Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin

2004.12.20 - Fitch Ratings

FITCH POTWIERDZIŁ RATINGI DLA SZCZECINA
Perspektywa Ratingu jest stabilna


Fitch Ratings - Londyn/Warszawa/Barcelona - 20 grudnia 2004: Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa potwierdziła dzisiaj ratingi dla Szczecina na poziomie: "BBB" (potrójne B) dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej, oraz "F3" dla krótkoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Ratingi odzwierciedlają poprawę lokalnej gospodarki, rosnącą dywersyfikację bazy podatkowej, zamierzenia Miasta dotyczące zwiększenia kontroli wydatków operacyjnych oraz programy racjonalizacji kosztów związanych z niektórymi zadaniami realizowanymi przez Miasto. Rating bierze także pod uwagę pogarszające się wyniki budżetowe, spodziewany wzrost zadłużenia, wynikający z ambitnego planu inwestycyjnego oraz potrzeby restrukturyzacji i racjonalizacji wydatków na oświatę.

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie Fitch’a, że Miasto wdroży programy racjonalizacji kosztów, które w przyszłości powinny przyczynić się do poprawy wyników budżetowych tak, aby rekompensowały one wzrost zadłużenia i poprawiły wskaźniki pokrycia długu. Nie można wykluczyć zmiany obecnych ratingów jeśli Miasto nie osiągnie pozytywnych rezultatów wdrożenia wspomnianych programów.

Szybszy wzrost wydatków operacyjnych niż dochodów operacyjnych w ciągu ostatnich trzech lat wpłynął na pogorszenie się wyników budżetowych Miasta. Bilans operacyjny ze 107,1 mln zł w 2001r. spadł do 43,5 mln zł w 2003r. Spowodowało to pogorszenie się marży operacyjnej i bieżącej. Jednak, poziom bilansu operacyjnego w 2003r. był wystarczający do obsługi zadłużenia. W 2004r. Miasto podjęło pewne działania mające ograniczyć wzrost wydatków operacyjnych, w wyniku czego będą one lepsze niż zakładano w budżecie. Projekt budżetu na 2005r. zakłada wzrost bilansu operacyjnego do 51 mln zł.

Płynność Miasta jest zadowalająca. Szczecin konsekwentnie stale utrzymuje dodanie saldo gotówki na koniec roku, z bilansem gotówkowym wynoszącym przeciętnie 20 mln zł miesięcznie.

Ambitny plan inwestycyjny na lata 2005-08 będzie finansowany z różnych źródeł, tj. funduszy unijnych, pożyczek, dotacji państwowych, środków finansowych spółek komunalnych oraz wpływów ze sprzedaży majątku. Należy się także spodziewać wzrostu zadłużenia zarówno bezpośredniego i pośredniego.

Międzynarodowy rating na poziomie "BBB" dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz dla zadłużenia w walucie krajowej odpowiada dobrej jakości kredytowej i oznacza, że ryzyko kredytowe jest niskie. Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych jest uznana za odpowiednią, jednak istnieje większe prawdopodobieństwo, że pojawiające się niekorzystne zmiany okoliczności lub warunków gospodarczych mogą ją osłabić.

Międzynarodowy rating na poziomie "F3" dla zadłużenia w walucie zagranicznej oznacza dostateczną jakość kredytową i odpowiednią zdolność do terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Jednakże wystąpienie niekorzystnych zmian może spowodować obniżenie oceny ratingowej do poziomu spekulacyjnego.

Perspektywa ratingu jest prognozą i wskazuje, w jakim kierunku może ulec zmianie ocena ratingowa w perspektywie od roku do dwóch lat. Prognozy mogą być "pozytywne", "negatywne" lub "stabilne". Pozytywna lub negatywna prognoza nie zakłada, że zmiana oceny jest nieunikniona.

Znaki "-" i "+" dodane do symbolu ratingu oznaczą status w obrębie danej kategorii.

KONTAKT:
Elżbieta Kamińska, Warszawa, Tel: +48 22 338 62 84
Fernando Mayorga, Barcelona, Tel: +34 93 323 84 07


Fitch Affirms Poland’s City Of Szczecin’s Ratings; Outlook Stable

Fitch Ratings-London/Warsaw/Barcelona-20 December 2004: Fitch Ratings, the international rating agency, has today affirmed the Polish city of Szczecin’s Long-term foreign currency and local currency ratings at ’BBB’ and its Short-term rating ’F3’. The Outlook is Stable.

The ratings reflect the improving local economy, increasing diversification of tax base, intended control over the operating expenditure and the cost rationalisation programmes in some areas of the city’s responsibilities. The ratings also take into account deteriorating budgetary performance and the pressure on debt growth resulting from an ambitious investment plan and a need to restructure and rationalise expenditure in education.

The Stable Outlook reflects Fitch’s expectations that the city will implement its cost rationalisation programmes which should lead to enhanced budgetary performance in the future. This will off-set the expected rise in debt so that debt coverage ratios should improve. If the city is unsuccessful in its implementation, then the current ratings could come under pressure.

Over the last three years Szczecin’s operating revenue has grown at a slower pace than operating expenditure, which has negatively impacted the budgetary performance. The operating balance, which peaked in 2001 at PLN 107.1 million, fell to PLN43.5m in 2003. The decline in operating balance negatively affected the operating and current margins. Nonetheless, the operating balance in 2003 was still sufficient to cover debt servicing. Given the pressure on budgetary performance, the city has undertaken several steps to limit operating expenditure growth by rationalising some services. Therefore, the result for 2004 will be better than budgeted. Also, the improved local economy has resulted in higher than projected revenue from corporate income tax. The 2005 draft budget projects that the operating balance will increase to PLN51m.

The city’s liquidity is satisfactory and Szczecin consistently reports positive cash flows at year-end, with cash balances averaging PLN20m per month in 2004. A very ambitious investment plan for 2005-2008 will be financed from different sources such as EU funds, loans, state grants, municipal company financial sources, and asset sales. However, there will also be an increase in direct and indirect debt.

Szczecin is the capital of Zachodnio-Pomorskie Region (voivodship) and is home to around 414,000 people. The region of West Pomerania is one of the 16 regions in Poland. Its contribution to the national GDP was 4.4%. The regional GDP per capita was 1.1% below the national average.

CONTACT: Elzbieta Kaminska, Warsaw, Tel: +48 22 338 62 84; Fernando Mayorga, Barcelona, Tel: +34 93 323 84 07.

B. B.
Szczecin, dn. 20.12.2004.

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/05/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/05/13 08:15:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/05/13 08:15:57 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 11:04:15 nowa pozycja