Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Finansów Miasta Szczecina w 2005 roku

Uchwała NR XLI/110/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XLI/110/2006
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 30 marca 2006 r.

w  sprawie wydania  opinii  dotyczącej  sprawozdania  Prezydenta  Miasta  Szczecin z wykonania budżetu za 2005 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1.   Mieczysław Kus         - Przewodniczący
2.   Krystyna Goździk       - Członek
3.   Janusz Jarosz              -Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2005 r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2005 r. zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie wr dniu 20 marca 2006 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420).

Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej; sprawozdanie zawiera wyodrębnienie dochodów według źródeł, wydatków bieżących i majątkowych, wydatków ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych, wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych, dochodów własnych, funduszy celowych oraz dotacji ujętych w budżecie.

Zastosowana w sprawozdaniu klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652 i Nr 232, poz. 1970).

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami zostały wyodrębnione, co jest zgodne z art. 199 ust. 1 pkt 1 wr zw. z art. 184 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2005 r. oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzoną na podstawie uchwal budżetowych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż w toku roku budżetowego 2005 wypracowano środki w wysokości 83 478 818 zł pozostające do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych. W ciągu roku budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:
-    kredytów bankowych                                                               39 573 600 zł,
-    pożyczek na prefmansowanie                                                    10 000 000 zł,
-    wolnych środków pieniężnych z rozliczenia 2004 r.                    32 940 015 zł.
Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zwraca się uwagę na dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2005 r. w zakładach budżetowych na kwotę 2 656 262 zł.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z wydanych przez Miasto zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości zostały wykorzystane, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm,), na wydatki związane z realizacją Gmimiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec roku budżetowego 2005 wyniósł 263 173 524 zł, co stanowi 28,6% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżetowego 2004 dług publiczny Miasta wynosił 234 092 161 zł i stanowił 29,2% dochodów. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie mogła przekroczyć 60% wykonanych dochodów.
Spłacone w ciągu roku budżetowego 2005 zobowiązania, mogące mieć wpływ na wysokość długu publicznego, wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodu wyniosły:
a)   dochód planowany na 2005 r.                                                            895 446 947 zł,
b)   dochód wykonany w 2005 r.                                                             919 974 560 zł,
c)   planowane do spłaty raty nominalnych kwot zobowiązań                      22 600 000 zł,
d)   spłacone raty nominalnych kwot zobowiązań                                       22 404 735 zł,
e)   planowane do spłaty należne odsetki                                                   13 550 000 zł,
f)    spłacone należne odsetki                                                                    13 340 165 zł,
g)   potencjalne kwoty spłaty udzielonych poręczeń                                     2 346 000 zł, 
h)   spłacone kwoty udzielonych poręczeń                                                               0 zł, 
i)   wskaźnik planowanych do spłaty rat z odsetkami do planowanego dochodu        4,3%, 
j)   wskaźnik zrealizowanej spłaty długu do wykonanego dochodu                           3,9%.

Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi wr roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w roku budżetowym wykupów emitowanych papierów wartościowych, nie mogła przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysfaw Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/03/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:53:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:53:23 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 13:24:45 nowa pozycja