Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CLXXXIIL.381.2021

UCHWAŁA NR CLXXXIIL381.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
2. Marek Fras - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uzasadnienie


W dniu 31 sierpnia 2021 r. Prezydent Miasta Szczecin - realizując obowiązki wynikające z przepisu art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) — przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:
- informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2021 r.,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwszej półrocze 2020 r.
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi uchwały Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec, których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.
Przedstawione dane są zgodne z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi - ujętymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj.:
- wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o
wolne środki;
- nie przekroczono limitu planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów;
- zobowiązania regulowano terminowo.
Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych wynika, że dochody zostały wykonane na poziomie 50,8 % zaplanowanych dochodów. Wydatki wykonano na poziomie 39,8 % planu, natomiast przychody w 48,8 % zaplanowanych wartości, a rozchody 52,1 % planu.
Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniosło na koniec pierwszego półrocza 2021 r. 2 353 192 915,25 zł.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2021 r.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Fianasami Miasta, wytworzono: 2021/09/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/09/29 11:41:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/09/29 11:41:47 nowa pozycja