Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/020
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE
Nazwa zadania:
„Plaża Szczecin”Floating Trippin – I edycja Floating Trippin' Festival 2010
Wnioskowana dotacja:
8 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... Szczecin, 14.07.2010 r.
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
„Plaża Szczecin”Floating Trippin – I edycja Floating Trippin' Festival 2010
(rodzaj zadania)
w terminie 3-8 sierpnia 2010 r
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
WSPIERANIA WYKONYWANIA ZADANIA*


Gmina Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 8 000 złotych


I. Dane na temat organizacji pozarządowej
1) pełna nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”
2) forma prawna: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, organizacja pożytku publicznego

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000020938

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 21.06.2001

5) nr NIP 851-27-42-068 nr REGON 812378744

6) dokładny adres: miejscowość 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19
gmina: Szczecin powiat: Szczecin
województwo: zachodniopomorskie

7) tel. 91 8136790 faks 91 8136790
e- mail:stricte.szn@gmail.com http:// www.stricte.org

8) nazwa banku i numer rachunku
PKO BP SA I O/SZCZECIN
Nr rachunku: 57 10204795 0000 9402 01440114

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego:
Jakub Kulesza (reprezentacja jednoosobowa, zgodnie ze Statutem stowarzyszenia jedna z ww. osób)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19,


11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty
(imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Marek Szymański

12) przedmiot działalności statutowej:
• Przeciwdziałanie problemom niedostosowania społecznego tj. uzależnienie od środków psychoaktywnych i alkoholu, zjawisko przemocy, przestępczość nieletnich, prostytucja itd.;
• Propagowanie zdrowego trybu życia;
• Działanie na rzecz równego statusu płci;
• Działanie na rzecz praw grup marginalizowanych i dyskryminowanych społecznie;
• Działanie na rzecz kultury, sztuki i nauki;
• Edukacja społeczeństwa;
• Profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS;
• Udzielanie pomocy rodzinie;
• Działanie na rzecz praw człowieka;
• Udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i socjoterapeutycznej;
• Działanie na rzecz ochrony środowiska;
13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczejNIE DOTYCZY


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

„Plaża Szczecin” – I edycja Floating Trippin' Festival 20102. Miejsce wykonywania zadania


Plaża przy moście Długim w Szczecinie, ul. Celna 4
3. Cel zadania


Celem festiwalu jest prezentacja dorobku młodych zespołów muzycznych. Prezentacja twórczości wykonawców z kręgu muzyki blues, rock, funk i jazz oraz lokalnej sceny DJ łączącej różne gatunki muzyczne, takie jak: hip-hop, reggae, reggaeton, dancehall, Baltimore. Promocja amatorskich zespołów muzycznych. Możliwość zaprezentowania dorobku swojej pracy szerokiej grupie odbiorców podczas festiwalu oraz w czasie promocji na antenie polskiego Radia Szczecin FM.
Promujemy również aktywny wypoczynek nad wodą. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań i wymiany doświadczeń wśród młodych wykonawców muzyki rozrywkowej.
Podczas festiwalu zaprezentujemy również projekt Floating Trippin', który po festiwalu wyruszy w kolejną podróż do Słonecznej Italii.


Floating Trippin' to projekt mający na celu promowanie Szczecina, jako miasta wizjonerów, ludzi kreatywnych, o działaniach nowatorskich zarówno w zakresie artystycznym jak i kulturalnym.
Kolejnym celem jest promowanie szczecińskich instytucji kultury, poprzez informowanie o wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, przedstawieniach, koncertach.
Dzięki wędrownemu charakterowi projektu 'Floating Trippin' możemy wymieniać międzynarodowe doświadczenia z zakresu kultury i sztuki.
Chcemy również wzmocnić i promować wizerunek miasta jako kandydata ubiegającego się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Pragniemy, aby projekt ' Floating Trippin' był komunikatem wysyłanym w świat – mówiącym , o tym że warto przyjechać do Szczecina, warto tu żyć!

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/„Plaża Szczecin” - I edycja Floating Trippin' Festival to propozycja wzbogacenia wakacyjnego programu kulturalnego w naszym mieście. Prezentacja młodej nuty szczecińskiej sceny blues-rockowej wspartej słonecznymi rytmami lokalnych dj-ów odbędzie się 6 sierpnia 2010. Na pierwszą edycję wybraliśmy interesujące miejsce – plażę przy moście Długim w Szczecinie. Nietypowe jak na nasze nabrzeże warunki do wypoczynku nad wodą wpisuje się w ideę Floating Trippin', którą zamierzamy zaprezentować podczas tego wydarzenia, czyli promocja Szczecina poprzez kulturę oraz rekreację. Dodatkowo wzbogaciliśmy program o pokaz ”Wyskocz do Szczecina”, surfbike, oraz kuli służącej do chodzenia po wodzie, które zamierzamy prezentować podczas najbliższego wyjazdu do Słonecznej Italii. Wyświetlimy również pokaz slajdów z poprzednich wyjazdów. Pozytywny oddźwięk wśród mediów oraz wsparcie organizacji i środowiska muzycznego jak również doświadczenie w organizacji tego typu wydarzeń potwierdzają potrzebę realizacji przedstawionego projektu.

Wystąpią:


5-ty element
Pochodzą z rodzimego Free Blues Club-u. Reprezentują style z pogranicza blues, jazz & folk. Wierzą, że muzyka pokonuje bariery wieku, językowe, międzyludzkie …
Nie ma co zbyt wiele o nich pisać ... najlepiej samemu posłuchać.

Magdalena Mazurek - gitara, wokal
Alicja Dorobczyńska – perkusja
Marian Malcherek – gitara
Marek Szymański- bas


Gypsy Sun
Hendrixowskie power trio, niepowtarzalny vintage sound podróżuje w najbardziej soulowych odcieniach elektrycznego bluesa. Jazgocząca, pełna ekspresji gitara i transująca sekcja rytmiczna wprowadza w świat hipisowskiego flowerpower.

Jakub Wiśniewski - gitara, wokal
Rafał Pawlicki – perkusja
Marek Szymański- bas


Prezentacja Szczecińskiej młodej sceny DJ pod wodzą DJ Semp One (Paweł Grycmacher)
DJ Sempone sztuka mixowania zajmuje się od około 10 lat, pierwsze imprezy rozkręcał z takimi szczecińskimi DJ’ami jak DJ Twister i DJ Tonny Jazzu. W swoich setach łączy różne gatunki muzyczne, takie jak: hip-hop, reggae, reggaeton, dancehall, Baltimore, 2 stem, r&b, d&b.
DJ Sempone jest rezydentem FreeBluesClub’u gdzie rozgrzewa publikę w każdy studencki czwartek; na swoim koncie ma niezliczoną ilość imprez w takich w wielu szczecińskich klubach między innymi City Hall, Whisky Bar…
DJ Sempone był członkiem grupy hiphopowej Centrum z którą zagrał wiele koncertów, a także współpracował z grupą Meflifam.


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


Realizację zadania planujemy od 3 do 8 sierpnia 2010 r.

3 -5 sierpnia:
działania przygotowawcze (zgromadzenie niezbędnego wyposażenia i podpisanie umów z podwykonawcami, główny etap promocji w mediach oraz wzmożona reklama zewnętrzna.

6 sierpnia:
godz 12 – 17 przygotowanie plaży do festiwalu (ustawienie sceny i nagłośnienia, próby wykonawców)
godz 17.00 – oficjalne rozpoczęcie festiwalu
godz 17.00 – 19.00 bezpośrednia transmisja z festiwalu na antenie PR FM w audycji „Środek Miasta”
godz 17.00- 24 prezentacja wykonawców
godz 24.00 – zakończenie festiwalu – after party Plaża Szczecin

7-8 sierpnia:
Uporządkowanie Plaży, złożenie i zwrot wyposażenia, podsumowanie festiwalu: przygotowanie sprawozdań i dokumentacji (zdjęcia, komunikaty radiowe)

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.


Aktywizacja młodych talentów szczecińskiej sceny muzycznej.
Wzmocnienie wizerunku Szczecina jako kandydata do Stolicy Kultury 2016
Rozpowszechnienie idei Floating Garden oraz Floating Trippin'
Odbiorcami będą mieszkańcy Szczecina, oraz turyści odwiedzający nasze miasto.
Przewidujemy frekwencję ok. 250 beneficjentów bezpośrednich,
a poprzez relacje na żywo w Polskim Radiu Szczecin (audycja „Środek Miasta) planujemy dotrzeć do ok. 10.000 os.


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu „Słoneczna Italia 2010”
1. Całkowity koszt zadania..................................[9 250 złotych]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1 Koszty promocji
2900 1950 950

1.1 Wykonanie plażowych flag festiwalowych stanowiących oznaczenie sceny sceny
(projekt graficzny, druk)
2
300

flagi
600,-
500,-
100,-

1.2 Promocja i reklama w serwisie internetowym
(przygotowanie strony www, prace graficzne, redakcja tekstów, bannerów informacyjnych)1800 usł800,-400,-400,-

1.4 Materiały promocyjne
(projekt graficzny, druk mat.promocyjnych - plakaty 500 szt x 2 zł )

500

2 zł

Szt.

1000,-

550,-

450,-


1.5 Relacja radiowa „Środek Miasta” Prezentacja multimedialna materiałów archiwalnych, oraz dokumentacja dla mediów i na potrzeby archiwizacyjne (honorarium dla realizatora, zakup materiałów audio i video )

1

500 usł

500,-

500,-

0,-
2 Koszty transportu i przejazdów
200,-
200,-
0,-

2.1 Transport wyposażenia scenicznego i elementów scenografii


1

200

usł

200,-

200,-

0,-
3

Koszty działań artystycznych
5 850,-
5 550,-
300,-

3.1 Wynajęcie sprzętu nagłośnieniowego, projektora i sprzętu oświetleniowego

1

900
Umowa o dzieło/ zlecenie

900,-

900,-

0,-

3.2
Wynajęcie sceny

1

1000 Umowa o dzieło/ zlecenie

1000,-

1000,-

0,-

3.3 Wynajęcie sprzętu muzycznego
(backline)

1


500 Umowa o dzieło/ zlecenie

500,-

200,-

300,-

3.4 Honorarium zespołów

2 Szacunkowo ok 1000 Umowa o dzieło/ zlecenie
1800,-
1800,-
0,-


3.5
Honorarium prowadzącego DJ
1
1000 Umowa o dzieło/ zlecenie
1000,-
1000,-
0,-

3.6
Wynajęcie ochrony
18,3zł/h x 14h
2
128 Umowa o dzieło/ zlecenie
250,-
250,-
0,-


3.7 Wynagrodzenie obsługi technicznej
(akustyk, dwóch montażystów, oświetleniowiec)
4 osoby x 1 dni x 100zł

4

100 Umowa o dzieło/ zlecenie

400,-

400,-

0,-
4 Koszty administracyjne i wynagrodzenie księgowej

300,-

300,-

0,-

4.1 Materiały biurowe (, akcesoria do drukarki komput.,ksero, art.piśmiennicze
i inne)


1


200 kpl


200,-


200,-


0,-

4.2 Obsługa finansowa
i księgowa projektu, sporządzenie umów cywilnoprawnych1


100 usł


100,-


100,-


0,-
Ogółem

9 250,-

8 000,-
1 250,-


3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

8.000,-

86,49 %


Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/
1 250,-
13,51 %
Ogółem

9 250,-

100%2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


Adrian Malcherek – wykonanie prac graficznych dot działań promocyjnych, wynajęcie sprzętu muzycznego
3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Biuro, komputer, telefonV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.


Marek Szymański - koordynator projektu, zalozyciel i pomysłodawca szczecinskiego projeku Floating Trippin'. Współorganizator min projektu Kamienica1,
Wioletta Szpak-Pawelczyk nadzór finansowy, księgowość, bogate doświadczenie w obsłudze księgowej wydarzeń kulturalnych. Magister ekonomii (kierunek :finanse i bankowość) z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w księgowości, w tym w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi oraz jednostkach non-profit.
Hubert Michalski - koordynator, road manager, W 2008 zorganizowal i zaplanowal trase Vintage Style Trippin' Skandinavia'08 wraz z zespolem „Gypsy Sun”, z ktorym wspolpracuje od marca 2006r, zostajac jego managerem w 2008r.
Adam Barwiński - art grafitti wykonawca elementów graficznych
Adrian Malcherek - grafik
Michał Samborski - fotoreporter,
Rafał Pawlicki - muzyk, grał koncerty w takich klubach jak: Stara Cynkownia, od 2001 roku koncerty cykliczne w FREE BLUES CLUB, Patio, Adrenalina, Trans, Kontrasty. Miał również przyjemność zagrać na scenie koło takich sław jak: Voo-Voo, Szymon Wydra i Carpe diem, Trio Egzotyczne
Filip Grycmacher – koordynator, road manager Floating Trippin' SłonecznaItalia 2009
Semp One – DJ
Tomasz Tomaszewski - realizacja dźwiękowa
Jakub Wiśniewski - Zalożyciel zespołu "Gypsy Sun" - 2000 r. Współpracował z zespołami:
Madmousel le cocu, Zakaz postoju, Gandhi, Big Fat Mama, SKW, Whit out Kate
Uczestniczył w nagrywaniu pierwszej płyty Big Fat Mamy ,wielokrotnie prezentował swe umiejętnosci na scenach wielu szczecińskich klubów takich jak: Free Blues Club, Brama Jazz Cafe, City Hall, Schody, Patio, Blue Crow, Tiger Club i inne. Od wielu lat współpracuje z szczecińskim Free Blues Club.
Jakub Gunzer - nadzór prawny
Jolanta Kamińska - fundraiser
Marian Michalski - fundraiser
Karol Idzi - webmaster
Adam Wrzosek - komunikacja i konsultacja sprzętowa
Agnieszka Szelega - dziennikarz
Katarzyna Wirkus – konsultant


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Współorganizacja m.in. takich wydarzeń jak:

cykl wydarzeń w kamienicy przy ul. św Wojciecha w Szczecinie - Kamienica 1
Eco Jam Graffiti Szczecin 2010
Projekty Floating Trippin', Scandinavia 2008, Słoneczna Italia 2009
Realizowany we Free Blues Club projekt Młoda Nuta – organizacja szeregu koncertów młodych wykonawców.
Imprezy kulturalne w ramach pracy w Domu Kultury „Słowianin” (1994-2007) – m.in. Dni Morza, Art.Akt, koncerty polskich i zagranicznych wykonawców


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie przewiduje się


Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/07/22, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/08/05 13:52:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/08/05 13:52:47 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/07/22 13:10:03 nowa pozycja