Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCLX1.668.2021

UCHWAŁA NR CCLX1.668.2O21
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.). Skład Orzekający Regio-nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Anna Suprynowicz - Członek
  3. Marek Fras - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XXXIV/969/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Uzasadnienie

Prognoza kwot) długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika z zaciągniętych wcześniej zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2047). co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający stwierdza, że przedstawiona w prognozie kwota długu została obliczona prawidłowo, ponieważ uwzględnia przewidywaną wielkość zadłużenia na koniec 2021 r.. zaplanowane w roku 2022 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody wynikające ze spłaty zobowiązań w latach 2022-2047.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2021 r.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Niniejsza uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Fianansami Miasta, wytworzono: 2022/01/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/01/12 13:54:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/01/12 13:54:43 nowa pozycja