Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/023
Nazwa organizacji:
Polski Czerwony Krzyż
Nazwa zadania:
PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA NA TERENIE MIASTA SZCZECINA W 2010 ROKU
Wnioskowana dotacja:
9 400 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... 12.08.2010 r. Szczecin
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA NA TERENIE MIASTA SZCZECINA W 2010 ROKU

(rodzaj zadania)

w okresie od 01.10.2010 do 21.12.2010 rok
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Urząd Miasta w Szczecinie
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 9.400,- zł


I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE
2) forma prawna ORGANIZACJA POZARZĄDOWA MAJĄCA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS 0000225587, USTAWA O POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU z dn. 16 LISTOPADA 1964R. Dz. U. Nr 41 poz.276
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia: Ustawa z 16.11.1964 R. ( Dz. U. Nr 41 POZ.276),
Data wpisu do KRS – 24.01.2005R.
5) nr NIP 852-000-37-01 nr REGON 007023731-00390
6) dokładny adres: miejscowość SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 63 gmina SZCZECIN powiat SZCZECIN województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
7) tel. 091/ 43-37-302 faks 091/ 433 46 55 e-mail: szczecin.sekretariat@pck.org.pl
http:// www.pck.szczecin.pl
8) nazwa banku i numer rachunku BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.O/SZCZECIN
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
JAROSŁAW NOWAK – PREZES ZZO PCK
JOANNA ŁASKARZEWSKA – DYREKTOR BIURA/SEKRETARZ ZZO PCK
CZESŁAWA KAPEJA – GŁÓWNA KSIĘGOWA
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZCHODNIOPOMORSKI ZARZĄD OKRĘGOWY 70-476 SZCZECIN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 63, TEL. 091/ 43-37-302
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
IWONA ŻELASZCZYK – Pracownik Wydziału Organizacyjnego ZZO PCK,
I
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

- wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia,
- prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych oraz upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego,
- prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof,
- współpraca z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
- prowadzenie różnych form pomocy i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą,
- prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
- opieka i pomoc społeczna dla osób starych i chorych, samotnych, rodzin wielodzietnych,
- promowanie zdrowia, kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
b) działalność statutowa odpłatna
- szkolenia pierwszej pomocy z certyfikatem Unii Europejskiej,
- opieka nad chorym w domu,
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
- organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu i rekreacji, postaw ekologicznych oraz bezpiecznego zachowania z uwzględnieniem szkoleń przedmedycznych i edukacji komunikacyjnej,
- prowadzenie noclegowni i placówek opiekuńczych,
- prowadzenie turnusów leczniczych i rehabilitacyjnych,
- prowadzenie placówek wypoczynku okresowego i stałego, kolonii, obozów,
- prowadzenie różnych form poradni rodzinnych, psychologicznych, społeczno-prawnych, socjoterapeutycznych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych,
- organizowanie szkoleń wolontariuszy i personelu do wykonywania zadań

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


B/ usługi opiekuńcze


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania


PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA NA TERENIE MIASTA SZCZECIN W 2010 ROKU.


2. Miejsce wykonywania zadania


Miasto Szczecin:
 siedziby klubów HDK - reaktywacja klubów Honorowych Dawców Krwi PCK wraz z rekrutacją nowych – młodych osób, w tym aktywizacja działalności wolontarystycznej;
 szkoły ponadgimnazjalne i wyższe uczelnie z terenu miasta Szczecina – spotkania honorowych dawców krwi z młodzieżą, pogadanki, prelekcje, prezentacje;
 placówki służby krwi (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie) - otwarte akcje poboru krwi3. Cel zadania


Celem programu jest:
 szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczeństwa miasta Szczecin;
 pozyskanie nowych dawców krwi ze środowiska młodzieżowego poprzez wykształcenie wśród młodego pokolenia właściwych postaw do bezinteresownego, a więc honorowego oddawania krwi;
 pozyskanie większej ilości krwi
 uaktywnienie honorowych dawców krwi poprzez działalność w klubach HDK PCK i ich integracja;
 uhonorowanie zasłużonych honorowych dawców krwi – działaczy ruchu honorowego krwiodawstwa, którzy od wielu lat oddają krew dla społeczeństwa naszego województwa, w tym miasta Szczecin;
Nadrzędnym jednak celem podejmowanych działań będzie dążenie do pełnego zabezpieczenia lecznictwa w krew.
4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/


1. Promocja honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym. Podsumowanie X edycji konkursu ph „Wakacyjna kropla krwi” – wręczenie nagród dla uczestników konkursu oddających krew w placówkach służby krwi na terenie miasta Szczecin.
2.Promocja hdk w środowisku młodzieżowym.
- przeprowadzenie pogadanek, prelekcji, emisje filmów w środowiskach młodzieżowych (szkoły ponadgimnazjalne i wyższe uczelnie);
- ogłoszenie XIV edycji konkursu „Młodzieżowy Dar Krwi”, adresowanego do osób w wieku 18, 19 i 20 lat, polegającego na dwukrotnym oddaniu krwi w czasie trwania konkursu, rozprowadzenie plakatów w szkołach ponadgimnazjalnychh i uczelniach wyższych,, przygotowanie kart konkursowych oraz zakup nagród i gadżetów.
3.Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa.
- Udział w uroczystych akademiach, spotkaniach organizowanych w Klubach HDK na terenie miasta Szczecin z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, podczas których najbardziej zasłużeni krwiodawcy otrzymają wyróżnienia oraz nagrody.5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


1. Promocja honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym.
- konkurs „Wakacyjna kropla krwi”

październik 2010r.
 pobór krwi do 31.10.2010r.w ramach X edycji konkursu ph. „Wakacyjna Kropla Krwi”;
 zakup nagród;
15 listopada 2010 r.
 podsumowanie konkursu na terenie miasta Szczecin oraz komisyjne losowanie nagród;
 przekazanie informacji o wynikach konkursu na terenie miasta Szczecina do środków masowego przekazu, laureatów konkursu, placówek służby krwi;
listopad – grudzień 2010r..
- wręczenie nagród podczas uroczystości w klubach HDK PCK z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.

2. Promocja HDK w środowisku młodzieżowym
I. konkurs „Młodzieżowy Dar Krwi”

 zakup nagród - listopad;
 ogłoszenie i rozpropagowanie konkursu w środowiskach młodzieżowych - listopad
- rozdawnictwo materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów, gadżetów);
 przekazanie informacji do lokalnych środków masowego przekazu. – listopad
 od 22 listopada pobór krwi w placówkach służby krwi

II. Prelekcje, pogadanki, otwarte akcje poboru krwi. - 5 spotkań/ 150 osób, termin: październik - grudzień

3. Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa.
 Październik 2010r. – opracowanie programu obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa w klubach HDK w Szczecinie;
 Sporządzenie wykazu krwiodawców do wyróżnienia, wykonanie dyplomów dla krwiodawców, wysłanie zaproszeń na akademię wojewódzką;
 Przekazanie informacji dot. obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa na terenie miasta Szczecina do lokalnych środków masowego przekazu;
 Akademie, uroczyste spotkania w Klubach HDK w Szczecinie - listopad - grudzień 2010 r. – 7 spotkań/150 osób

5.Sprawozdanie i rozliczenie – grudzień 2010r.

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.
Zakładanym rezultatem realizacji zadania jest przede wszystkim aktywizacja honorowych krwiodawców i koordynacja promocji honorowego krwiodawstwa na terenie miasta Szczecin oraz utrzymanie na stałym niezbędnym poziomie ilości oddawanej krwi, jak również utrzymanie dotychczasowej liczby honorowych krwiodawców – ich dokładna ewidencja i motywacja do humanitarnych działań.
Nieodzownym elementem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie nowych dawców krwi w miejsce tych, którzy ze względu na wiek przestają oddawać krew. Ponadto zaprezentowanie młodzieży technik pobierania krwi oraz łamanie stereotypów mówiących o szkodliwym wpływie oddawania krwi na zdrowie człowieka, co powinno wpłynąć na podejmowanie przez pełnoletnich uczniów decyzji o oddawaniu krwi, a pośrednio na kształtowanie się humanitarnych postaw wśród młodzieży.


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 12.000,00 [dwanaście tysięcy złotych]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1. Zakup środków materiałowych:
a. materiały biurowe 3 100 m-c/zł 300,00 300,00 0,00
b. nagrody 50 30 szt. 1500,00 1000,00 500,00
c. gadżety 600 10,00 Szt. 6000,00 5000,00 1000,00
d. baner/roll up 1 450 Szt. 450,00 450,00 0,00
2. Koszt organizacji akademii w Klubach HDK– poczęstunek 7 250 Spot. 1750,00 1250,00 500,00
3. Koszty osobowe prelegentów 5 100 Prelekcja pogadanka 500,00 500,00 0,00
4. Koszty osobowe – wynagrodzenie koordynatora programu (umowa o dzieło, zlecenie wraz z pochodnymi) 3 300 m-c/zł 900,00 900,00 0,00
5. Koszty administracyjno – biurowe (telefon, fax., internet) 3 200 m-c 600,00 0,00 600,00
OGÓŁEM 12.000,00 9.400,00 2.600,00


3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Zamierzone działania wśród młodzieży (pogadanki, prelekcje) organizowane będą na terenie szkół przez działaczy i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy również odpowiedzialni będą za oplakatowanie - dzięki czemu koszty organizacji spotkań oraz projektu zostaną ograniczone. Ww. działania nie zostały ujęte i wycenione w kosztorysie i stanowić będą wkład własny realizatora w przedsięwzięcie.
W celu zachęcenia młodzieży do oddawania krwi uczestnikom spotkań wręczane będą materiały propagandy użytkowej oraz plakaty, których wykonanie stanowić będzie wkład własny realizatora zadania .


IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji
9.400,00 78,33
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/ 2.600,00 21,67
Ogółem
12.000,00
100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*Nie dotyczy3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.ZZO PCK Szczecinie posiada w użytkowaniu pomieszczenia biurowe wyposażone w niezbędny sprzęt tj. telefon, komputery, internet.
Z magazynu ZZO PCK w Szczecinie zostaną wydane:
• 4 rodzaje ulotek dotyczących krwiodawstwa tj. ulotki: „Idziemy oddać krew- chodź z nami uratować życie!”, „Chciałabym oddać krew, ale...”, „Kod Życia Pomóż uratować życie”, „Autotransfuzja”
• plakaty „Potrzebna krew twoja także”, „Młoda krew ratuje życie”
Polski Czerwony Krzyż dysponuje materiałami dydaktycznymi niezbędnymi do realizacji programu tj. ulotki, filmy edukacyjne. PCK nadaje odznaczenia dla zasłużonych krwiodawców po 6, 12 i 18 litrach oddanej krwi tj. Odznaki Honorowe „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, a po 30 latach działalności na rzecz ruchu hdk – wyróżnienie „Kryształowe Serce” i inne. Powyższe wyróżnienia wręczane są krwiodawcom podczas uroczystości z okazji DNI HDK.
Pogadanki i prelekcje oraz plakatowanie wykonywane będą przez 2-5 członków Klubu HDK PCK, którzy posiadają niezbędne przygotowanie oraz wieloletnie doświadczenie w oddawaniu krwi – najcenniejszego leku.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


Nie dotyczy2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

W realizacji zadania zaangażowana będzie jedna osoba z wieloletnim doświadczeniem w koordynacji działań związanych z promocją honorowego krwiodawstwa oraz pracą w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (przeliczeniu na pełne etaty): 6 osób, w tym:
• 1 osoba - koordynator ds. krwiodawstwa – pracownik Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie z 13 letnim stażem;
• 5 osób – działacze społeczni – honorowi dawcy krwi zrzeszeni w Polski Czerwonym Krzyżu;
Ponadto w realizacji zadania będą pomagali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz pracownicy Oddziału Terenowego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej.
Na Pomorzu Zachodnim PCK działa od 1945 roku i jako jedyne Stowarzyszenie stoi i zawsze stał na stanowisku priorytetu honorowego oddawania krwi, jako jedynego gwaranta jej bezpieczeństwa. Polski Czerwony Krzyż był organizatorem pierwszych stacji poboru krwi, a od 1958 roku prowadzi systematyczną, planową działalność organizacyjną i promocyjną honorowego krwiodawstwa.
Zorganizowany ruch honorowego krwiodawstwa jest jedną z podstawowych dziedzin działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Pod egidą PCK funkcjonują Rady i Kluby Honorowych Dawców Krwi, na których spoczywa wielce zaszczytny obowiązek pracy organizacyjnej wśród honorowych dawców krwi i promowanie idei honorowego oddawania krwi w środowiskach ich działania, szczególnie w środowiskach młodzieżowych, gdzie dorastają kolejne pokolenia „ratowników” zdrowia i życia – honorowych dawców krwi.
PCK od ponad 39 lat jest organizatorem corocznych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, podczas których wręczane są odznaczenia państwowe (wnioskodawcą odznaczeń jest PCK), wyróżnienia nadawane przez PCK jak: Odznaki Honorowe „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, Odznaki Honorowe PCK – IV, III, II i I stopnia, Kryształowe Serce.

PCK w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa ściśle współpracuje z administracją publiczną tj. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Miast i Gmin, Starostwami Powiatowymi, placówkami służby krwi tj. z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz z Terenową Stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ze szkołami różnego typu. We współpracy z administracją publiczną realizowane były akcje: coroczne obchody Dni HDK (akademia okręgowa), akcje pozyskujące dawców tj. konkursy, pogadanki, imprezy integrujące środowisko honorowych dawców krwi - imprezy rekreacyjno -sportowe , promocja hdk na imprezach masowych organizowanych na terenie miast, otwarte akcje poboru krwi w domach studenckich.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.


Nie dotyczy


Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/08/18, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/08/18 11:32:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/08/18 11:32:55 nowa pozycja