Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 186/11 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zakresu i warunków stosowania środków ...

Data podpisania: 2011/04/21

Data wejścia w życie: 2011/04/21


ZARZĄDZENIE NR 186/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Szczecin zatwierdzam instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 334/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (zm. Zarządzenie Nr 414/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r., Zarządzenie Nr 78/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2011/04/27, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Urszula Sygit, dnia: 2011/04/27 08:56:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Urszula Sygit 2011/04/27 08:56:16 nowa pozycja