Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248240

Aktualna strona: 953

Wydrukowano: 0

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CDLXVHI.904.2018


UCHWAŁA NR CDLXVHI.904.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-gnozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2019-2049

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Dawid Czesyk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-wej Miasta Szczecin na lata 2019-2049.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2019-2049. przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie ce-lem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. z późn. zm.), zwanej dalej ufp. Do wieloletniej pro-gnozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisem art. 226 ust. 2a ufp, a także załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ufp. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję art. 229 ustawy. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane art. 226 ust. 1 ustawy, w szczególności relacje, o których mowa w art. 242-244. We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie wa¬runków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ustawy, w myśl którego plano-wane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a także zachowanie relacji określonej przepisem art. 243, reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w całym okresie objętym prognozą.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzy-mania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna SuprynowiczLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin