatyw, w których uwzględnia się specyficzne potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych. Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych potrzeby te stawia na pierwszym, najważniejszym miejscu.PROBLEM KTÓREGO DOTYCZY ZADANIE Niepełnosprawność jest jedną z głównych barier uniemożliwiających pełne uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym. W Polsce ze względu na brak architektonicznych ułatwień i ciągle pokutujące stereotypy, osoby niepełnosprawne są wyjątkowo izolowane. Skalę problemu ukazują wyniki badań przestawione w Diagnozie społecznej za 2009r. wydanej przez Radę Monitoringu Społecznego w dniu 29.11.2009r. Wyniki ankiety przeprowadzonej na reprezentatywnej liczbie osób niepełnosprawnych z różnego typu dysfunkcjami wskazują, że czynnikami najbardziej utrudniającymi im życie są:- brak właściwych form rehabilitacji; - brak wiary we własne możliwości; - bariery architektoniczne i niewłaściwy stosunek innych ludzi do osób niepełnosprawnych; - niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wszystkie powyższe problemy wskazują jednoznacznie, iż osoby niepełnosprawne są wciąż dyskryminowane. Wykluczenie niewątpliwie przysparza im cierpień i obniża ich dobrostan psychiczny. Ogrom problemów związanych z codziennymi barierami, a także powszechna nietolerancja i niewiedza stawia niepełnosprawnych w negatywnym świetle. Toteż osoby te często bez jakiejkolwiek walki wycofują się z życia społecznego oraz zamykają w wąskim świecie życia domowego. W warstwie psychologicznej syndrom ten przejawia się poczuciem bezradności i apatią. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują, że około 15% badanych osób pełnosprawnych prezentuje wobec osób niepełnosprawnych postawę zdecydowanie negatywną, izolacyjną. Wynika to głównie z braku wiedzy. Osoba niepełnosprawna funkcjonuje w świadomości głównie jako osoba ograniczona fizycznie, intelektualnie, a przez to niesamodzielna, nieproduktywna i stanowiąca ciężar dla innych. Negatywne postawy wobec niepełnosprawnych wynikają często z braku doświadczeń i osobistych kontaktów, braku wzajemnej komunikacji, niewykształconych umiejętności zachowania się wobec osób niepełnosprawnych lub też z dezinformacji. SKALA JEGO WYSTĘPOWANIA NA OBSZARZE REALIZACJI Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 15 procent ogółu ludności Unii Europejskiej. Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Według jego wyników w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności, a 4,3 mln były to osoby w wieku 15 lat i więcej. Z kolei według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonego przez GUS osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym od tego czasu systematycznie spadała i w 2009 roku wynosiła około 3,5 mln osób (dokładnie 3506 tys.). W województwie zachodniopomorskim (według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2002 roku) liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 233,5 tys. co stanowiło 13,7% ogółu ludności województwa zachodniopomorskiego. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec województwa jest osobą niepełnosprawną. Według danych przedstawionych przez PFRON liczna niepełnosprawnych ogółem w 2008 roku w województwie zachodniopomorskim wynosiła 196 629 osób, tj. 11,62 % ogółu ludności województwa zachodniopomorskiego. W samym Szczecinie liczba osób niepełnosprawnych w 2007 roku wyniosła 44 564 (na podstawie dostępnych danych PFRON), w tym osoby niepełnosprawne powyżej 14 roku życia – 43 609. Liczba osób niepełnosprawnych stanowiła 10% liczby mieszkańców ogółem.UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ Na kształtowanie się świadomości społecznej ma przede wszystkim wpływ szeroko pojęta edukacja społeczeństwa prowadzona poprzez działania kulturalne oraz informacyjne. Dlatego też projekt zakłada:- przeprowadzenie kampanii oraz działań informacyjno - promocyjnych ;- przeprowadzenie działań artystycznych (impreza integracyjna, wystawa fotografii). Festiwal Twórczości jest nie tylko inicjatywą kulturową, która ma na celu wyzwolenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie stereotypów ich dotyczących, ale także stanowi platformę wymiany doświadczeń. Organizacje zaproszone do udziału w projekcie mają możliwość podzielenia się doświadczeniami w zakresie prowadzonych działań, nawiązania kontaktów, których efektem w dłuższej perspektywie jest zwiększanie jakości świadczonych usług, a co za tym idzie efektywniejszego działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne z kolei mają szansę nawiązania nowych znajomości, zdrowej konkurencji w zakresie eksponowania swoich wyrobów, prezentowania swojej twórczości. Mają szansę uczestniczenia i bycia głównymi bohaterami imprezy w warunkach umożliwiających pełną ich integrację ze społecznością lokalną. Mają również możliwość zaprezentowania swojej osobowości, talentów, potrzeb a także udowodnienia zdrowej części społeczeństwa, że wbrew panującym stereotypom „niczym” tak naprawdę się nie różnią od osób pełnosprawnych. Duże zainteresowanie oraz poparcie inicjatywy w środowisku osób niepełnosprawnych, lokalnych firm, podmiotów, instytucji publicznych niezmienne od 6 lat świadczy o realnej potrzebie przeprowadzana tego typu działań w regionie. Cykliczna realizacja imprezy przy co rocznym zwiększaniu jej zasięgu niewątpliwie przyczyni się do promocji rozwoju lokalnego i regionalnego. Organizacje biorące w niej udział coraz to lepiej organizują swoje występy, a przez to bardziej aktywizują osoby niepełnosprawne. Doświadczenie Wnioskodawcy wskazuje na dobre skutki społeczne realizacji tego typu przedsięwzięć (wyniki na podstawie zwróconych ankiet, frekwencja, wyrazy uznania władz lokalnych, wyrazy wdzięczności organizacji biorących udział). W 2009 roku Festiwal został uznany przez Komisję Europejską za Dobrą Praktykę i firmował obchody Europejskiego Roku Innowacyjności i Kreatywności.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Zadanie zostanie zrealizowane w trzech modułach: Moduł I Kampania informacyjno – promocyjnaModuł II Impreza integracyjna w CHR „GALAXY”Moduł III Wystawy fotografii amatorskiejETAPY REALIZACJI:ETAP I Działania przygotowawcze
ETAP IIETAP IIIETAP IV Realizacja projektu w trzech modułach Koordynacja – obsługa merytoryczna i finansowa projektuRozliczenie zadania
ETAP I - DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZEPROMOCJA I INFORMACJA Zarówno projekt, jak i poszczególne jego moduły będą szeroko promowane pod względem organizacyjnym (planowanych wydarzeń), jak również pod względem źródeł finansowania. Promocja projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o:1. Lokalne media (Telewizję Polską Oddział w Szczecinie, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński);2. Stronę internetową projektu;3. Materiały promocyjne (plakaty, ulotki, scenariusze, balony, roll – up, koszulki, sztalugi, standy na stoiska stałe). Głównym zamierzeniem prowadzonych działań promocyjno- integracyjnych będzie przede wszystkim zwerbowanie jak największej rzeszy uczestników projektu, zdobycie zainteresowania prowadzonymi działaniami. Ad.1 Lokalne media W Polskim Radiu Szczecin w ramach promocji przedsięwzięcia zostaną wyprodukowane i wyemitowane spoty reklamowe, które będą zachęcać do uczestniczenia w organizowanym przedsięwzięciu (zarówno w imprezie integracyjnej, jak i w wystawach). Telewizja Polska Oddział w Szczecinie wyprodukuje oraz wyemituje spoty reklamowe oraz trzyminutowy film promocyjny. Kurier Szczeciński oraz serwis internetowy Infoludek.pl w ramach podpisanej umowy partnerskiej zobowiązali się do nieodpłatnej obsługi medialnej projektu, która polegać będzie na zamieszczaniu informacji o bieżących kwestiach związanych z realizacją przedsięwzięcia. Działania promocyjne oparte o media lokalne będą służyły głównie wzmocnieniu prestiżu realizowanego przedsięwzięcia oraz wypromowaniu udziału partnerów i instytucji finansujących zaangażowanych w projekt.Zadania do realizacji:- wyprodukowanie i emisja spotów reklamowych (Polskie Radio Szczecin);- wyprodukowanie i emisja spotów oraz filmów reklamowych (Telewizja Polska Oddział w Szczecinie);- przekazywanie informacji dotyczących projektu dziennikarzom z Kuriera Szczecińskiego oraz pracownikom portalu internetowego Infoludek.pl.Ad.2 Strona internetowa projektu W ramach działań promocyjnych zaplanowano również utworzenie strony internetowej projektu (www.festiwal.tecza.org.pl). Strona internetowa posłuży przede wszystkim do zamieszczania aktualnych informacji na temat realizowanych działań, promocji instytucji finansujących oraz partnerów projektu, zachęcenia do udziału w planowanych wydarzeniach. Na nowoutworzonej stronie zostaną zamieszczone wyprodukowane w mediach spoty i filmy reklamowe, zdjęcia i filmy z poprzednich lat, w których realizowany był projekt. Z biegiem czasu strona ta będzie poszerzana o kolejne moduły (np. zgłoszenia on-line) oraz rozbudowywana. Służyć będzie tylko i wyłącznie promocji Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.Zadania do realizacji:- zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej;- zamieszczanie bieżących informacji.Ad. 3 Materiały promocyjne Wnioskodawca zaplanował również wydruk plakatów, ulotek oraz scenariuszy, które zostaną rozdystrybuowane w siedzibach Partnerów, instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, innych miejscach użyteczności publicznej. Tradycją stało się rozdawanie balonów promocyjnych podczas imprezy integracyjnej w CHR „GALAXY” – dlatego też Wnioskodawca zaplanował również poniesienie kosztów związanych z ich zakupem oraz zleceniem nadruku ( m.in. logo instytucji finansującej). Na potrzeby projektu zostanie zaprojektowany i wydrukowany Roll – up, który będzie eksponowany przy okazji organizowanych wydarzeń (impreza, wystawy). Ponadto w celu odpowiedniego wyeksponowania plakatów przy okazji organizowanych przedsięwzięć: imprezy integracyjnej (na scenie podczas trwania koncertu), wystawy (przy ustawionej ekspozycji) zostaną zakupione dwie drewniane sztalugi. W realizację projektu (zwłaszcza w pomoc podczas imprezy integracyjnej) zostaną zaangażowani Wolontariusze. Zostaną oni zaopatrzeni w koszulki z logo – dzięki temu możliwa będzie ich łatwa identyfikacja podczas trwania koncertu w CHR „GALAXY”. Celem jednolitego oznaczenia stoisk stałych tj.: Punktu Organizatora, Punktu Malowania Twarzy, Punktu Informacyjnego, Punktu Zdrowia wykonane zostaną standy informacyjne.Zadania do realizacji:- druk materiałów promocyjno – informacyjnych (plakaty, ulotki, scenariusze, roll-banner);- zakup balonów z nadrukiem wraz z patyczkami mocującymi;- zakup sztalug;- zakup koszulek z nadrukiem;- zakup standów (tabliczek) na stoiska.REKRUTACJA UCZESTNIKÓWUczestnicy projektu dzielą się na:1. Uczestników głównych (grupę docelową), w skład której wejdą osoby niepełnosprawne oraz instytucje/podmioty działające na ich rzecz (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp.)2. Uczestników wspomagających realizację projektu (specjaliści, przedstawiciele władz, społeczność lokalna, artyści, wolontariusze itp.)Rekrutacja uczestników będzie odbywać się w oparciu o:- formularz zgłoszeniowy (Moduł II Impreza Integracyjna);- zaproszenia, działania promocyjno – informacyjne (Moduł I Kampania informacyjno – promocyjna; Moduł III Wystawy fotograficzne); O zakwalifikowaniu się do imprezy integracyjnej, planowanej w ramach Modułu II będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Organizacja będzie mogła zgłosić swój udział w:- koncercie scenicznym;- kiermaszu wystawienniczym;- imprezie integracyjnej w charakterze widza. Organizacje, które nie zakwalifikują się do udziału w imprezie (kiermasz, koncert) będą „wciągane” na listę rezerwową. Udział w Imprezie będzie bezpłatny.Zadania do realizacji:- udostępnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie internetowej Stowarzyszenia, oraz rozsyłanie drogą e-mailową oraz pocztową;- projekt i wykonanie zaproszeń (uwzględnione w kosztach administracyjno - biurowych);- zakup kopert;- rozesłanie zaproszeń (uwzględnione w kosztach administracyjno - biurowych);PRZYGOTOWANIE REALIZACJI PROJEKTU POD KĄTEM ADMINISTRACYJNO - BIUROWYM Do sprawnego i efektywnego przebiegu projektu niezbędny jest zakup materiałów i usług gwarantujących pełną jego realizację (np. koszty rozmów telefonicznych, koszty przesyłek pocztowych, papier, tonery, internet). Zakup materiałów/usług będzie następował równolegle ze wszystkimi działaniami zaplanowanymi w projekcie - w miarę potrzeb. Miesięczny limit kosztów ustalono na 1 000 zł. Jest to kwota adekwatna do zaplanowanych działań wynika ona z doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji tego typu projektów. ETAP II - REALIZACJA PROJEKTU W TRZECH MODUŁACHUDZIAŁ UCZESTNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROJEKTU Aby realizacja poszczególnych modułów była kompletna niezbędnym staje się zagwarantowanie osobom biorących udział w projekcie pełnego w nich uczestnictwa. W poszczególnych modułach udział wezmą:Moduł I Kampania informacyjno – promocyjna:- psycholodzy, terapeuci, przedstawiciele władz, specjaliści;- osoby niepełnosprawne;Moduł II Impreza integracyjna:- twórcy niepełnosprawni;- podmioty zrzeszające/działające na rzecz osób niepełnosprawnych;- artyści niepełnosprawni reprezentujący wszystkie gałęzie sztuki scenicznej;- artyści sceny polskiej i szczecińskiej;- wolontariusze.Moduł III Wystawy fotograficzne:- osoby niepełnosprawne/ instytucje, które wzięły udział w Imprezie Integracyjnej;- mieszkańcy Szczecina;- klienci CHR „GALAXY”.OPIS POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓWModuł I - Kampania informacyjno – promocyjna W ramach Modułu I planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej w oparciu o Polskie Radio Szczecin. Kampania ta będzie miała na celu wskazanie projektu jako istotnego bodźca zmiany zarówno postaw społeczeństwa wobec osoby niepełnosprawnej, jak i praktyki walki z marginalizacją osób niepełnosprawnych w tym wskazanie istoty integracji społecznej, zrównanie szans osób marginalizowanych. Przez pryzmat potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych będą poruszane także kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, formach ich uczestnictwa w życiu społecznym. Jednocześnie kampania będzie miała na celu wciągnięcie w „dyskusję” osób pełnosprawnych, instytucji państwowych, firm prywatnych oraz osób fizycznych. Poruszane będą kwestie związane z panującymi stereotypami związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych oraz podjęta zostanie próba ich obalenia. W Polskim Radiu Szczecin począwszy od października br. cyklicznie będą emitowane poradnie/felietony – krótkie audycje, w których zostaną poruszone kwestie związane z tematem przewodnim Festiwalu. Odbędą się również godzinne debaty z udziałem słuchaczy. Z imprezy integracyjnej w CHR „GALAXY” zostaną przeprowadzone oraz wyemitowane relacje na żywo. Polskie Radio Szczecin przeprowadzi również ankietę wśród uczestników imprezy, mającą na celu przedstawienie „na gorąco” wrażeń z realizowanego przedsięwzięcia.Zadania do realizacji:- ustalenie planów emisji w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej;- przygotowanie scenariuszy poszczególnych poradni i felietonów;- przeprowadzenie debat z udziałem słuchaczy;- przeprowadzenie reportaży na żywo z imprezy integracyjnej;- przeprowadzenie ankiety wśród uczestników imprezy;- zamieszczenie wyemitowanych materiałów na stronie internetowej projektu.Moduł II - Impreza integracyjna Impreza integracyjna odbędzie się 23 października 2010 r. W CHR „GALAXY”. Będzie polegała na równoległym przeprowadzeniu następujących działań:1. Kiermaszu wystawienniczego (kiermaszu rękodzieła artystycznego);2. Koncertu scenicznego.Podczas Imprezy integracyjnej przewidziano również działania towarzyszące:3. Punkt doradczo – informacyjny;4. Punkt zdrowia;5. Punkt malowania twarzy.oraz skierowane do osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezie:6. Konkurs dla twórców niepełnosprawnych (na najciekawsze stoisko wystawiennicze; na najlepszy występ sceniczny);7. Współtworzenie fotoreportażu z Imprezy. Z uwagi na fakt, iż impreza ma charakter masowy – zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. podlega obowiązku uzyskania zgody na jej przeprowadzenie. Warunkiem uzyskania zgody jest zdobycie niezbędnych opinii dotyczących zabezpieczenia kwestii organizacyjnych (w tym zabezpieczenia imprezy pod względem ładu i bezpieczeństwa, a także zorganizowanie wyspecjalizowanych służb ratowniczych). Zadania do realizacji (w aspekcie organizacyjnym całości imprezy):- zabezpieczenie imprezy masowej (podpisanie umowy z firmą ochroniarską na przygotowanie dokumentacji, otrzymanie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zabezpieczenie ładu i porządku podczas jej trwania, podpisanie umowy na zabezpieczenie medyczne imprezy);- ubezpieczenie imprezy;- rekrutacja wolontariuszy (umowy, ubezpieczenie);- zakup biletów komunikacji miejskiej dla wolontariuszy;- zorganizowanie spotkania informacyjnego dla Organizacji zakwalifikowanych do udziału w imprezie (wynajęcie Sali konferencyjnej + poczęstunek);- zarezerwowanie miejsc parkingowych dla uczestników imprezy; - zakup bonów żywnościowych dla osób biorących czynny udział w Imprezie Integracyjnej;- podziękowania dla uczestników projektu za udział (zakup okładek na dyplomy);- zakup identyfikatorów.Ad.1. Kiermasz rękodzieła artystycznego Na specjalnie przygotowanych do tego celu stoiskach Organizacje biorące udział w przedsięwzięciu będą eksponować wyroby twórców niepełnosprawnych. Wyroby te będą mogły być sprzedawane – o ile nie będzie to kolidowało z formą prowadzenia działalności przez poszczególnych Wystawców. Zadania do realizacji:- ustalenie lokalizacji stoisk;- wynajem stołów i krzeseł;- transport wraz z pomocą przy rozstawianiu/noszeniu;Ad. 2. Koncert sceniczny Podczas koncertu wystąpią artyści sceny polskiej i szczecińskiej oraz artyści niepełnosprawni. Scenariusz koncertu zostanie ułożony w taki sposób, aby twórczość osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych przeplatała się nawzajem. Na scenie zaprezentowane zostaną różnorodne formy twórczości: śpiew, taniec, przedstawienie itp. Koncert zostanie nagłośniony przez profesjonalną agencję muzyczną i poprowadzony przez aktora Teatru Polskiego w Szczecinie. Na potrzeby realizacji projektu zostanie przygotowana scenografia. Każdy artysta, występujący na scenie zostanie zaopatrzony w zimne napoje, a osoby niepełnosprawne – w ramach gratyfikacji za odwagę wystąpienia przed szeroką publicznością – również w słodycze.Zadania do realizacji:- zawarcie umów z podwykonawcami (artyści/ agencja muzyczna, nagłośnienie, prowadzący);- ustalenie scenariusza koncertu (twórczość osób niepełnosprawnych przeplatana występami gwiazd);- opłata za odtwarzanie utworów ZAiKS;- zarezerwowanie miejsc hotelowych dla wykonawców spoza Szczecina;- zakup napojów dla wykonawców;- przygotowanie scenografii;- zakup artykułów spożywczych – słodyczy;- zakup torebek ozdobnych/opakowań celem estetycznego zapakowania nagród.DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓWW ramach stanowisk wystawienniczych zostaną wydzielone następujące punkty:Ad. 3. Punkt doradczo – informacyjny Punkt skierowany będzie do osób niepełnosprawnych, potencjalnych pracodawców i podmiotów niosących pomóc środowisku osób niepełnosprawnych. Zainteresowani będą mogli otrzymać rzetelną poradę i informację dotyczącą usług świadczonych na ich rzecz oraz korzyści płynących z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. W Punkcie Informacyjnym zasiądą przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.Ad. 4. Punkt zdrowia W ramach Punktu Zdrowia każdy będzie mógł bezpłatnie skorzystać z pomiarów: poziomu glukozy, cholesterolu oraz trójglicerydów itp. Punkt zdrowia poprowadzi Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Grodzki Szczecin. Ad. 5. Punkt malowania twarzy W ramach stanowisk wystawienniczych zostanie wydzielony Punkt, w którym zorganizowana będzie atrakcja dla najmłodszych uczestników przedsięwzięcia.Zadania do realizacji:- zakup farbek do malowania twarzy;- zatrudnienie 2 osób do obsługi.Ad. 6. Konkurs dla twórców niepełnosprawnych W trakcie festiwalu zostaną zorganizowane konkursy dla twórców niepełnosprawnych: na najciekawsze stoisko wystawiennicze oraz najlepszy występ sceniczny. Formuła konkursu wymaga zatrudnienia profesjonalnego JURY – występy trwają cały dzień, są coraz bardziej profesjonalne i powinny być oceniane przez artystów, przedstawicieli władz, podmiotów, którym kwestie związane z działalnością organizacji z zakresu wspieranie osób niepełnosprawnych nie są obce. Głównymi nagrodami w konkursie będą laptopy wraz z oprogramowaniem, a także wygrawerowane statuetki. Wyróżnione organizacje (oprócz statuetek) otrzymają kosz pełen łakoci. Wszystkie organizacje, które wezmą udział w Konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom.Zadania do realizacji:- przygotowanie regulaminów konkursów oraz protokołów wyłonienia jego laureatów; - zakup nagród głównych za zajęcie pierwszych miejsc – 2 laptopy z oprogramowaniem;- zakup artykułów spożywczych na potrzeby utworzenia słodkich podarunków dla organizacji wyróżnionych (kosz pełen łakoci);- zakup statuetek wraz z wygrawerowaniem informacji o nagrodzie (2 statuetki – nagrody główne; 2 statuetki – wyróżnienia);- zatrudnienie profesjonalnego JURY;- zakup torebek ozdobnych/opakowań, koszy wiklinowych celem estetycznego zapakowania nagród.Ad. 7. Współtworzenie fotoreportażu z imprezy Każda Organizacja zgłoszona do udziału w imprezie w charakterze występującego, bądź też wystawiającego dostanie po 2 jednorazowe aparaty fotograficzne, celem uchwycenia klimatu imprezy. Hasłem przewodnim tematyki zdjęć będzie hasło przewodnie Festiwalu : „Twórczość nie zna barier”. Aparaty po zakończeniu imprezy integracyjnej zostaną zwrócone Organizatorowi. Każdy aparat będzie opisany i zaopatrzony w „smycz promocyjną”. Na podstawie zgromadzonych fotografii zostaną wykonane albumy okolicznościowe dla uczestników projektu, a najlepsze zdjęcia będą treścią wystaw, zaplanowanych do realizacji w ramach Modułu III. Dodatkowo, aby zabezpieczyć możliwość zrealizowania ekspozycji Organizator zatrudni profesjonalnego fotografika, który wspomoże realizację przedsięwzięcia. Utworzone ze zgromadzonych zdjęć pamiątkowe albumy zostaną nagrane na specjalnie zakupionych do tego celu Pendrive’ach i rozesłane do uczestników imprezy. Zadania do realizacji:- zakup Pendrive wraz z nadrukiem;- wykonanie albumów okolicznościowych i rozesłanie ich do uczestników projektu;- zakup jednorazowych aparatów fotograficznych;- zakup smyczy + nadruk;- zatrudnienie fotografika.Moduł III - Wystawy fotograficzne Po zakończeniu Imprezy Integracyjnej zostaną wywołane wszystkie zdjęcia (zarówno te wykonane przez jej uczestników, jak i te ukazujące obraz przedsięwzięcia z punktu widzenia organizatora). 260 najlepszych zdjęć – najlepiej oddających ideę projektu zostanie wywołanych/wydrukowanych. Zdjęcia te będą tematem wystaw:- w C H R GALAXY (80 fotografii);- w holu głównym dworca PKP w Szczecinie (120 fotografii);- w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin Książnicy Pomorskiej (60 fotografii). Wstęp na wystawy będzie bezpłatny. Wystawy odbędą się w terminie od 03 listopada do 15 grudnia 2010r.Zadania do realizacji:- wywołanie zdjęć na nośnikach CD;- wybór najlepszych 260 szt. oraz ich wydruk;- zorganizowanie wystaw;- wynajem sprzętu wystawienniczego + montaż + demontaż + transport, zakup materiałów niezbędnych do przygotowania ekspozycji w CHR GALAXY;- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania ekspozycji, dostarczenie zdjęć do Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecina;- wynajem konstrukcji wystawienniczej, dostarczenie płyt pleksi ze zdjęciami, montaż i demontaż wystawy w holu głównym dworca PKP w Szczecinie.ETAP III - KOORDYNACJA – OBSŁUGA MERYTORYCZNA I FINANSOWA PROJEKTU Na potrzeby projektu spośród pracowników Stowarzyszenia, mających doświadczenie w przygotowaniu, koordynowaniu i przeprowadzaniu podobnych działań, zostanie wyłoniona kadra projektu (osoby zajmujące się obsługą merytoryczną oraz finansowo – księgową projektu). W skład Kadry Projektu wejdzie dwóch Kierowników (głównych koordynatorów: Koordynator Merytoryczny – osoba zajmująca się obsługą merytoryczną projektu oraz Koordynator Finansowy - osoba zajmująca się obsługą finansowo- księgową projektu. Z chwilą podpisania umowy, koordynator merytoryczny projektu zobowiązany będzie do monitorowania jego przebiegu, pomiaru wskaźników, przygotowywania sprawozdań, poddania się kontroli uprawnionym instytucjom i innych zadań wynikających z umowy. Monitorowanie projektu będzie miało za zadanie zapewnienie zgodności realizacji projektu z zatwierdzonymi w umowie dotacji i wniosku założeniami i celami, tzn. polegało będzie na zbieraniu i analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat realizowanego projektu. Monitoring projektu będzie stanowił podstawę do sporządzania sprawozdania końcowego z wykonania zadań w projekcie. Główną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z założeniami projektu, oraz zgodne z planowanym harmonogramem będzie ponosił Kierownik Merytoryczny – osoba zajmująca się obsługą merytoryczną projektu. Odpowiedzialność za kwestie finansowe (w tym prawidłowe rozdysponowanie środków, opisanie faktur) będzie ponosił Kierownik Finansowy - osoba zajmująca się obsługą finansowo- księgową projektu. Na bieżąco będzie sprawdzał poprawność wydatkowania środków związaną ściśle z harmonogramem wydatków. Do zadań osoby zajmującej się obsługą merytoryczną projektu w czasie realizacji projektu należało będzie:- przygotowanie i czuwanie nad projektem aż do prawidłowego jego rozliczenia,- monitorowanie poszczególnych etapów projektu poprzez sporządzenie odpowiednich ankiet, będących podstawą do prowadzenia monitoringu projektu, - przygotowanie merytorycznego sprawozdania z realizacji projektu w tym przeprowadzenie jego ewaluacji,- czuwanie nad prawidłowością prowadzonych działań,- koordynowanie merytorycznym i technicznym personelem biorącym udział w zadaniu,- informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o prowadzonym przez Stowarzyszenie projekcie,- rozliczenie projektu. Do zadań osoby zajmującej się obsługą finansowo- księgową projektu, w czasie realizacji projektu, należało będzie:- weryfikowanie dokumentów finansowych i prawidłowości ich księgowań, - kontrola nad prawidłowością działań finansowych Stowarzyszenia w myśl zasad postępowania określonych w ustawach o rachunkowości i zamówieniach publicznych,- prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazywanych przez Urząd Miasta Szczecina w ramach realizacji programu,- analizowanie kart rozrachunkowych,- sprawdzanie poprawności i zgodności dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym.ETAP V ROZLICZENIE ZADANIA Po zakończeniu realizacji zadania, Stowarzyszenie przystąpi do jego rozliczenia. Rozliczenie polegać będzie na wykazaniu, że projekt został zrealizowany dokładnie w zaplanowanej formie, a należności dla wykonawców i dostawców zostały w pełni zapłacone. Projekt Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Twórczość nie zna barier” jest dofinansowany z Funduszu Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach umowy nr 185/R/3/2009 oraz planowany do dofinansowana z dwóch źródeł:- z Urzędu Miasta Szczecina na podstawie niniejszego wniosku;- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. Wszystkie dotacje (te planowane i te już pozyskane) zawierają się w różnych przedziałach czasowych. Głównym źródłem dofinansowania projektu jest Fundusz Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zgodnie z umową realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01.08.2010r. i potrwa do końca roku – tj. do 31.12.2010r. Ponieważ Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest spójnym, zintegrowanym systemem działań – nie ma możliwości nie uwzględnienia pewnych jego aspektów merytorycznych w niniejszym wniosku. W budżecie w ramach wnioskowanej kwoty znalazły się pozycje, które w pozostałych dwóch dotacjach są kosztem niekwalifikowanym lub niedoszacowanym. Projekt bez poniesienia przedstawionych w budżecie kosztów będzie niemożliwy do zrealizowania.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

HARMONOGRAM REALIZACJI projektu Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. "Twórczość nie zna barier"ROK 2010
MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
CZAS TRWANIA PROJEKTU X X
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
ETAP I Działania przygotowawcze X X X
ETAP II Realizacja zadania w III MODUŁACH X X X
Moduł I Kampania informacyjno – promocyjna X X X
Moduł II Impreza integracyjna w CHR „GALAXY” X
Moduł III Wystawa fotografii amatorskiej X X
ETAP III Koordynacja – obsługa merytoryczna i finansowa projektu X X X
ETAP IV Rozliczenie zadania X X
SKALA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:Liczba organizacji prezentująca twórczość osób niepełnosprawnych na scenie 10Ilość osób niepełnosprawnych prezentująca swoją twórczość na scenie 50Liczba organizacji prezentująca twórczość osób niepełnosprawnych na kiermaszu 30Ilość osób niepełnosprawnych prezentująca swoją twórczość na kiermaszu 60Liczba organizacji zaproszonych do udziału w Festiwalu 40Liczba organizacji, która zadeklaruje chęć uczestnictwa w festiwalu 50Liczba adresatów zadania zgłoszona do udziału 400Liczba osób, które będą biernie uczestniczyły w festiwalu 5 000 (na podstawie monitoringu)Liczba porad udzielonych w ramach Punktu Informacyjnego 50Liczba pomiarów wykonanych w Punkcie Zdrowia 50Czas trwania imprezy 8 hLiczba zdjęć zaprezentowanych podczas wystawy 260Średni czas trwania wystawy 20 dni

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Rezultaty projektu mają bezpośredni związek z celami projektu, wytyczonymi przez Wnioskodawcę. I tak rezultatami projektu będą:1. Wskazanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez przełamywanie stereotypów z nimi związanych.2. Promocja twórczości i rzemiosł osób niepełnosprawnych.3. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.4. Aktywizacja osób niepełnosprawnych - wyzwolenie u nich potencjału witalnego, czynne ich uczestnictwo w realizowanym przedsięwzięciu (w dłuższej perspektywie czasu - w codziennym życiu). Głównym zamierzeniem projektu jest uzyskanie trwałych pozytywnych zmian w zakresie postrzegania grupy docelowej projektu – osób niepełnosprawnych, ale również jej aktywizacja – dlatego też kwestie rezultatów realizacji zadania należy postrzegać przez oba te pryzmaty. Narzędziem badawczym w obu przypadkach będzie ankieta ewaluacyjna.REZULTATY PROJEKTU W STOSUNKU DO OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH Rezultatem działań zaplanowanych w projekcie ma być doprowadzenie do zmiany „mentalności”, obalenia stereotypu związanego z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Projekt poprzez działania artystyczne ma stworzyć szansę wspólnej zabawy, spędzania wolnego czasu, wzajemnego poznania (integracji społecznej).Ankietowani odpowiedzą na następujące pytania:1. Jak Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych wpłynął na postrzeganie przez Pana/Panią osób niepełnosprawnych? 2. Czy uważa Pan/Pani, że tego typu przedsięwzięcia powinny być realizowane?3. Czy realizacja tego typu działań pomaga w obalaniu stereotypów dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych?REZULTATY PROJEKTU W STOSUNKU DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt zakłada aktywizację osób niepełnosprawnych oraz promocję ich twórczości. Poprzez czynne uczestnictwo w zaplanowanych działaniach (przygotowanie występów, stworzenie prac na kiermasz wystawienniczy) będzie możliwe zaktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych. Dzięki przedstawieniu swojej twórczości osoby niepełnosprawne będą mogły zaprezentować się od jak najlepszej strony.Ankietowani odpowiedzą na następujące pytania:1. Czy Festiwal odpowiada Pana/Pani potrzebom w zakresie prezentacji swoich umiejętności?2. Czy uważa Pan/Pani, że tego typu przedsięwzięcia powinny być realizowane?3. Czy dzięki realizacji tego typu działań czuje się Pan/Pani akceptowany/-a przez otoczenie? Ponadto dzięki inicjatywie poprawie ulegnie sytuacja Wnioskodawcy. Wzmocni ona wizerunek nie tylko samej organizacji, ale przede wszystkim osób na których rzecz działa. Wnioskodawca zwiększy swój zasięg oddziaływania – podejmie temat niepełnosprawności oraz funkcjonowania III sektora na forum publicznym. Będzie wiodącym propagatorem inicjatyw lokalnych, które w sposób długotrwały wpłyną na zmianę świadomości społecznej a także w znaczący sposób przyczynią się do integracji społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Festiwal unaoczni jak łatwo można się zorganizować, skupić wokół jednego celu- realizując jednocześnie swoje cele oraz dawać przykład, pokazywać, wychodzić z „cienia” utartego schematu funkcjonowania.


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania....................................................................................[ 13 686,62 zł]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity(w zł) Z tego zwnioskowanejdotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1. Ochrona imprezy masowej 1 3 014,62 usługa 3 014,62 3 014,62 0,00
2. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej 1 1 200,00 usługa 1 200,00 1 200,00 0,00
3. Przygotowanie scenografii 1 3 000,00 usługa 3 000,00 1 000,00 2 000,00
4. Pozwolenie na odtwarzanie utworów ZAIKS 1 3 000,00 usługa 3 000,00 1 800,00 1 200,00
5. Wypożyczenie stołów i krzeseł wraz z transportem i ustawieniem 1 1 676,00 usługa 1 676,00 200,00 1 476,00
6. Wynajem sprzętu wystawienniczego 1 1 796,00 usługa 1 796,00 698,00 1 098,00
Ogółem 13 686,62 7 912,62 5 774,00


3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Pozostałe działania opisane w ofercie zostaną sfinansowane w ramach środków z Funduszu Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach umowy nr 185/R/3/2009 oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (planowane źródło).

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 7 912,62 57,81%
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00 zł/ 5 774,00 42,19%
Ogółem: 13 686,62 100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

W ramach środków własnych uwzględniono kwoty pozyskane w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach Komponentu III „Równe szanse i integracja społeczna”. W ramach wkładu własnego zaplanowano również pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

OSOBOWY WKŁAD WŁASNY W ramach wkładu własnego zaplanowano udział 30 Wolontariuszy(10h/każdy), którzy wspomogą realizację projektu (gównie podczas Imprezy Integracyjnej).ORIENTACYJNA WYCENA WKŁADU WŁASNEGO: 30 wolontariuszy X 10 godzin pracy podczas realizacji projektu/ według stawki 10zł/hRAZEM: 3 000 zł.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.
W projekcie weźmie udział szerokie grono partnerów:1. Echo – Galaxy SzczecinObowiązki Partnera:- zapewnienie dostępu do sceny;- zapewnienie dostępu do wybiegu;- zapewnienie dostępu do garderoby dla prowadzących oraz osób występujących;- zapewnienie oświetlenia scenicznego;- promocja imprezy poprzez plakaty na terenie Centrum przez jeden tydzień oraz w serwisie internetowym CHR GALAXY;- serwis porządkowy w trakcie i po imprezie;- udostępnienie powierzchni na zorganizowanie wystawy.2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział GrodzkiObowiązki Partnera:- wzięcie czynnego udziału w organizowanym przedsięwzięciu;- zapewnienie bezpłatnych pomiarów (ciśnienia, poziomu cukru we krwi, innych) w ramach Punktu Zdrowia;3. Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieObowiązki Partnera:- wzięcie czynnego udziału w organizowanym projekcie;- udzielanie informacji o możliwościach skorzystania przez osoby niepełnosprawne z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;- informowanie o korzyściach płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych;- informowanie o uprawnieniach osób niepełnosprawnych;- udzielanie informacji na temat programu „Asystent osoby Niepełnosprawnej”.4. Urząd Miasta SzczecinObowiązki Partnera:- wzięcie czynnego udziału w organizowanym projekcie;- udzielanie informacji o prawach i przywilejach osób niepełnosprawnych;- udzielanie informacji na temat programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”;- nieodpłatne udostępnienie sprzętu wystawienniczego;- nieodpłatne zapewnienie powierzchni wystawienniczej;- ochronę monitoringową ekspozycji- przez okres zawarty w umowie o partnerstwie.5. Miejski Ośrodek Pomocy RodzinieObowiązki Partnera:- wzięcie czynnego udziału w organizowanym projekcie;- udzielanie informacji o formach pomocy skierowanych do osób wymagających wsparcia, wraz ze wskazówkami i poradami, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.6. Kurier SzczecińskiObowiązki Partnera:- informowanie (możliwie jak największej liczby) zainteresowanych osób o planowanej projekcie oraz poinformowanie o wynikach konkursu i przebiegu projektu;- tworzenie przyjaznej aury dla projektu.7. Szczeciński Serwis Informacyjny Infoludek.plObowiązki Partnera:- informowanie (możliwie jak największej liczby) zainteresowanych osób o planowanym projekcie / konkursie oraz poinformowanie o wynikach konkursu i przebiegu projektu;- tworzenie przyjaznej aury dla projektu.

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
ZASOBY KADROWE WNIOSKODAWCY – OSOBY ZATRUDNIONE W PROJEKCIE Osoby zatrudnione w projekcie to:Koordynator Merytoryczny – osoba zajmująca się obsługą merytoryczną projektu oraz Koordynator Finansowy - osoba zajmująca się obsługą finansowo- księgową projektu. Na powyższe stanowiska zostaną zatrudnieni pracownicy Stowarzyszenia posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji, koordynacji, rozliczaniu działań przez nie podejmowanych. Posiadają oni odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do sprawnej organizacji, koordynacji i rozliczenia projektu.Koordynator (Kierownik) Merytoryczny – osoba zajmująca się obsługą merytoryczną projektu:- magister zarządzania i marketingu (1,5 roczne doświadczenie w zakresie monitorowania i rozliczania projektów);- studia podyplomowe „Zarządzanie projektami europejskimi”.- dwuletni staż w zakresie realizowania, monitorowania i rozliczania projektów.Koordynator (Kierownik) Finansowy - osoba zajmująca się obsługą finansowo- księgową projektu- absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;- studia podyplomowe z zakresu rachunkowości;- dwuletni staż pracy w księgowości na stanowisku obejmującym: kadry, płace, monitorowanie i rozliczanie projektów.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Rok 2005 04 czerwca 2005 r. – CHR GALAXY – koncert charytatywny pn. „Czas tęczowej bajki”, promujący dzieci i młodzież niepełnosprawną.
17 września 2005r. CHR GALAXY – promocyjno – integracyjny koncert pn. „pożegnanie z latem”. Głównymi organizatorami byli: Stowarzyszenie „Tęcza, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, CHR GALAXY, Cech Rzemiosł Różnych.
03 grudnia 2005 r. CHR GALAXY - promocyjno – integracyjna impreza pn. „Tęczowa Frajda z Mikołajem”. Głównymi organizatorami byli; Stowarzyszenie „Tęcza”, PZU SA, CHR GALAXY.
Rok 2006 17 czerwiec 2006 r. – CHR GALAXY - koncert charytatywny pn. „Z tęczą do lata”. Głównymi organizatorami byli; Stowarzyszenie „Tęcza”, PZU SA, CHR GALAXY.
30 wrzesień 2006 r. – CHR GALAXY - - Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. „Twórczość nie zna barier”. Głównymi organizatorami byli; Stowarzyszenie „Tęcza”, PFRON, PZU SA, CHR GALAXY.
Rok 2007 23 czerwiec 2007 r. – Park Kasprowicza – Jarmark Integracyjny – „Szczecin dla Wszystkich”. Głównymi organizatorami byli; Stowarzyszenie „Tęcza”, Gmina Miasto Szczecin, PFRON.
17 listopad 2007 r. – CHR GALAXY - Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. „Twórczość nie zna barier”. Głównymi organizatorami byli; Stowarzyszenie „Tęcza”, PFRON, FIO, CHR GALAXY.
Rok 2008 Rok 2009 22 listopada 2008r.- CHR GALAXY - Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. „Twórczość nie zna barier”. Głównymi organizatorami byli: Stowarzyszenie „Tęcza”, PFRON, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, CHR GALAXY.28 listopada 2009r.- CHR GALAXY - Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. „Twórczość nie zna barier”. Głównymi organizatorami byli: Stowarzyszenie „Tęcza”, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, URZĄD MIASTA, CHR GALAXY.


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Wnioskodawca zrealizuje projekt we własnym zakresie. W projekcie jest przewidziany udział osób fizycznych/firm, które dysponują niezbędną wiedzą i sprzętem do wykonania poszczególnych działań w ramach organizowanego projektu.


Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 31.12.2010r.
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
Poświadczenie złożenia ofertyAdnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/08/26, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/08/26 15:05:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/08/26 15:05:02 nowa pozycja