Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/033
Nazwa organizacji:
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski
Nazwa zadania:
"Nie tylko twórcze wypowiedzi głuchych"
Wnioskowana dotacja:
9 985 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10


......................................................... ................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

„Nie tylko twórcze wypowiedzi Głuchych”

(rodzaj zadania)

w okresie od 01.10.2010 do 31.12.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE: 9985,00 zł
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZEKU GŁUCHYCH
2) forma prawna STOWARZYSZENIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ – OPP
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS 0000043245
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia
Data powstania: 1949r; data wpisu do KRS: 12.09.2001r.
5) nr NIP 852-000-27-13 nr REGON 000789016
6) dokładny adres:
miejscowość: SZCZECIN, al. WOJSKA POLSKIEGO 91/93
gmina: M.SZCZECIN; powiat: SZCZECIN; województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
tel.: (091) 4224058, fax. (091) 4228286
7) e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl http://www.pzg.szczecin.pl/
8) nazwa banku i numer rachunku:
Bank Millenium; 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania pu-blicznego:
- Jerzy Kałużny – Prezes Zarządu Oddziału
- Elwira Rewcio – Kierownik Ośrodka
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:
ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIAZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93, 70-481 Szczecin
tel.: (091) 4232675 fax.: (091) 4228286
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Maja Kamińska-Kołota, tel.: (091) 423 26 75

12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
 92,31 F; organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i spo-łecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin, działalność domów i ośrodków kultury,
 80,42 B; organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym - w szczególności w zakresie języka migowego - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nieskla-syfikowane,
 92,72 Z; organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszko-dzonym słuchem, organizowanie własnych form rekreacji ruchowej – działalność re-kreacyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana,
 92,62 Z; organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszko-dzonym słuchem, organizowanie własnych form sportu masowego – działalność zwią-zana ze sportem pozostała,
 63,30 A; organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszko-dzonym słuchem, - działalność organizatorów turystyki,
 91,33 Z; prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem,
 85,32 C; ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych – pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania,
 85,14 F; prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
 22,11 Z; propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem – wydawanie książek,
 91,33 Z; podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu,
 85,32 C; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostałych bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniach z pracy,
 85,32 C; udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszko-dzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - w szczególności pomoc ubogim;
 85,32 C; prowadzenie działalności charytatywnej ,
 91,33 Z; podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielę-gnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
 91,33 Z; prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących,
 91,33 Z; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 85,32 C, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przed-siębiorczości osób z uszkodzonym słuchem,
 91,33 Z prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lo-kalnych,
 80,42 B; nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 91,33 Z; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 91,33 Z; porządek bezpieczeństwo publiczne osób z uszkodzonym słuchem oraz prze-ciwdziałanie patologii społecznej (np. alkoholizmowi, narkomanii),
 91,33 Z; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywa-telskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 91,33 Z; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współ-pracy między społeczeństwami,
 91,33 Z; działania przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym słuchem,
 91,33 Z ; działania związane z ochroną praw konsumenta,
 91,33 Z; promocja i organizacja wolontariatu,
 91,33 Z; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 91,33 Z; prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologiczne-go, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
 92,31 F; promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesły-szących i z uszkodzonym słuchem,
 91,33 Z; prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej,
 85,14 F; sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzo-nym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - poprzez prowa-dzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, działalność związa-na z ochroną zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 85,14 F; sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z wadą słuchu oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców głuchych - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych.

b) działalność statutowa odpłatna
 85,14F; sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzo-nym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - poprzez prowa-dzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, działalność związa-na z ochroną zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 85,14 F; sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z wadą słuchu oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców głuchych - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
 90,31F; organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i spo-łecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin, - działalność domów i ośrodków kultury,
 80,42 B; organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym - w szczególności w zakresie języka migowego - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nieskla-syfikowane,
 92,72 Z; organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszko-dzonym słuchem, organizowanie własnych form rekreacji ruchowej - działalność re-kreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 92,62 Z; organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszko-dzonym słuchem, organizowanie własnych form sportu masowego - działalność zwią-zana ze sportem, pozostała,
 63,30 A; organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszko-dzonym słuchem - działalność organizatorów turystyki,
 91,33 Z; prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem,
 22,11 Z; propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem – wydawanie książek,
 22,13 Z; propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem – wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 91,33 Z; podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu,
 91,33 Z; podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielę-gnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
 91,33 Z; prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących,
 91,33 Z; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 91,33 Z; prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologiczne-go, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
 92,31 F; promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesły-szących i z uszkodzonym słuchem,
 91,33 Z; prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


NIE DOTYCZY

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania


„Nie tylko twórcze wypowiedzi Głuchych”


2. Miejsce wykonywania zadania


Zadanie będzie realizowane przez:
ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93,
70-481 Szczecin3. Cel zadania

Celem zadania jest integracja oraz aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych słuchowo z terenów miasta Szczecina, przełamanie bariery w komunikowaniu się ze społe-czeństwem słyszącym dzięki artystycznym formom wypowiedzi własnych myśli jak również próbie nauki języka świata dźwięków.
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu grupowych warsztatowych zajęć z zakresu foto-grafii i grafiki komputerowej oraz indywidualnych zajęć logopedycznych, których uczestnikami będą niepełnosprawni słuchowo podopieczni Polskiego Związku Głuchych z terenu miasta Szczecina.
Zadanie obejmie swoim zakresem następujące działania:
1. Cykl grupowych zajęć z zakresu fotografii dla podopiecznych Polskiego Związku Głu-chych pn „Obraz, obraz fotograficzny” realizowanych w Szczecinie;
2. Cykl grupowych zajęć z zakresu grafiki komputerowej dla niepełnosprawnych słuchowo podopiecznych Polskiego Związku Głuchych realizowanych w Szczecinie.
3. Cykl indywidualnych zajęć logopedycznych dla dorosłych inwalidów słuchu - pod-opiecznych Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/


1. Działanie I - Cykl zajęć z zakresu fotografiki prowadzonych dla niepełnosprawnych słuchowo podopiecznych Polskiego Związku Głuchych realizowanych w Szczecinie pn „Obraz, obraz fotograficzny”.
Wielu artystów, malarzy, grafików korzysta również z tych nowoczesnych dobrodziejstw. Z łatwością posługują się technika fotograficzną, aby pomóc sobie w pracy, korzystając ze zdjęć, jako szkiców. Wielu z nich tworzy swoje nowe dzieła posługując się wyłącznie cyfrowym zapi-sem obrazu. Każdy, kto chce przenieść swój sposób postrzegania świata, może teraz tworzyć wspaniałe dzieła, korzystając z najnowszych technik zapisu i obróbki obrazu.
W ramach cyklu przewidziane są zajęcia z zakresu fotografii skierowane do osób niepeł-nosprawnych słuchowo. Ich bezpośrednim celem będą:
1. Utrwalenie podstawowej wiedzy uczestników o sztuce.
2. Tworzenie własnych obrazów z wykorzystaniem techniki cyfrowej.
3. Uzyskanie podstaw wiedzy na temat sztuki edytorskiej, składu tekstu, układu ilustracji w publikacji, itp.
4. Integracja środowiskowa.
Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalną kadrę: artystę-fotografika - biegłego w obróbce komputerowej fotografii i w składzie publikacji a także tłumacza języka migowego niezbędnego ze względu na niepełnosprawność słuchową uczestników.
Zajęcia fotograficzne, planowane w 2010 roku będą przeprowadzone według poniższego programu:
 Obraz - dzieło sztuki, fotografia - dzieło sztuki (powiązania malarstwa, grafiki i foto-grafii, historia, teraźniejszość);
 Rozpoznanie możliwości kreowania cyfrowego obrazu (wykłady i zajęcia praktyczne z użyciem aparatów fotograficznych w studio i plenerze);
 Nauka posługiwania się oprogramowaniem (wykłady ilustrowane przykładami, praca przy użyciu sprzętu komputerowego i oprogramowania, między innymi CorelDRAW, Daz 3D Bryce).
Zajęcia z zakresu fotografii będą odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. W sumie przewi-dziano 44 godziny zajęć.
Na zakończenie zajęć, w Domu Kultury „Kontakty” Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, zostanie zorganizowana wystawa prac przygotowanych przez ich uczestników. Na otwarcie wy-stawy przewidziano poczęstunek dla gości.

2. Działanie II - Cykl zajęć z zakresu grafiki komputerowej dla osób niepełnosprawnych słuchowo, które realizowane będą w ośrodku Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.
Zajęcia te będą kontynuacją warsztatów z zakresu grafiki komputerowej prowadzonych w roku poprzednim -2009, w kole komputerowym działającym przy Polskim Związku Głuchych w Szczecinie; będą one otwarte dla osób niepełnosprawnych słuchowo z terenów miasta Szczecina i obejmą swoim zakresem następujące zagadnienia:
 wprowadzenie do grafiki komputerowej jej zastosowania (środowisko systemowe Apple Macintosh i PC, grafika prezentacyjna, ilustracyjna, grafika 2D,3D, grafika wektorowa a rastrowa, pojęcie DTP);
 programy do tworzenia publikacji (programy do grafiki wektorowej, rastrowej, edytory teksty, programy do składu publikacji);
 wersje oprogramowania i rodzaje plików graficznych (kompatybilność wersji, rodzaje plików i rozszerzenia, pliki uniwersalne i wymiana danych);
 aplikacje pakietu CorelDraw Graphics Suite i ich możliwości (CorelDRAW, Corel PHO-TOPAINT, Corel TRACE);
 podstawy obsługi programu Corel DRAW (podstawy, rysowanie, kolor, wypełnianie i ko-lory wraz z ćwiczeniami praktycznymi);
 tworzenie kompozycji graficznej w CorelDRAW;
 obiekty tekstowe i praca z tekstem w CorelDRAW;
 łączenie obiektów w Corel DRAW;
 grafika rastrowa w CorelDRAW.
Prowadzącego zajęcia będzie zawsze wspierał tłumacz języka migowego, niezbędny ze względu na niepełnosprawność słuchową beneficjentów.
Zajęcia z zakresu grafiki komputerowej będą odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. W su-mie przewidziano 22 godziny zajęć grupowych.

3. Działanie III – Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla dorosłych inwalidów słuchu.
Rewalidacja będzie obejmowała trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno-głosowe z wykorzystaniem logopedycznych programów komputerowych. Celem reedukacji będzie dalsze wzbogacanie i rozwijanie mowy czynnej oraz biernej.
Zajęcia logopedyczne będą odbywały się raz w tygodniu po 4 godziny pracy z uczestnikami.
W sumie przewidziano 24 godziny zajęć indywidualnych.
Tematyka zajęć będzie dostosowana do potrzeb poszczególnych uczestników, a ich poziom do możliwości intelektualnych.
Ćwiczenia obejmą swoim zakresem literaturę, ortografię i gramatykę języka polskiego. Na dobór metod i form prowadzonych zajęć będzie miało wpływ zróżnicowanie pod względem wieku i wykształcenia poszczególnych osób. Wykorzystywane będą również komputerowe programy dydaktyczne i edukacyjne.
Zajęcia będzie prowadził wykwalifikowany surdopedagog Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Sła-bo Słyszących.

W celu realizacji zadania niezbędne będzie zatrudnienie kadry prowadzącej zajęcia oraz tłumaczy języka migowego, którzy zapewnią prawidłową komunikację pomiędzy beneficjentami a prowadzącymi zajęcia. Wykazana ilość etatów całkowicie pokryje potrzeby programów zajęć warsztatowych.


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


Zadanie będzie realizowane w okresie od 04-10-2010 do 31-12-2010 r.
Zajęcia z zakresu fotografii artystycznej, grafiki komputerowej i logopedyczne będą odbywały się na terenie Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących przy al. Wojska Polskiego 91/93 w Szczecinie przez 11 tygodni realizacji zadania.
Zajęcia z zakresu fotografii będą odbywały się w okresie od 04-10-2010 do 31-12-2010, raz w tygodniu po 2 godziny.
Zajęcia z zakresu grafiki komputerowej będą odbywały się w okresie od 04-10-2010 do 31-12-2010, raz w tygodniu po 2 godziny.
Zajęcia logopedyczne będą odbywały się w okresie od 09-11-2010 do 14-12-2010 raz w tygo-dniu po 4 godziny.
Na zakończenie zajęć fotograficznych i graficznych, w Domu Kultury „Kontakty” Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, zostanie zorganizowana wystawa prac przygotowanych przez uczestników.


6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.


Dzięki realizacji zadania jego beneficjenci, poprzez uczestnictwo w zajęciach będą kształcić i rozwijać swoje zdolności poznawcze, zdolność rozumienia i odczuwania, przyswa-jania wielorakości form sztuki. Dzięki uczestnictwie w zajęciach fotograficznych beneficjenci zdobędą umiejętność tworzenia własnych obrazów z wykorzystaniem techniki cyfrowej, uzy-skają podstawy wiedzy na temat sztuki edytorskiej, składu tekstu i układu ilustracji w publika-cji.
Dzięki zajęciom z grafiki komputerowej, osoby niesłyszące przyswoją umiejętności posługiwa-nia się technologiami informatycznymi i zapoznają się ze sposobami ich zastosowania.
Prowadzenie zajęć warsztatowych pozwoli na rozszerzanie horyzontów myślenia i odczuwania osób niesłyszących a także wykształci w nich umiejętność współpracy w grupie oraz wywią-zywania się z powierzonych zadań.
Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dorosłych inwalidów słuchu przyniesie efekty
w zakresie artykulacji, fonacji, wzbogacania słownictwa, wrażliwości słuchowej oraz uspraw-nienia mowy czynnej i biernej osób niepełnosprawnych słuchowo.
Dzięki takim działaniom osoby niepełnosprawne słuchowo będą, przede wszystkim, bu-dować poczucie własnej wartości. Będą miały szansę do łamania barier mentalnych i w komuni-kowaniu się oraz promowania mało znanej społecznie Kultury Głuchych a Miasto Szczecin zyska na wizerunku, jako miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym, pełne troski, wspierające działania ukierunkowane na łamanie barier i tworzące pomosty przyjazne integracji społecznej oraz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych słuchowo z jego terenów.
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania .......................................................................... [ 10360,00 zł ]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp. Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt cał-kowity
(w zł) Z tego z
wnioskowa-nej
dotacji
(w zł) Z tego z fi-nansowych środków wła-snych, środ-ków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1.
1.11.21.3
1.4
2.
2.1


2.23.
3.14

4.1

5.
5.1
Koszty osobowe merytoryczne
Wynagrodzenie fotografika prowadzącego zajęcia z fotografii artystycznej (umowa o dzieło, 22 godziny x 100,00zł)

Wynagrodzenie grafika prowadzącego zajęcia z zakresu grafiki komputerowej (umowa o dzieło, 22 godziny x 100,00zł)

Wynagrodzenie surdopedagoga prowadzą-cego zajęcia logopedyczne z dorosłymi inwalidami słuchu(umowa o dzieło, 24 godziny x 100,00zł)

Wynagrodzenie tłumaczy języka migowe-go, w części zaangażowanej do zadania, wraz ze składkami ZUS – umowa o pracę ( 3 m-ce x 0,20 etatu x śr. 2500,00zł)

Wyżywienie
Zakup artykułów spożywczych do poczę-stunku podczas zajęć

Zakup artykułów spożywczych do poczę-stunku podczas wystawy prac podopiecz-nych

Zakup materiałów:
Zakup materiałów do prowadzenia zajęć fotograficznych i logopedycznych (tusze do drukarek, papier foto, itp.)

Koszty eksploatacji pomieszczeń zaan-gażowanych w realizację zadania
Koszty prądu i gazu

Inne koszty
Oprawa prac na wystawę

222224
3

3


1
1

3


1
100,00100,00100,00
500,00

50,00


300,00
700,00

70,00


700,00
hhh
m-c

m-c


m-c
kpl.

m-c


kpl
2200,002200,002400,00
1500,00

150,00


300,00
700,00

210,00


700,00
2200,002200,002400,00
1125,00

150,00


300,00
700,00

210,00


700,00
0,000,000,00
375,00

0,00


0,00
0,00

0,00


0,00
Ogółem
10360,00
9985,00
375,00

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
…………………………………………………………………………………………………………

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 9985,00 96,38%

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .................................... zł/
375,00
3,62%

Ogółem 10360,00 100,00%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicz-nych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*NIE DOTYCZY


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w re-alizację zadania z orientacyjną wyceną.


Siedzibą Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych jest nierucho-mość, oddana w wieczyste użytkowanie, przy al. Wojska Polskiego 91/93 w Szczecinie, o po-wierzchni 920m2. W budynku tym znajdują się 2 sale dydaktyczne i sala komputerowa, w któ-rych będą się odbywały zajęcia. Posiadamy również salę klubową, która może pomieścić więk-szą liczbę osób.
Nieruchomość w Szczecinie wyposażona jest w pełny węzeł sanitarny, posiada również odpo-wiednie zaplecze i sprzęt biurowy (sieć komputerową, faks, telefony, kserokopiarkę, meble, itp.) niezbędne do realizacji zadania.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


NIE DOTYCZY


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwa-lifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariu-szy/.

Zajęcia artystyczne prowadzone będą przez profesjonalną kadrę:
- artystę-fotografika - biegłego w obróbce komputerowej fotografii i w składzie publikacji;
- grafika komputerowego posiadającego kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z tego zakresu.
Zajęcia logopedyczne będzie prowadził wykwalifikowany surdopedagog, pracownik Specjalne-go Ośrodka dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.
Wszystkich profesjonalistów będą wspierać wykwalifikowani tłumacze języka migowego za-trudnieni w PZG, posiadający czynną umiejętność komunikowania się z osobami niesłyszącymi.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych od lat współpracuje z administra-cją państwową, m.in.: Urzędami Miast Województwa Zachodniopomorskiego, MOPR-em, PCPR-ami, PFRON-em w zakresie realizacji zadań wynikających ze statutu PZG. Od ponad 60 lat realizuje działania rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych słuchowo, prowadzone zarówno grupowo jak indywidualnie. Świadczenie pomocy indywidualnej przez tłumaczy języka migowego dotyczy wszystkich spraw życiowych. Usługi grupowe to, między innymi: zajęcia rozwojowo-poznawcze w kołach zainteresowań znajdujących się zarówno w Domu Kultury „Kontakty” działającym przy PZG w Szczecinie jak i w Kołach Terenowych oraz Domu Dzien-nego Pobytu Niesłyszących. Ponadto, organizuje zajęcia integracyjno - kulturalno - oświatowe: konkursy, turnieje, imprezy sportowo-rekreacyjne, spotkania okazjonalne: wystawy, zabawy taneczne, występy „Teatru-3” PZG Szczecin. Organizuje imprezy turystyczno-krajoznawcze, zajęcia rehabilitacyjne-gimnastyka korekcyjna, naukę języka migowego dla osób późno-ogłuchłych oraz słyszących, zajęcia logopedyczne dla dorosłych inwalidów słuchu oraz zajęcia reedukacyjne dla słyszących dzieci rodziców głuchych.


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwyko-nawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.


NIE DOTYCZY


Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarzą-dowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zada-nia,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 31-12-2010r,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.(pieczęć organizacji pozarządowej)….………………………………………...............................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwier-dzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. Statut
6. Pełnomocnictwa

Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/09/17, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/09/17 13:50:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/09/17 13:50:17 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/09/17 13:42:42 nowa pozycja