Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/024
Nazwa organizacji:
Make it Funky Production
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizację projektu wydawniczego „Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii”.
Wnioskowana dotacja:
9 900 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... Szczecin 11.08.2010 r.
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przygotowanie i realizacja projektu wydawniczego
„Digitalne dotknięcia.
Teoria w praktyce/Praktyka w teorii”.
(rodzaj zadania)
w okresie od 01.10.2010 do 30.11.2010 r.
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Gminę Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 9900 zł

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Make it Funky Production
2) forma prawna stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000242270
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 30.09.2005
5) nr NIP 955-215-37-46 nr REGON 320141276
6) dokładny adres: miejscowość 71-767 Szczecin ul. Pegaza 17/3
gmina Szczecin powiat Szczecin, województwo Zachodniopomorskie
7) tel. 505040648 faks: nie dotyczy
e-mail: mifp@wp.pl www.makeitfunky.pl
8) nazwa banku i numer rachunku
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Szczecinie

7 5 1 0 2 0 4 7 9 5 0 0 0 0 9 2 0 2 0 1 1 6 2 0 8 0

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Radosław Nagay – Prezes, Maciej Cybulski - Wiceprezes
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
j.w.
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Radosłąw Nagay 505040648

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna
- promowanie twórczości młodych artystów w kraju i za granicą,
- promowanie województwa zachodniopomorskiego oraz gminy Szczecin,
- aktywizacja artystów do uczestnictwa w artystycznym i społecznym życiu państw europejskich,
- zwiększenie znaczenia i skuteczności lokalnych działań artystycznych,
- uczestnictwo w kulturalnym rozwoju społeczności na świecie,
- kreowanie i promowanie tożsamości kulturowej,
- promocja wydarzeń kulturalnych,
- prowadzenie ośrodka informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz potencjale artystycznym regionu,
- niwelowanie za pomocą sztuki różnic takich jak: statut społeczny, stan zdrowia, pochodzenie, wyznanie.

b) działalność statutowa odpłatna

nie dotyczy


13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Przygotowanie i realizacja projektu wydawniczego „Digitalne dotknięcia.
Teoria w praktyce/Praktyka w teorii”.2. Miejsce wykonywania zadania


Szczecin/ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/13muz/Uniwersytet Szczeciński3. Cel zadania

- promocja Szczecina jako miasta otwartego na działania nowych mediów w kulturze,
- dotarcie do szerokiego grona wykładowców nowych mediów, twórców sztuki digitalnej oraz studentów z informacją o wynikach seminarium naukowego, które odbyło się
w Szczecinie - dotyczącego Digitalizacji Kultury,
- skojarzenie Szczecina w Polsce z najnowszymi metodami ”nauki w sieci” – Second Life,
- wydanie profesjonalnej publikacji dotyczącej Sztuki Digitalnej (jako jednej z pierwszych),
- integracja naukowców i artystów zajmujących się cyberprzestrzenią wokół szczecińskiej instytucji kultury i Szczecina,
- promocja Digitalizacji Nauki,
- promocja nowych środków wyrazu artystycznego opartych na digitalnych formach,
- promocja technologii twórczych i ich autorów,
- podkreślenia udziału miasta Szczecina w przemyśle kreatywnym,
- podkreślenie udziału Szczecina jako ośrodka badawczego w dziedzinie nowych mediów.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Digitalne dotknięcia.
Teoria w praktyce/Praktyka w teorii Pod. red. Piotra Zawojskiego

W trakcie odbywającego się w roku 2009 w Szczecinie festiwalu „digital_ia.09” odbyło się seminarium naukowe przygotowane i moderowane przez dr Piotra Zawojskiego, pracownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego tytuł brzmiał: Teoria w praktyce/Praktyka w teorii i zgromadził kilku teoretyków i artystów, którzy zaprezentowali swoje spojrzenie na problemy sztuki i kultury digitalnej. Reprezentowali oni różne ośrodki badawcze: dr hab. Michał Ostrowicki – Uniwersytet Jagielloński, Ksawery Kaliski – Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, dr Maciej Ożóg – Uniwersytet Łódzki, dr Roman Bromboszcz – Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu. Grono uczestników zostało uzupełnione przez dodatkowych autorów (m.in. Krzysztofa Keda Olszewskiego), w tym najwybitniejszego w Polsce znawcę zagadnień kultury nowych mediów elektronicznych i cyfrowych, jakim jest prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), który zgodził się napisać do książki Przedmowę. Książka ma mieć charakter profesjonalnej publikacji naukowej (będzie recenzowana przez prof. dr hab. Andrzeja Pitrusa
z Uniwersytetu Jagiellońskiego), ale jednocześnie nie rezygnuje z dotarcia do szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych kulturą i sztuką digitalną. Tym samym będzie swego rodzajem materiału promującym miasto Szczecin.

Digitalne dotknięcia.
Teoria w praktyce/Praktyka w teorii
Pod. red. Piotra Zawojskigo


1. Piotr Zawojski, Wprowadzenie
2. Ryszard W. Kluszczyński, Przedmowa
3. Piotr Zawojski, Nauka jako praktyka estetyczna – sztuka jako praktyka badawcza
4. Maciej Ożóg, Nauka w (krzywym) zwierciadle sztuki: problematyka sztucznej inteligencji w twórczości Kena Feingolda
5. Ksawery Kaliski, DIGITall vs. WERNIKSall
6. Roman Bromboszcz, Polipoezja, cyberpoezja, performance. Zarys relacji pomiędzy teorią i praktyką
7. Jakub Łuka, Sampling jako naczelna kategoria twórcza we współczesnej kulturze
8. Sidey Myoo, Artefakt elektroniki. Immersyjne refleksje
9. Marcin Składanek, Kreatywność i innowacja w epoce cyfrowej.
Praktyki, narzędzia, przestrzenie i społeczności
10. Joanna Walewska, Pogmatwane relacje pomiędzy sztuka a technologią. Nurt autodestrukcyjny a potencjał krytyczny użycia komputera w sztuce na przykładzie twórczości Gustava Metzgera
11. Tomasz Misiak, Muzyka i komputer. Inspiracje i wykluczenia
12. Katarzyna Janicka, Edukacja w sieci wymogiem współczesności
13. Noty o autorach

W ramach realizacji zadania zostaną przygotowane umowy z autorami i z redaktorem na przygotowanie książki. Przygotowany zostanie projekt graficzny książki i skład oraz korekta. W kolejnym etapie zostanie nadany numeru ISBN oraz nastąpi rozsyłka książki
w określone miejsca. Wydawca planuje również specjalną promocję
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym.


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

październik 2010
- ustalenie odbiorcy publikacji i sposobu jej wykorzystania,
- ustalenia parametrów technicznych publikacji,
- redakcja tekstu,
- przygotowanie tekstu do łamania,
- projekt łamania publikacji,
- projekt okładki,
- łamanie tekstu i obróbka grafiki,
- złożenie tekstu wg. przygotowanego wcześniej projektu, uzupełnienie go przygotowaną grafiką,
- pierwsza korekta,
- profesjonalna korekta tekstu,
- wprowadzenie zmian,
- druga korekta autorska,
- wprowadzenie zmian,
- nadanie numeru ISBN,
- przygotowanie do druku.
Listopad 2010
- druk publikacji (obejmuje wybór optymalnej pod względem technicznym i cenowym oferty druku – 200 szt.,
- rozesłanie egzemplarza obowiązkowego do największych polskich bibliotek,
- przekazanie gotowych publikacji zainteresowanym instytucjom naukowym, kulturalnym itp.,
- przygotowanie akcji promującej na Zachodniopomorskim Instytucie Technologicznym,
Zakończenie projektu 30.11.2010 r.


6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Rezultaty jakościowe:
- Wypromowanie miasta jako otwartego na działania nowych mediów w kulturze.
- Dotarcie z informacją do szerokiego grona wykładowców nowych mediów, twórców sztuki digitalnej oraz studentów o wynikach seminarium naukowego które odbyło się w Szczecinie - dotyczącego Digitalizacji Kultury.
- Zaistnienie Miasta Szczecin jako promotora ”nauki w sieci”.
- Wydanie nowatorskiej profesjonalnej publikacji dotyczącej Sztuki Digitalnej.
- Zintegrowanie naukowców i artystów zajmujących się cyberprzestrzenią wokół Szczecina.
- Wypromowanie Digitalizacji Nauki w Szczecinie.
- Wypromowanie nowych środków wyrazu artystycznego opartych na digitalnych formach.
- Wypromowanie technologii twórczych i ich autorów.
- Podkreślenie udziału Szczecina jako ośrodka badawczego w dziedzinie nowych mediów.
Rezultaty ilościowe:
- Wydrukowanie 200 szt. książki.
- Dotarcie za pomocą promocji do 2000 osób zainteresowanych tematem publikacji.III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 11 900 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1.
2.


3.


4. Redakcja, korekta, skład,
Łamanie, projekty graficzne

Druk książki
(szt.) 200 szt.

Plakaty (300 szt.) Ulotki (3000 szt.)

Księgowość Ok. 4
200


3300


1
ok. 1600
20


ok. 0,30

500
umowa
sztuka


sztuka


umowa
6 400
4 000


1 000


500
4 900
4 000


1 000


0
1500
0


0


500

Ogółem

11 900
9 900
2 000

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

W kosztorysie nie ujęto kosztów finansowych przejęcia praw autorskich za teksty (ok. 3000 zł) oraz wkładu producenckiego drukarni która zastosowała przy wstępnej wycenie z racji na charakter wydawnictwa 30% rabat (3000 zł) razem dodatkowe oszczędności wyniosą ok. 6000 zł.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

9 900

83 %
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ......... nie dotyczy..... zł/ 2 000
17 %

Ogółem
11 900

100%2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


Wkład własny zostanie pokryty przez wnioskodawcę ze środków własnych.
3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Stowarzyszenie korzystać będzie z własnego sprzętu (meble, komputery, telefony) oraz ze sprzętu partnera do obsługi projektu: szacunkowa wycena – 2 000 zł
Koszty biurowe (telefon, internet, czynsz): 2,5 mca x 300zł = 750 zł
Praca wolontariuszy: 1 os. x 8h x 10 dni = 1 000zł
Kampania reklamowa w mediach i Internecie: szacunkowa wycena 1 000 zł
Kolportaż materiałów promocyjnych: szacunkowy koszt 300 zł
Łącznie szacunkowa wycena wkładu rzeczowego: 5 050 zł

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


Dom Kultury Klub 13muz w Szczecinie jako partner zobowiązuje się do:
2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Piotr Zawojski - pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wykładał na Wydziale Radia i Telewizji UŚ. Wykładowca Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach. Szef działu "Film i Media" kwartalnika OPCJE.
Krzysztof Olszewski - koordynator, doświadczony w organizacji wydarzeń wizualnych, artysta menager, autor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE.
Obsługą projektu zajmie się Stowarzyszenie Make it Funky Production, który ma wieloletnie doświadczanie w organizacji wydarzeń kulturalnych na skalę regionalną, krajową
i międzynarodową oraz współorganizowało do tej pory sześć edycji inSPIRACJI.
1 wolontariusz związanych ze Stowarzyszeniem Make it Funky Production:
Cezary Śliwiński – wieloletnie doświadczenie przy realizacji wydarzeń kulturalnych w tym
2 edycji festiwalu inSPIRACJE.
Wioletta Szpak-Pawełczyk – księgowa z wieloletnim stażem. Doświadczenie w rozliczaniu wniosków z grantów ministerialnych, Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.
Stowarzyszenie było organizatorem czterech edycji Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE
w latach 2005 – 2008 oraz czterech edycji Galerii Bezdomnej. W ramach festiwalu 4 razy wydało publikację Katalog inSPIRACJI, publikację o charakterze kulturalnym, która oceniona została jako bardzo dobra wizualnie i treściowo przez odbiorców. Podczas 6 edycji przygotowano również publikację Polish Fashion Invasion.
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie dotyczy

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 30 listopada 2010 r.
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

.......................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty
Poświadczam złożenie oferty na Przygotowanie i realizację projektu wydawniczego
„Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii”.

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/08/20, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/08/20 13:15:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/08/20 13:15:58 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/08/20 13:14:29 nowa pozycja