Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/013
Nazwa organizacji:
Fundacja POD SUKNIAMI
Nazwa zadania:
Bierzemy Lato na Warsztat
Wnioskowana dotacja:
10 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... 28.06.2010
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
....................................Bierzemy Lato Na Warsztat.......................................
(rodzaj zadania)
w okresie od 10.07.2010 do 07.10.2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
Gmina Miasto Szczecin
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 10 000.00


I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Fundacja „Pod Sukniami”
2) forma prawna Fundacja
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS: 0000227894
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 17.12.2004
5) nr NIP 85224395578 nr REGON 320013029
6) dokładny adres: miejscowość Szczecin ul. Piastów 4
gmina Szczecin powiat Szczecin
województwo Zachodniopomorskie
7) tel. 914843814 faks
e-mail: romekpodsukniami@wp.pl http:// www.podsukniami.art.pl
8) nazwa banku i numer rachunku
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Romuald Zańko
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Fundacja „Pod Sukniami” al. Piastów
Tel. 4 914843814
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Romuald Zańko
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna
- Prowadzenie galerii
-Organizowanie wystaw, przedstawień teatralnych, koncertów
-wydawanie publikacji
-Działalność wydawnicza
-Działalność popularyzatorska
-Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych

b) działalność statutowa odpłatna
-Nie prowadzi


13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Ad. A
-KRS: 0000227894

Ad. B
-Herbaciarnia

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Bierzemy Lato na Warsztat2. Miejsce wykonywania zadania

Szczecin
Fundacja Pod Sukniami
Al. Piastów 4


3. Cel zadania

Propagowanie działań artystycznych wśród osób niepełnosprawnych.4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

-Działania literackie
-Warsztaty muzyczne- granie na adapterach
-Warsztaty bębniarskie
-Warsztaty fotograficzne
-Warsztaty plastyczne5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

Lipiec raz w tygodniu:
- warsztaty muzyczne- granie na adapterach
- warsztaty bębniarskie
- warsztaty plastyczne
- warsztaty literackie
- warsztaty fotograficzne

Sierpień raz w tygodniu:
- warsztaty muzyczne- granie na adapterach
- warsztaty bębniarskie
- warsztaty plastyczne
- warsztaty literackie
- warsztaty fotograficzne

Wrzesień raz w tygodniu:
- warsztaty muzyczne- granie na adapterach
- warsztaty bębniarskie
- warsztaty plastyczne
- warsztaty literackie
- warsztaty fotograficzne

Październik do 10:
- warsztaty muzyczne- granie na adapterach
- warsztaty bębniarskie
- warsztaty plastyczne
- warsztaty literackie
- warsztaty fotograficzne

W warsztatach będzie brać udział do 12 osób.6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Zakładamy że zapoznamy osoby niepełnosprawne z różnymi technikami artystycznymi.


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania..10 700.00...[dziesięć tysięcy siedemset]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1 Wyżywienie
1500.00
1500.00
500
2 Materiały fotograficzne 2500.00
2500.00
500
3 Transport
700.00
700.00

4 Instrumenty
1000.00
1000.00

5 Materiały plastyczne 500.00 500.00
6 Wynagrodzenia 3500.00 3500.00
Ogółem
9700.00 9700.00 1000

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

9700.00

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/ 1000.00


Ogółem
10700.002. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
ND


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


NDV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


ND

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Paweł Kula-
Grzegorz Czerkasow „Twister”- DJ
Leszek Wiszniewski- muzyk z zespołu „Sambal”
Romuald Zańnko- prezes fundacji, organizator wystaw, propagator sztuki ART.- BRUT


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.


2006:
Wspieranie działań kulturalnych związanych z edukacją artystyczną.
Spotkania twórcze- wspólne działania artystyczne niepełnosprawnych i profesjonalistów. Projekt integracyjny”.
- „Portrety, bramy- fotografie” wystawa fotografii Euniki Wachty, Adama Ptaszyńskiego, Piotra Gęglawego, Olgi Tokarczyk, Pawła Rusina i Pawła Kuli.
- Przedstawienie teatralne dla dzieci Pt. „Rycerz” z udziałem aktorów- amatorów z zespołem Downa, oraz Beaty Zygarlickiej- aktorki Teatru Współczesnego.
- „Muzykanie” wspólne prezentacje muzyczne.

2007:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- wystawa „Krzysztof Wojnicki- Konie”.
-„pobębnimy?!” warsztaty bębniarskie zwieńczone koncertem.
- „Ach jak cudowna jest Panama” interpretacja bajki Janosha, przeniesienie tematu książki i bohaterów na Szczecińskie ulice.

2008:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji .
- Warsztaty plastyczne.
- Wystawy Łukasza Paducha.
- Henio Żarski- wystawa plenerowa podczas koncertu The Klemeticks.

2009
-Warsztaty plastyczne prowadzone przez Damiana Rożynka.
-Wystawa prac Marka Świetlika Pt. „Szał”.


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

ND

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/06/30, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/07/09 13:38:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/07/09 13:38:17 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/06/30 13:11:08 nowa pozycja