Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 314/05 w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy

Data podpisania: 2005/06/21

Data wejścia w życie: 2005/06/21


 

ZARZĄDZENIE NR 314/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004r. (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005r.) w związku z Uchwałą Nr XXI/620/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000r.w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina (zm. Uchwała Nr LII/1179/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2002r., Uchwała Nr VII/136/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 czerwca 2003r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuje się Komisję Koordynacyjną w składzie:

Przewodniczący:
1) Urszula Berlińska

-  Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,


Zastępca Przewodniczącego:
2) Zbigniew Stasiów

-  Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,


Członkowie:
3) Krzysztof Michalski

-  Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta,

4) Wiesław Makay

-  Kierownik Zespołu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta,

5) Edward Bartosiński

-  Starszy Projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta,

6) Michał Przepiera

-  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

7) Jakub Kujath

-  Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

8) Eulalia Fronczak-Raś

-  Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej,

9) Barbara Krzeszowiak

-  Kierownik Referatu Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

10) Tadeusz Żabiński

-  p.o. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich,

11) Krystyna Bartnik

-  Kierownik Referatu Wydziału Inwestycji Miejskich,

12) Grażyna Kulpa-Jarocka

-  Kierownik Referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych,

13) Halina Kozar Makocka

-  Główny Specjalista w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,

14) Łukasz Pundyk

-  Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,

15) Bożena Włoszek

-  Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,

16) Stefania Rogozińska-Pacuk

-  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,

17) Bartosz Raszkowski

-  Główny Specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,

18) Leszek Wodnicki

-  Główny Specjalista w Wydziale Sportu,

19) Zbigniew Paszkowski

-  Architekt Miasta,

20) Hans van de Sanden

-  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji,


    § 2. Do zadań Komisji Koordynacyjnej, o której mowa w § 1, należy:
1) formalna weryfikacja wniosków inwestycyjnych przygotowanych przez poszczególne wydziały i biura Urzędu Miejskiego oraz podmioty z udziałem miasta, przekazanych za pośrednictwem Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
2) konsultacje i ocena wniosków inwestycyjnych,
3) opracowanie i przedłożenie Prezydentowi Miasta wstępnej wersji wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego zmiany w stosunku do uchwalonego programu.

    § 3. Ustala się wzory formularzy określających:
1) Informacje podstawowe i źródła finansowania zadania inwestycyjnego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Istotne cechy zadania inwestycyjnego stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Zestawienie zadań według priorytetów stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) Ocenę zadania inwestycyjnego stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

    § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.

    § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 90/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: Natalia Latowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 15:04:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 15:04:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:37:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:33:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:28:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 14:24:24 nowa pozycja