Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 487/07 w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Data podpisania: 2007/09/19

Data wejścia w życie: 2007/09/19


ZARZĄDZENIE NR 487/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 września 2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

        Na podstawie § 27 Uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 58, poz. 1047, Nr 101, poz. 1710, z 2004r. Nr 5, poz. 78, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, z 2006r. Nr 14, poz. 266, Nr 87, poz.1591, Nr 108, poz. 2081, Nr 97, poz. 1838, z 2007r. Nr 70, poz. 1118 ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 101, poz. 1710, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 5, poz. 78, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 99 ustawy z dnia 20 września 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327) zarządzam, co następuje:


    § 1. Przyjmuje się regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”.


    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 622/03 Prezydenta Miasta z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Zarządzenie Nr 564/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2006r. zmieniające zarządzenia w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.


    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/11/15, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/15 11:14:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/15 11:14:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/15 11:07:38 nowa pozycja