Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLI
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-11-23 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Nadanie honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za 2009 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26.10.2009r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
255/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
256/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 257/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 259/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 260/09 – zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikającą ze zmiany adresu budynku z ul. Śląskiej 32 na ul. Mazurską 31,
­- 264/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 268/09 – nabycia przez Gminę Miasto udziału 6/24 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”, położonego w Szczecinie przy ul. Romera 67, na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57 z obrębu ewidencji gruntów i budynków 19 Pogodno (2019),
222/09 – skargi pana Tadeusza Wojtasika,
­- 266/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
­- 281/09 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 (załącznik),
­- 261/09 – podatku od nieruchomości,
­- 262/09 – podatku od środków transportowych (załącznik),
­- 263/09 – zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5)
272/09 – zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych,
­- 274/09 – połączenia Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie, Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie i Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,
280/09 – połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie,
­- 277/09 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
­- 278/09 – ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie,
­- 258/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
270/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie w użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Kolorowych Domów),
­- 271/09 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
­- 273/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
­- 275/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
­- 276/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
­- 279/09 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,
­- 251/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Police w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
­- 252/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
253/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
­- 254/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
267/09 – szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (załączniki: 1, 2, 3, 4),
269/09 – programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010,
­- 248/09 – nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (autopoprawka).
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.