Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR LXXII.127.2016

UCHWAŁA NR LXXII.127.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wyka­zanego w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok.

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz                           - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk                             - Członek
  3. Katarzyna Korkus                             -Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XVII/409/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok pozytywnie opiniuje możliwość sfi­nansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/409/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 marca 2016 r.

Przedmiotową uchwałą dokonano zmian budżetu polegających m.in. na zmniejszeniu do­chodów budżetu o kwotę 33 638 589 zł, zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 500 039 zł oraz zwiększeniu deficytu o kwotę66 980 595 zł. Wskutek dokonanych zmian deficyt budżetu na 2016 rok wynosi 102 918 640 zł.

Z § 3 uchwały w zakresie przychodów budżetu wynika, iż planowany deficyt zostanie po­kryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 102 918 640 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach ob­rachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniej­szej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opu­blikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/04/14, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Ewa Rogalińska, dnia: 2016/04/14 11:55:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Rogalińska 2016/04/14 11:55:46 nowa pozycja