Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/032
Nazwa organizacji:
Baltic Neopolis Orchestra
Nazwa zadania:
Koncert z cyklu „Włącz orkiestrę”
Wnioskowana dotacja:
7 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Koncert z cyklu „Włącz orkiestrę”
(rodzaj zadania)
w okresie od 15 października 2010 do 18 listopada 2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Gmina Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 7.000 PLN
( siedem tysięcy złotych)


I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa ..Baltic Neopolis Orchestra.....................................................................
2) forma prawna Stowarzyszenie.........................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000347713
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 03.02.2010 rok.................................
5) nr NIP 852- 256- 64 -37... nr REGON 320 787 950
6) dokładny adres: miejscowość: 70-202 Szczecin ul. Wyszyńskiego 27/9
gmina -................................................................ powiat - .....................................................
województwo Zachodniopomorskie......................................................................
. http:// www.balticneopolis.pl
8) nazwa banku i numer rachunku BZWBK ,
.......................................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Emilia Goch, Aleksandra Kubiak
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Emilia Goch, ul. Wyszyńskiego 27/9,
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Emilia Goch,
12) przedmiot działalności statutowej:

Cele Stowarzyszenia dotyczą w szczególności:
1. prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego,
2. edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,
3. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej,
4. promocja Szczecina i jego dorobku kulturalnego.
13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


Nie dotyczyII. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Koncert z cyklu „ Włącz orkiestrę”

2. Miejsce wykonywania zadania


Studio im. Jana Szyrockiego Polskiego Radia w Szczecinie

3. Cel zadania


„ Włącz orkiestrę” Cykl koncertów radiowych Baltic Neopolis Orchestra


Celem projektu „Włącz orkiestrę” jest rozpowszechnianie muzyki klasycznej w jazzowych i popowych aranżacjach na antenie Polskiego Radia w Szczecinie. Ta innowacyjna formuła koncertu sprawia, ze muzyka klasyczna ukazuje swoje nowe, oblicze, a tym samym znajduje nowych odbiorców.
Koncertu można wysłuchać nie tylko na żywo w Studiu S1, ale również w internecie ( transmisja live) oraz w wielu retransmisjach na antenie radia. Poprzez taka formę wykonywania koncertów sprawiamy, ze zasięg oddziaływania jest tak duży jak duży jest zasięg fal radiowych Polskiego Radia w Szczecinie. Sprzyja to przede wszystkim promocji kultury, muzyki, donatorów jak i wspomaga działania starania się Szczecina o Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Baltic Neopolis Orchestra wykonała już dwa koncerty z cyklu „ Włącz Orkiestrę” w bieżącym roku. Przy współpracy Polskiego Radia w Szczecinie udało się przeprowadzić dużą kampanie promocyjną dla całego cyklu i jego donatorów – Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego.
„ Włącz orkiestrę” jest pierwszym cyklem koncertów muzyki klasycznej w Studio im. Jana Szyrockiego, buduje nową tradycję . Radio jako nośnik o szerokim zasięgu przyczyni się do propagowania kultury i muzyki klasycznej w całym regionie Zachodniopomorskim.
4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/Jest to trzeci koncert z cyklu „Włącz orkiestrę”. Autorki projekt kompozytora Łukasza Górewicza, autora m.in.: „Freedom Symphony”( spektakularnego koncertu wykonanego na zlecenie Urzędu Miasta Szczecina 26 sierpnia 2010 roku ) tworzy nieprzewidywalną, wymykającą się wszelkim prostym określeniom mieszankę muzyczną,
w której nie zabraknie przestrzeni brzmień elektronicznych przeplatających się z neoromantyczną i transową nutą przejmujących smyczków Baltic Neopolis Orchestra.
Na koncercie wystąpią również goście specjalni, m.in.: Fractal Tree, który niczym nie ograniczając swoich poszukiwań łączy ze sobą rozmaite gatunki: trip hop, jazz, drum'n'bass, breakbeat, rock czy ambitne. W programie koncertu nie zabraknie utworów z repertuaru Ecstasy Project (znanego w europie i USA projektu współtworzonego przez Łukasza Górewicza) oraz muzyki stworzonej przez Łukasza na obchody poświęcone Stanisławowi Lemowi.
Orkiestra Baltic Neopolis powiększona zostanie o sekcje basowo-rytmiczną oraz instrumenty klawiszowe.
Będzie to autorki projekt muzyczny Łukasza Górewicza. w swoistego rodzaju połączenie muzyki klasycznej z innymi gatunkami. Mamy nadzieję, że dzięki nagraniu w studiu powstanie demo, które będzie dystrybuowane w Polsce i za granica w celach promocyjnych i konkursowych, a z czasem uda się pozyskać sponsorów, których wkład finansowy pozwoli na wydanie pierwszej naszej płyty.

Szczegółowy opis koncertu:
18 listopad 2010 ( wstępnie ustalony termin)
Studio im. Jana Szyrockiego
Wystąpi:
Łukasz Górewicz- dyrygent
Baltic Neopolis Orchestra
Kuba Maciejewski (klawisze, sample)
Michał Podciechowski (bas)
Thom Logic (elektronika, automaty perkusyjne)
Szymon Porowski (trąbka)
Andrzej Kutys (gitara elektryczna)


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


ETAP I (15 października -1 listopada ) – okres przygotowawczy:
 dopracowanie kompozycji, aranżacji i potwierdzenie daty koncertu
 przygotowanie planów transportu artystów, instrumentów i sprzętu towarzyszącego.
 opracowanie bieżącego harmonogramu prób orkiestry z sekcją.
 przygotowanie niezbędnych materiałów nutowych;
 zawarcie umów niezbędnych do wykonywania publicznie muzyki planowanych kompozytorów
 na stronie internetowej Stowarzyszenia BNO uruchomiona zostanie specjalnie przygotowana promocja projektu;
 przygotowanie materiałów promocyjnych, które będą zawierać opis projektu, informacje o realizatorze i grantodawcy oraz najistotniejsze treści dotyczące poszczególnych koncertów m.in informacje o artystach, partnerach projektu i inne.
 Przygotowanie dystrybucji materiałów promocyjnych
 ewaluacja wewnętrzna tego etapu projektu (ewaluacja wewnętrzna będzie prowadzona na bieżąco w postaci spotkań i raportów z wykonanych prac przygotowywanych przez realizatorów projektu).


ETAP II (1 listopada- 18 listopada) – wykonanie koncertu oraz ewaluacja:
 zakończenie prac nad materiałami promocyjnymi, druk, dystrybucja poprzedzająca koncert
 zatwierdzenie działań logistycznych związanych z organizacją widowni i przestrzeni koncertu
 cykl prób orkiestry z solistami zawsze przed zbliżającym się koncertem;
 promocja projektu

Wszystkie działania projektu będą koordynowane i realizowane przez Stowarzyszenie Balic Neopolis Orchestra przy maksymalnym zaangażowaniu zasobów personalnych i zaplecza organizacyjnego osób działających aktywnie na rzecz kultury na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na artystyczny charakter projektu, konieczne jest zaangażowanie profesjonalnych muzyków, których praca na rzecz projektu zapewni jego kompleksową realizację na najwyższym poziomie.


6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.
W wyniku realizacji projektu „Włącz orkiestrę” :
- odbędzie się trzeci koncert z cyklu „Włącz orkiestrę” Baltic Neopolis Orchestra wraz z towarzyszącymi artystami
- dystrybuowane będą materiały promocyjne zawierające najistotniejsze treści dotyczące projektu, donatorów, instytucji współpracujących jak i biografie artystów- wykonawców.
- przeprowadzona zostanie kampania promocyjna dla projektu, a jednocześnie dla Baltic Neopolis Orchestra ( szczecińskiej kameralnej orkiestry smyczkowej)
- nastąpi kooperacja pomiędzy Orkiestrą a Polskim Radiem w Szczecinie
- ciekawa formuła koncertu przyciągnie do Studia Radiowego młodą publiczność
- nastąpi kooperacja ze szczecińskimi młodymi artystami
- zwiększą się kompetencje organizacyjno-realizacyjne członków Stowarzyszenia
- poprzez transmisję internetową i retransmisje na antenie Radia zwiększy się ilość słuchaczy oraz zasięg promocji Orkiestry, Miasta Szczecin i donatorów
- nastąpi kooperacje ze środowiskiem studenckim ( samorząd studencki uniwersytetu szczecińskiego będzie wspierał działania promocyjne wśród studentów)
- szeroka promocja m.in. na antenie Radia pozwoli zbudować pozytywny wizerunek naszego miasta szczególnie z uwagi na fakt ubiegania się o Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
- Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra w czasie realizacji cyklu będzie starała się pozyskiwać sponsorów i donatorów na przyszłe przedsięwzięcia
- powstaną materiały nagraniowe z koncertu, co pozwoli umieścić fragmenty koncertów w internecie, a tym samym promować miasto i szczecińską orkiestrę na całym świecie
- każda forma promocji ( materiały drukowane, spoty radiowe i telewizyjne, reklama płatna w lokalnej prasie i internecie) będzie zawierała logotypy Miasta Szczecin i Europejskiej Stolicy Kultury.
-powstanie demo, które będzie dystrybuowane w Polsce i za granica w celach promocyjnych i konkursowych.III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 13.240 PLN [ trzynaście tysięcy, dwieście czterdzieści złotych]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów


Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1.

a.

b

c..

2.


a.b.Honoraria

Artyści- muzycy

Aranżacje/kompozycje
organizacja/koordynacja
Promocja


Projekt graficzny materiałów promocyjnych
- plakat, ulotka, , program, zaproszenie, grafika ogłoszenia prasowego
Druk materiałów promocyjnych
- plakat 1000 szt

- ulotka 800 szt

-program 200 szt.

- zaproszenie 50szt.

14

2
1

1

1000
800

200

50


500

500

600
500

1

0,80

2

2Os./umowa o dzieło
Os./umowa o dzieło
Os./umowa o dziełoOs./umowa o dzieło
Szt

Szt.

Szt.Szt.
Szt.7.000

1.000

600
500

1000

640

400

1005.460

0

0
0

500

640

400

0

1.540

1.000

600
500

500

0

0

100
3.
Inne

Wynajem Studia
Im. Jana Szyrockiego
wraz z obsługą.
1

2000Koncert/sztuka
2000

0
2000

Ogółem

13.240
7.000
6.2403. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra dołożyło wszelkiej staranności, aby przedstawiony kosztorys uwzględniał koszty niezbędne w realizowaniu zadania.
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

7.000
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/
6.240
Ogółem

13.240100%2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*Tzw. „ Środki własne” uwzględniają środki, które Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchetsra w trakcie prowadzonych na bieżąco rozmów, pozyskało od stale współpracujących podmiotów lub osób, również w zakresie całościowej struktury budżetu uwzględniającego całoroczną aktywność Stowarzyszenia.


1. Urząd Marszałkowski: 3.500 zł
2. Sponsorzy prywatni: 2.7403. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.
1. Nieodpłatny wynajem Sali prób, energia i inne media (wartość - 1.000 zł)
2. Nieodpłatne użyczenie sprzętu ( ksero, drukarka ) (wartość- 200 zł)
3. Nieodpłatne udostępnienie zaplecza socjalnego ( magazyn na nuty, pulpity itp.)
( wartość- 100 zł)
4. Nieodpłatne użyczenie instrumentów ( np. fortepian, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu) ( wartość- 2.000 zł)
5. Wolontariusze ( wkład pracy- wartość 1.000 zł)

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


Nie dotyczy2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Emilia Goch
Założycielka i kierownik Baltic Neopolis Orchestra, altowiolistka. Studia Muzyczne ukończyła z wyróżnieniem w 2005 roku. Trzykrotna Stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina oraz laureatka nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy Dyplom
w zakresie Sztuk Muzycznych. Animator kultury, na przełomie 2008/2009 roku zorganizowała m.in.:
Cykl Koncertów Kameralnych:
Contemplacje Muzyki Novej- 13 Muz
Nowe Konstelacje- Szczecin 2016
Cykl koncertów w „ Klasztor Cedynia”
Dwa koncerty Baltic Neopolis Orchestra na zlecenie Urzędu Miasta w Filharmonii Szczecińskiej
„Sail Szczecin”, „Dni Morza”- Koncert na zlecenie Wydziału Morskiego Urzędu Miasta
Cykl Koncertów „ Włącz Orkiestrę” w Studiu S1 Polsiego Radia w Szczecinie

Marta Pawłowska
Kierownik artystyczny Baltic Neopolis Orchestra
Studiuje w Royal Academy o Music w Londynie w klasie prof. Erisia Grunberga oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu będąc pod stałą opieką prof. Jadwigi Kaliszewskiej.
Występowała na wielu ogólnopolskich oraz miedzęnarodowych konkursach otrzymując zawsze wysokie nagrody.
Jest stypendystką Ministra Kultury, Business and Professional Women’s Club Poznań, Stowarzyszenia „Pro- Arte” im. Anny Knapik oraz podopieczną Fundacji Barbary Bieleckiej „ Muscia Mundi”. Współpracowała jako solistka z OrkiestrąFilharmonii Poznańskiej pod batutą Jerzego Salwarowskiego oraz z Polską Filharmonią Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.Tomasz Szczęsny- wiolonczelista, studia muzyczne ukończył w klasie profesora Stanisława Firleja, koncertmistrz grupy wiolonczel w Filharmonii Szczecińskiej, prowadzi klasę wiolonczel w stanowisku wykładowcy Akademii Muzycznej w Poznaniu – filia w Szczecinie. koncertuje zarówno jako solista jak i kameralista. Trzykrotnie występował jako solista z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej. Obecnie doktoryzuje się w dziedzinie sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej w Gdańsku ( członek Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra)Aleksandra Kubiak- animator kultury, fotograf ( sekretarz Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra)

Jadwiga Prusaczyk- księgowa ( członek Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra)
Maciej Musiał- asystent w Stowarzyszeniu Baltic Neopolis Orchestra
Kamil Robak- specjalista ds. promocji
Anna Biały- dystrybucja materiałów promocyjnych3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.


Członkowie Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra w latach 2008/2009 ( nie będąc jeszcze wówczas Stowarzyszeniem) organizowali bądź współorganizowali:

Cykl koncertów kameralnych „Contemplacje Muzyki Novej”- 13 Muz ( ok. 7 koncertów)
Cykl koncertów kameralnych Nowe Konstelacje- Szczecin 2016 ( ok. 7 koncertów)
Cykl koncertów w „ Klasztor Cedynia” ( ok.15 koncertów)
Dwa koncerty Baltic Neopolis Orchestra na zlecenie Urzędu Miasta w Filharmonii Szczecińskiej
Zorganizowanie dwóch koncertów z cyklu „Włącz Orkiestrę” W Studiu S1 polskiego Radia w Szczecinie – donatorzy: Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski
„Sail Szczecin”, „Dni Morza”- Koncert na zlecenie Wydziału Morskiego Urzędu Miasta

[Szczegółowe kalendarium koncertowe w złączniku nr 3]


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie przewiduje się.

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 30 grudnia 2010 roku,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. Statut
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
BOP-10

......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Koncert z cyklu „Włącz orkiestrę”
(rodzaj zadania)
w okresie od 15 października 2010 do 18 listopada 2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Gmina Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 7.000 PLN
( siedem tysięcy złotych)


I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa ..Baltic Neopolis Orchestra.....................................................................
2) forma prawna Stowarzyszenie.........................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000347713
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 03.02.2010 rok.................................
5) nr NIP 852- 256- 64 -37... nr REGON 320 787 950
6) dokładny adres: miejscowość: 70-202 Szczecin ul. Wyszyńskiego 27/9
gmina -................................................................ powiat - .....................................................
województwo Zachodniopomorskie......................................................................
. http:// www.balticneopolis.pl
8) nazwa banku i numer rachunku BZWBK ,
.......................................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Emilia Goch, Aleksandra Kubiak
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Emilia Goch, ul. Wyszyńskiego 27/9,
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Emilia Goch,
12) przedmiot działalności statutowej:

Cele Stowarzyszenia dotyczą w szczególności:
1. prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego,
2. edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,
3. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej,
4. promocja Szczecina i jego dorobku kulturalnego.
13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


Nie dotyczyII. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Koncert z cyklu „ Włącz orkiestrę”

2. Miejsce wykonywania zadania


Studio im. Jana Szyrockiego Polskiego Radia w Szczecinie

3. Cel zadania


„ Włącz orkiestrę” Cykl koncertów radiowych Baltic Neopolis Orchestra


Celem projektu „Włącz orkiestrę” jest rozpowszechnianie muzyki klasycznej w jazzowych i popowych aranżacjach na antenie Polskiego Radia w Szczecinie. Ta innowacyjna formuła koncertu sprawia, ze muzyka klasyczna ukazuje swoje nowe, oblicze, a tym samym znajduje nowych odbiorców.
Koncertu można wysłuchać nie tylko na żywo w Studiu S1, ale również w internecie ( transmisja live) oraz w wielu retransmisjach na antenie radia. Poprzez taka formę wykonywania koncertów sprawiamy, ze zasięg oddziaływania jest tak duży jak duży jest zasięg fal radiowych Polskiego Radia w Szczecinie. Sprzyja to przede wszystkim promocji kultury, muzyki, donatorów jak i wspomaga działania starania się Szczecina o Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Baltic Neopolis Orchestra wykonała już dwa koncerty z cyklu „ Włącz Orkiestrę” w bieżącym roku. Przy współpracy Polskiego Radia w Szczecinie udało się przeprowadzić dużą kampanie promocyjną dla całego cyklu i jego donatorów – Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego.
„ Włącz orkiestrę” jest pierwszym cyklem koncertów muzyki klasycznej w Studio im. Jana Szyrockiego, buduje nową tradycję . Radio jako nośnik o szerokim zasięgu przyczyni się do propagowania kultury i muzyki klasycznej w całym regionie Zachodniopomorskim.
4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/Jest to trzeci koncert z cyklu „Włącz orkiestrę”. Autorki projekt kompozytora Łukasza Górewicza, autora m.in.: „Freedom Symphony”( spektakularnego koncertu wykonanego na zlecenie Urzędu Miasta Szczecina 26 sierpnia 2010 roku ) tworzy nieprzewidywalną, wymykającą się wszelkim prostym określeniom mieszankę muzyczną,
w której nie zabraknie przestrzeni brzmień elektronicznych przeplatających się z neoromantyczną i transową nutą przejmujących smyczków Baltic Neopolis Orchestra.
Na koncercie wystąpią również goście specjalni, m.in.: Fractal Tree, który niczym nie ograniczając swoich poszukiwań łączy ze sobą rozmaite gatunki: trip hop, jazz, drum'n'bass, breakbeat, rock czy ambitne. W programie koncertu nie zabraknie utworów z repertuaru Ecstasy Project (znanego w europie i USA projektu współtworzonego przez Łukasza Górewicza) oraz muzyki stworzonej przez Łukasza na obchody poświęcone Stanisławowi Lemowi.
Orkiestra Baltic Neopolis powiększona zostanie o sekcje basowo-rytmiczną oraz instrumenty klawiszowe.
Będzie to autorki projekt muzyczny Łukasza Górewicza. w swoistego rodzaju połączenie muzyki klasycznej z innymi gatunkami. Mamy nadzieję, że dzięki nagraniu w studiu powstanie demo, które będzie dystrybuowane w Polsce i za granica w celach promocyjnych i konkursowych, a z czasem uda się pozyskać sponsorów, których wkład finansowy pozwoli na wydanie pierwszej naszej płyty.

Szczegółowy opis koncertu:
18 listopad 2010 ( wstępnie ustalony termin)
Studio im. Jana Szyrockiego
Wystąpi:
Łukasz Górewicz- dyrygent
Baltic Neopolis Orchestra
Kuba Maciejewski (klawisze, sample)
Michał Podciechowski (bas)
Thom Logic (elektronika, automaty perkusyjne)
Szymon Porowski (trąbka)
Andrzej Kutys (gitara elektryczna)


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


ETAP I (15 października -1 listopada ) – okres przygotowawczy:
 dopracowanie kompozycji, aranżacji i potwierdzenie daty koncertu
 przygotowanie planów transportu artystów, instrumentów i sprzętu towarzyszącego.
 opracowanie bieżącego harmonogramu prób orkiestry z sekcją.
 przygotowanie niezbędnych materiałów nutowych;
 zawarcie umów niezbędnych do wykonywania publicznie muzyki planowanych kompozytorów
 na stronie internetowej Stowarzyszenia BNO uruchomiona zostanie specjalnie przygotowana promocja projektu;
 przygotowanie materiałów promocyjnych, które będą zawierać opis projektu, informacje o realizatorze i grantodawcy oraz najistotniejsze treści dotyczące poszczególnych koncertów m.in informacje o artystach, partnerach projektu i inne.
 Przygotowanie dystrybucji materiałów promocyjnych
 ewaluacja wewnętrzna tego etapu projektu (ewaluacja wewnętrzna będzie prowadzona na bieżąco w postaci spotkań i raportów z wykonanych prac przygotowywanych przez realizatorów projektu).


ETAP II (1 listopada- 18 listopada) – wykonanie koncertu oraz ewaluacja:
 zakończenie prac nad materiałami promocyjnymi, druk, dystrybucja poprzedzająca koncert
 zatwierdzenie działań logistycznych związanych z organizacją widowni i przestrzeni koncertu
 cykl prób orkiestry z solistami zawsze przed zbliżającym się koncertem;
 promocja projektu

Wszystkie działania projektu będą koordynowane i realizowane przez Stowarzyszenie Balic Neopolis Orchestra przy maksymalnym zaangażowaniu zasobów personalnych i zaplecza organizacyjnego osób działających aktywnie na rzecz kultury na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na artystyczny charakter projektu, konieczne jest zaangażowanie profesjonalnych muzyków, których praca na rzecz projektu zapewni jego kompleksową realizację na najwyższym poziomie.


6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.
W wyniku realizacji projektu „Włącz orkiestrę” :
- odbędzie się trzeci koncert z cyklu „Włącz orkiestrę” Baltic Neopolis Orchestra wraz z towarzyszącymi artystami
- dystrybuowane będą materiały promocyjne zawierające najistotniejsze treści dotyczące projektu, donatorów, instytucji współpracujących jak i biografie artystów- wykonawców.
- przeprowadzona zostanie kampania promocyjna dla projektu, a jednocześnie dla Baltic Neopolis Orchestra ( szczecińskiej kameralnej orkiestry smyczkowej)
- nastąpi kooperacja pomiędzy Orkiestrą a Polskim Radiem w Szczecinie
- ciekawa formuła koncertu przyciągnie do Studia Radiowego młodą publiczność
- nastąpi kooperacja ze szczecińskimi młodymi artystami
- zwiększą się kompetencje organizacyjno-realizacyjne członków Stowarzyszenia
- poprzez transmisję internetową i retransmisje na antenie Radia zwiększy się ilość słuchaczy oraz zasięg promocji Orkiestry, Miasta Szczecin i donatorów
- nastąpi kooperacje ze środowiskiem studenckim ( samorząd studencki uniwersytetu szczecińskiego będzie wspierał działania promocyjne wśród studentów)
- szeroka promocja m.in. na antenie Radia pozwoli zbudować pozytywny wizerunek naszego miasta szczególnie z uwagi na fakt ubiegania się o Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
- Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra w czasie realizacji cyklu będzie starała się pozyskiwać sponsorów i donatorów na przyszłe przedsięwzięcia
- powstaną materiały nagraniowe z koncertu, co pozwoli umieścić fragmenty koncertów w internecie, a tym samym promować miasto i szczecińską orkiestrę na całym świecie
- każda forma promocji ( materiały drukowane, spoty radiowe i telewizyjne, reklama płatna w lokalnej prasie i internecie) będzie zawierała logotypy Miasta Szczecin i Europejskiej Stolicy Kultury.
-powstanie demo, które będzie dystrybuowane w Polsce i za granica w celach promocyjnych i konkursowych.III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 13.240 PLN [ trzynaście tysięcy, dwieście czterdzieści złotych]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów


Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1.

a.

b

c..

2.


a.b.Honoraria

Artyści- muzycy

Aranżacje/kompozycje
organizacja/koordynacja
Promocja


Projekt graficzny materiałów promocyjnych
- plakat, ulotka, , program, zaproszenie, grafika ogłoszenia prasowego
Druk materiałów promocyjnych
- plakat 1000 szt

- ulotka 800 szt

-program 200 szt.

- zaproszenie 50szt.

14

2
1

1

1000
800

200

50


500

500

600
500

1

0,80

2

2Os./umowa o dzieło
Os./umowa o dzieło
Os./umowa o dziełoOs./umowa o dzieło
Szt

Szt.

Szt.Szt.
Szt.7.000

1.000

600
500

1000

640

400

1005.460

0

0
0

500

640

400

0

1.540

1.000

600
500

500

0

0

100
3.
Inne

Wynajem Studia
Im. Jana Szyrockiego
wraz z obsługą.
1

2000Koncert/sztuka
2000

0
2000

Ogółem

13.240
7.000
6.2403. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra dołożyło wszelkiej staranności, aby przedstawiony kosztorys uwzględniał koszty niezbędne w realizowaniu zadania.
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

7.000
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/
6.240
Ogółem

13.240100%2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*Tzw. „ Środki własne” uwzględniają środki, które Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchetsra w trakcie prowadzonych na bieżąco rozmów, pozyskało od stale współpracujących podmiotów lub osób, również w zakresie całościowej struktury budżetu uwzględniającego całoroczną aktywność Stowarzyszenia.


1. Urząd Marszałkowski: 3.500 zł
2. Sponsorzy prywatni: 2.7403. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.
1. Nieodpłatny wynajem Sali prób, energia i inne media (wartość - 1.000 zł)
2. Nieodpłatne użyczenie sprzętu ( ksero, drukarka ) (wartość- 200 zł)
3. Nieodpłatne udostępnienie zaplecza socjalnego ( magazyn na nuty, pulpity itp.)
( wartość- 100 zł)
4. Nieodpłatne użyczenie instrumentów ( np. fortepian, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu) ( wartość- 2.000 zł)
5. Wolontariusze ( wkład pracy- wartość 1.000 zł)

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


Nie dotyczy2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Emilia Goch
Założycielka i kierownik Baltic Neopolis Orchestra, altowiolistka. Studia Muzyczne ukończyła z wyróżnieniem w 2005 roku. Trzykrotna Stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina oraz laureatka nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy Dyplom
w zakresie Sztuk Muzycznych. Animator kultury, na przełomie 2008/2009 roku zorganizowała m.in.:
Cykl Koncertów Kameralnych:
Contemplacje Muzyki Novej- 13 Muz
Nowe Konstelacje- Szczecin 2016
Cykl koncertów w „ Klasztor Cedynia”
Dwa koncerty Baltic Neopolis Orchestra na zlecenie Urzędu Miasta w Filharmonii Szczecińskiej
„Sail Szczecin”, „Dni Morza”- Koncert na zlecenie Wydziału Morskiego Urzędu Miasta
Cykl Koncertów „ Włącz Orkiestrę” w Studiu S1 Polsiego Radia w Szczecinie

Marta Pawłowska
Kierownik artystyczny Baltic Neopolis Orchestra
Studiuje w Royal Academy o Music w Londynie w klasie prof. Erisia Grunberga oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu będąc pod stałą opieką prof. Jadwigi Kaliszewskiej.
Występowała na wielu ogólnopolskich oraz miedzęnarodowych konkursach otrzymując zawsze wysokie nagrody.
Jest stypendystką Ministra Kultury, Business and Professional Women’s Club Poznań, Stowarzyszenia „Pro- Arte” im. Anny Knapik oraz podopieczną Fundacji Barbary Bieleckiej „ Muscia Mundi”. Współpracowała jako solistka z OrkiestrąFilharmonii Poznańskiej pod batutą Jerzego Salwarowskiego oraz z Polską Filharmonią Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.Tomasz Szczęsny- wiolonczelista, studia muzyczne ukończył w klasie profesora Stanisława Firleja, koncertmistrz grupy wiolonczel w Filharmonii Szczecińskiej, prowadzi klasę wiolonczel w stanowisku wykładowcy Akademii Muzycznej w Poznaniu – filia w Szczecinie. koncertuje zarówno jako solista jak i kameralista. Trzykrotnie występował jako solista z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej. Obecnie doktoryzuje się w dziedzinie sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej w Gdańsku ( członek Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra)Aleksandra Kubiak- animator kultury, fotograf ( sekretarz Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra)

Jadwiga Prusaczyk- księgowa ( członek Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra)
Maciej Musiał- asystent w Stowarzyszeniu Baltic Neopolis Orchestra
Kamil Robak- specjalista ds. promocji
Anna Biały- dystrybucja materiałów promocyjnych3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.


Członkowie Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra w latach 2008/2009 ( nie będąc jeszcze wówczas Stowarzyszeniem) organizowali bądź współorganizowali:

Cykl koncertów kameralnych „Contemplacje Muzyki Novej”- 13 Muz ( ok. 7 koncertów)
Cykl koncertów kameralnych Nowe Konstelacje- Szczecin 2016 ( ok. 7 koncertów)
Cykl koncertów w „ Klasztor Cedynia” ( ok.15 koncertów)
Dwa koncerty Baltic Neopolis Orchestra na zlecenie Urzędu Miasta w Filharmonii Szczecińskiej
Zorganizowanie dwóch koncertów z cyklu „Włącz Orkiestrę” W Studiu S1 polskiego Radia w Szczecinie – donatorzy: Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski
„Sail Szczecin”, „Dni Morza”- Koncert na zlecenie Wydziału Morskiego Urzędu Miasta

[Szczegółowe kalendarium koncertowe w złączniku nr 3]


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Nie przewiduje się.

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 30 grudnia 2010 roku,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. Statut
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/09/13, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/09/13 11:52:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/09/13 11:52:02 nowa pozycja