Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR CXCI.353.2016

UCHWAŁA NR CXCI.353.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzeka­jący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Hanna Barańska - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Szczecin planowanego na 2016 rok.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XX/466/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 28 czerwca 2016 r.

W wyniku zmian budżetu dokonanych przedmiotową uchwałą planowany deficyt uległ zwiększeniu o 24 898 777 zł do wysokości 127 817 417 zł (budżet po zmianach wg stanu na dzień 28 czerwca br.). Z uchwały wynika, że wyłączne źródło pokrycia deficytu stanowić będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i po­życzek z lat ubiegłych.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i uwzględnione w przychodach budżetu w wysokości zapewniającej pełne sfinansowanie zaplanowanego deficytu.

Wartości uwzględnione w uchwale budżetowej, w myśl w art. 229 ustawy o finansach publicznych, zgodne są z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zarówno uchwała budżetowa jak i wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniające opisany wyżej deficyt, spełniają warunki uchwalenia budżetu i prognozy przewidziane w art. 242 i art. 243 (z uwzględnieniem art. 244) cytowanej ustawy o finansach publicznych; zachowana została wymagana wskazanymi przepisami prawa rełacja dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz wskaźnik dopuszczalnej spłaty pożyczek i kredytów, wykupu obligacji - z należnymi odsetkami i dyskontem, oraz potencjalnej spłaty udzielanych poręczeń gwarancji. Z danych zawartych w wymienionych dokumentach wynika, że w 2016 r. planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych w myśl przepisów prawa o wolne środki. Natomiast relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243, do dochodów ogółem nie przekracza dopuszczalnej wielkości w całym okresie prognozy.

W tym stanie rzeczy należy ocenić, iż planowany na 2016 rok deficyt budżetu Mia­sta formalnie jest możliwy do sfinansowania.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/08/01, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/08/01 13:39:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/08/01 13:39:55 nowa pozycja