Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCLXVII.497.2019

UCHWAŁA NR CCLXVII.497.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr VIII/233/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2048), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę przewidywaną wielkość zadłużenia na koniec 2018 r., plano-wane przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych w 2019 r. oraz planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2019-2048 należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika przyjęto wykonane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania za IV kwartały 2018 r.). Skład Orzekający zwraca uwagę na wysoki poziom długu Miasta. Planowana kwota długu w latach 2020-2024 przekroczy 1 900 000 000,00 zł, co w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem stanowi od 70 do 79 %, zaś w odniesieniu do dochodów bieżących ponad 82 %. Różnica pomiędzy planowanym wskaźnikiem zadłużenia, o którym mowa powyżej, a wartościami dopuszczalnymi w latach 2026 - 2029 wynosi od 0,04% do 0,12 %, co w przyszłości może grozić niezachowaniem relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie wydając niniejszą opinię, Skład Orzekający zwraca uwagę na nowelizację ustawy o finansach publicznych, dokonaną ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), która zakłada m.in. zmianę sposobu obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych począwszy od roku 2020. Tym samym zaleca się monitorowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zdolności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z uwzględnieniem zmian wprowadzonych cyt. ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zmianami).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2019/08/19, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2019/08/19 11:45:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2019/08/19 11:45:54 nowa pozycja