Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR CCCXXIII.584.2015

UCHWAŁA NR CCCXXIII.584.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok.

Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2016 rok wraz z uzasadnie-niem został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 16 listopada br.
Szczegółowość projektu uchwały budżetowej i uzasadnienia odpowiada wymogom określonym uchwałami: Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienianej uchwałami Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r., Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 r.
Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.).
Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. sporządzono zgodnie z zasadami określonymi przepisami art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfiko-wane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).


Skład Orzekający informuje, iż przepis § 18 uchwały, odnośnie wejścia w życie uchwały będzie zgodny z przepisami w przypadku podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok po dniu 1 stycznia 2016 r., natomiast w przypadku uchwalenia budżetu na 2016 rok do dnia 31 grudnia 2015 r., § 18 uchwały powinien mieć zapis: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r."
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o re-gionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/12/21, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/21 14:34:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:34:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/21 14:31:40 nowa pozycja