Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCLXXX.670.2020

UCHWAŁA NR CCLXXX.670.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
2. Katarzyna Korkus - Członek
3. Krystyna Goździk -Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XXIII/687/20 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Z przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uchwały Nr XXIII/687/20 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok, wynika że Miasto planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w wysokości 491 842 193,00 zł. Jako źródła sfinansowania niedoboru wskazano przychody z tytułu kredytów bankowych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ww. ustawy i w pełni pokrywają jego wysokość. Skład Orzekający wskazuje, że kwota wolnych środków, jako niewykorzystanych środków, o których mowa wyżej, nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wystawiania niniejszej opinii. W przypadku uzyskania wskazanych przychodów w wysokości niewystarczającej do pokrycia planowanego deficytu, konieczna będzie stosowna zmiana przyjętych wartości.
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/12/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/12/29 08:26:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/12/29 08:26:17 nowa pozycja