Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin

2005.12.23 - Fitch Ratings

FitchRatings
KNOWYOURRISK

Finanse Publiczne

Polska Aktualizacja ratingu: Miasto Szczecin

Profil
Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego i liczy ok. 412.000 mieszkańców. Szczecin jest miastem na prawach powiatu. Do zadań Miasta należą zadania gminy i zadania powiatu, co oznacza, że Miasto otrzymuje dochody przeznaczone dla gminy i dla powiatu. Do głównych zadań Miasta należą: oświata, pomoc społeczna, transport publiczny, ochrona zdrowia, kultura, biblioteki, budowa i utrzymanie dróg. Wszystkie te zadania wymagają dużych nakładów. Miasto jest także odpowiedzialne za dostawę wody i kanalizację, gospodarkę odpadami, dostawę ciepła i energii.

 • Rating oraz jego perspektywa
  Ratingi uwzględniają poprawiającą się kondycję gospodarki lokalnej, zadowalające wyniki budżetowe, umiarkowane zadłużenie, bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia oraz odpowiednie marże. Ratingi biorą również pod uwagę ograniczoną elastyczność wydatków operacyjnych, zdominowanych przez wydatki sztywne, takie jak: wydatki na oświatę i pomoc społeczną oraz potrzebę restrukturyzacji sektora oświaty, i spodziewany wzrost zadłużenia.
  Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Agencji Fitch, że mimo wzrastającego zadłużenia, Szczecin utrzyma dobre wyniki budżetowe oraz że programy realizowane przez Miasto w celu obniżenia kosztów przyniosą spodziewane efekty a zadłużenie pozostanie na bezpiecznym poziomie.
 • Główne czynniki ratingu

  Pozytywne czynniki ratingu:

  • Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy wskazują że lokalna sytuacja gospodarcza poprawia się. W pierwszej połowie 2005r. stopa bezrobocia spadła z 15,3% w 2004r. do 14,6%. W tym samym okresie średnie obroty przedsiębiorstw wzrosły o 2,4%, a ich wskaźniki finansowe poprawiły się. Produkt regionalny brutto (PRB) na mieszkańca w podregionie Szczecina jest wyższy od średniej krajowej. Powyższe czynniki pozytywnie wpłynęły na ściągalność podatków. W 2004r. dochody z podatków lokalnych wzrosły o 5% ze 135 min zł w 2003r do 148 min zł.

  • Pozytywny wpływ nowej ustawy o dochodach jst zwiększającej udziały Szczecina we wpływach z podatków dochodowych. W konsekwencji dochody z tych podatków wzrosły o 56,8% w 2004r. Oczekuje się, że dochody te wzrosną o ok. 15% w 2005r. i 10% w 2006r. Dochody z podatków dochodowych stanowią drugie najważniejsze źródło dochodów operacyjnych Miasta.


  • Poprawiające się wyniki operacyjne. Miasto szacuje, że w 2005r. bilans operacyjny Szczecina wzrośnie do 61 min zł z 43,4 min zł na koniec 2004r., co przyczyni się do poprawy marż. Przewiduje się, że marża operacyjna wzrośnie z 5,3% w 2004r. do 7,3%.

  Negatywne czynniki ratingu:

  • Ograniczona elastyczność wydatków operacyjnych. Najbardziej sztywne wydatki to wydatki na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pomoc społeczną które w 2004r. stanowiły łącznie 59% wydatków ogółem. Prawie 80% wydatków na oświatę były to wydatki na płace, które są najbardziej sztywnym elementem wydatków. Szczecin chce zrestrukturyzować sektor oświaty poprzez zoptymalizowanie sieci szkół i przedszkoli, optymalizację zatrudnienia oraz liczby uczniów w klasach. Na poziom wydatków operacyjnych wypłynęło także przekazanie Miastu nowych zadań z zakresu administracji rządowej, które od 2004r. są finansowane z wypływów z podatków dochodowych, a nie jak poprzednio z dotacji z budżetu państwa. W wyniku tych zmian wzrost wydatków operacyjnych (11,8%) przekroczył wzrost dochodów operacyjnych (10,6%).

  • Przewidywany wzrost zadłużenia. Na koniec 2004r. zadłużenie bezpośrednie wyniosło 233,3 min zł i stanowiło 30,6% dochodów bieżących. Zgodnie z przewidywaniami zadłużenie Miasta osiągnie swój poziom maksymalny w 2007r. i wyniesie 366 min zł. Najwyższe wydatki na obsługę zadłużenia wynoszące ok. 50 min zł są przewidywane w 2009r. i w 201 lr. W latach 2004-05 bilans operacyjny był wystarczający na pokrycie obsługi zadłużenia. W 2005r. wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły ogółem 37,2 min zł, natomiast bilans operacyjny około 61,1 min zł. Szacowany wskaźnik spłaty zadłużenia wynosił 5,2 roku.

Luty 2006
www.fitchratings.com

Telefon: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-435.
Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie informacje zamieszczone w tym raporcie opierają się na informacjach od emitentów, innych dłużników i organizatorów, lub innych źródłach, które Fitch uważa za wiarygodne. Fitch nie przeprowadza audytu ani nie weryfikuje prawdziwości i dokładności tych informacji. W związku z tym informacje zawarte w tym raporcie są prezentowane w oryginalnej postaci, bez żadnych gwarancji. Rating nadany przez Fitch jest opinią o wiarygodności kredytowej papieru wartościowego. Rating nie odzwierciedla ryzyka poniesienia strat na skutek innych ryzyk niż ryzyko kredytowe, chyba że ryzyka takie zostały dokładnie przedstawione. Fitch nie jest zaangażowany w oferowanie lub sprzedaż jakichkolwiek papierów wartościowych. Raport prezentujący rating nadany przez Fitch nie jest prospektem ani nie zastępuje informacji zebranych, sprawdzonych i przedstawianych inwestorom przez emitenta i jego agenta w związku ze sprzedażą papierów dłużnych. Ratingi mogą być zmienione, zawieszone lub wycofane w każdej chwili z różnych powodów i jest to suwerenna decyzja Fitcha. Fitch nie oferuje żadnego doradztwa inwestycyjnego. Ratingi nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży lub trzymania jakichkolwiek papierów wartościowych. Ratingi nie komentują poprawności cen rynkowych, przydatności jakiegokolwiek papieru wartościowego dla danego inwestora, charakterystyki zwolnień podatkowych lub zobowiązań podatkowych związanych z płatnościami z danym papierem wartościowym. Fitch otrzymuje wynagrodzenie od emitentów, ubezpieczycieli, gwarantów, innych instytucji oraz organizatorów za usługi ratingowe. Opłaty te zazwyczaj zamykają się w przedziale od 1.000 USD do 750.000 USD (łub równowartości tej kwoty w innych walutach) za emisję. W niektórych wypadkach Fitch ocenia wszystkie lub dużą część emisji danego emitenta, lub ubezpieczonych lub gwarantowanych przez danego ubezpieczyciela lub gwaranta, w ramach jednej opłaty rocznej. Taka opłata kształtuje się w przedziale od 10.000 USD do 1.500.000 USD (lub równowartość tej kwoty w innych walutach). Nadanie, publikacja i dystrybucja ratingu przez Fitch nie stanowi zgody Fitcha do używania jego nazwy w roli eksperta w związku z jakajsolwiek rejestracją w ramach przepisów o publicznym obrocie papierów wartościowych w USA, ustawy „Financial Sendces andMarkets Act" z 2000 roku w Wielkiej Brytanii lub podobnych praw i regulacji w każdym innym państwie. Z powodu relatywnej efektywności elektronicznej publikacji i dystrybucji, analizy Fitch mogą być dostępne dla prenumeratorów tych wersji do 3.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/03/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/26 08:32:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/26 08:32:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/25 11:56:54 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/25 11:55:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/25 11:53:54 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/25 11:27:49 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/29 09:49:45 nowa pozycja