Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty uchwał Rady Miasta

Nr projektu Projektodawca Tytuł
126/24 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
125/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
124/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia stanowiska aprobującego przystąpienie do realizacji działań dotyczących opracowania zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu celem jej utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin
123/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
122/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
121/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
120/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028
119/24 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
118/24 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego
117/24 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok
116/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
115/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
114/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
113/24 Marcin Biskupski - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
112/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych
111/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprostowania Uchwały nr LIX/1631/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecin
110/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach biletu wspólnego Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwanego Szczecińskim Biletem Metropolitalnym
109/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Szczecina na lata 2025-2035 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
108/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Szczecin
107/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
106/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
105/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
104/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
103/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 3100 przy ulicy Komuny Paryskiej 2, 3, stanowiącej działkę numer 25/57
102/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 64, stanowiącej działkę nr 31/6 z obrębu 1024 wpisanej do rejestru zabytków
101/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Eskadrowej, stanowiącej działki nr 6/7 i 11/1, z obrębu ewidencyjnego 4404
100/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4005 przy ul. Przestrzennej 77, składającej się z działek numer 8/4 i 8/5
99/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Tama Pomorzańska - działka nr 9/27 z obrębu ewidencyjnego 1059, działka nr 9/30 z obrębu z ewidencyjnego 1059, działka nr 9/34 z obrębu ewidencyjnego 1059
98/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szerokiej - działka nr 1/5 z obrębu ewidencyjnego 2046
97/24 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
97/24 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
96/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
95/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta zmieniajaca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
94/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie
93/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta powołania Rady Społecznej w Szczecińskim Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
92/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
91/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
90/24 Paweł Bartnik - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
89/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Komfortowa)
88/24 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
87/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
86/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
85/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park leśny w Strudze” w związku z realizacją inwestycji celu publicznego
84/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
83/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi położonej na części działki nr 1/72 z obrębu 4002 do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
82/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zachód 2” w Szczecinie
81/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie
80/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Klonowa” w Szczecinie
79/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szczerkowej, składającej się z działek numer 92/38 i 109/18 z obrębu ewidencyjnego numer 3095
78/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1095 w rejonie ulicy Ks. Michała Mostnika, stanowiącej działkę numer 4/5
73/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
72/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 9” w Szczecinie
71/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie
70/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie
69/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)
68/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zaczarowana)
67/24 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Płońska)
66/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Komandorii)
65/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kamykowa)
64/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
63/24 Grupa radnych zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta
62/24 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia stanowiska aprobującego przystąpienie do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie”
61/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podniesienia wysokości wynagrodzeń, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych
60/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
59/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania imienia Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie
58/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
57/24 Łukasz Kadłubowski - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecin
56/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin ̶ Kamienna" w Szczecinie
55/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie
54/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
53/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4150 w rejonie ulicy Sowiej, stanowiącej działkę numer 92/4
52/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazw urzędowych ulicom miasta Szczecin
51/24 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin, Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz mieszkaniach wspomaganych
50/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
49/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
48/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom miasta Szczecin
47/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2024
46/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”
45/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
44/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia Gminy Miasta Szczecin do Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu przy Światowej Organizacji Zdrowia
43/24 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania „Pomorzany – Chmielewskiego” w Szczecinie
42/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym
41/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2024 roku
40/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2024 roku
39/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 1/7 części w lokalu mieszkalnym nr położonym w Szczecinie przy ul. Zofii Nałkowskiej w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
38/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Szczecinie przy ulicy Chojnickiej, stanowiących działki: zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 23 z obrębu 4129 oraz niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2 z obrębu 4129
37/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Inspektowej 7A
36/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
35/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
34/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna
33/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecin (ul. Chemiczna)
32/24 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
31/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie
30/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwała w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji”
29/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
28/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
27/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
26/24 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zasad przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
25/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Hoża" w Szczecinie
24/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy P. Jasienicy stanowiącej działki o numerach 19/28 i 19/27 z obrębu ewidencyjnego 2138
23/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pasiecznej 4, stanowiącej działkę numer 58, z obrębu ewidencyjnego 4180
22/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Miodowej, stanowiącej działkę nr 19/2, z obrębu ewidencyjnego 2012
21/24 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Jemiołowej i Włoskiej, stanowiącej działki numer 38/15 i 38/12 z obrębu ewidencyjnego numer 3079
20/24 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
19/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Hetmańska)
18/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Gwardzistów)
17/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Podgrzybkowa)
16/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Brzoskwiniowa)
15/24 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Grecka)
14/24 INICJATYWA OBYWATELSKA powierzenia Gminie Miasto Szczecin wykonywania praw właścicielskich nad Jeziorem Słonecznym
14/24 INICJATYWA OBYWATELSKA powierzenia Gminie Miasto Szczecin wykonywania praw właścicielskich nad Jeziorem Słonecznym
13/24 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów 1” w Szczecinie
12/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku
11/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”
10/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
9/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Budzysza Wosia” w Szczecinie
8/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów 1” w Szczecinie
7/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie
6/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Rymarska” w Szczecinie
5/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie
4/24 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Ostrów Grabowski” w Szczecinie
3/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024-2025
2/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy ks. J. Dzierżonia
1/24 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
324/23 Komisja ds. Kultury i Promocji ustanowienia roku 2024 Rokiem Jacka Nieżychowskiego na terenie Miasta Szczecin
323/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
322/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zielone Pole)
321/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Modelarska)
320/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Tamaryszkowa)
319/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Onyksowa)
318/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży wydłużenia kadencji rad osiedli w Mieście Szczecin
317/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na nienależyte wykonanie przez Prezydenta Miasta Szczecin uchwały nr XLI/1123/2022 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r.
316/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 06 września 2023 roku w sprawie nałożonej dodatkowej opłaty za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania)
315/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Komendanta Straży Miejskiej (skarga z dnia 05.09.2023 r. przystanek Jaśminowa ZUS)
314/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
313/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
312/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
311/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
310/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku)
309/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia części ul. Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
308/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany przebiegu ul. Wszystkich Świętych zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
307/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany przebiegu ul. Księcia Warcisława I zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
306/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany przebiegu ul. Przyjaciół Żołnierza zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
305/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia przebiegu ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
304/23 ustalenia przebiegu ul. Profesora Jana Królewskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
303/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, ustalania ceny nieruchomości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
302/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
301/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
300/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dzielnicowej 5
299/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta uchylająca uchwałę Nr LII/1461/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
298/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Szczecinie
297/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
296/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2024–2028
295/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2024 – 2028
294/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Szczecinie na lata 2024-2028”
293/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2024-2025"
292/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie
291/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
290/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
289/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
288/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
287/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
286/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
285/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
284/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
283/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
282/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
281/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
280/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028
279/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Studzienna” w Szczecinie
278/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kombatantów” w Szczecinie
278/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kombatantów” w Szczecinie
277/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
276/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok
275/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
274/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
273/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Olgi Boznańskiej)
272/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie
271/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
270/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
269/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U2 położonego przy al. Wojska Polskiego nr 2 w Szczecinie
268/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanych działek gruntu sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dojazdowej 12
267/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 5
266/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulic ks. M. Mostnika i Swobody - część działki numer 5/18 z obrębu ewidencyjnego 1096
265/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta stawek podatku od nieruchomości
264/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin pozbawienia części ul. Dziennikarskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
263/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin pozbawienia części ul. Wojciechowskiego zlokalizowanej na działce nr 46/18 z obrębu 2033 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
262/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin pozbawienia części ul. Wojciechowskiego zlokalizowanej na działce nr 46/17 z obrębu 2033 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
261/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin pozbawienia części ul. Leszczynowej zlokalizowanej na działce nr 68/6 z obrębu 4043 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
260/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
259/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia na rok 2024 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
258/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2024
257/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
256/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
255/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy pl. Ofiar Grudnia 1970r. w Szczecinie
254/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dot. przystąpienia do zmiany „Uchwały Nr XV/480/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r. w sprawie 7 zmian należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście” dla terenu elementarnego S.P.06 w odniesieniu do działki nr 79/5, obręb 1022 Szczecin – Śródmieście
253/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
252/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
251/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie
250/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
249/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
248/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czesława Miłosza)
247/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wioślarska)
246/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinie
245/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
244/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Bulwar Elbląski)
243/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 30
242/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej i przy ul. Darniowej
241/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1059 w rejonie ulicy Tama Pomorzańska, stanowiącej działkę numer 9/1
240/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku
239/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie
238/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie i nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie
238/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie i nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie
237/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
236/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
235/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecin
234/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
233/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca 2” w Szczecinie
232/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Studzienna” w Szczecinie
231/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Bolesława Śmiałego” w Szczecinie
230/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – szpital” w Szczecinie
229/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie
228/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kombatantów” w Szczecinie
227/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
226/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
225/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
224/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
223/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
222/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Piracka)
221/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Pigwowa)
220/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Na Stoku)
219/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Grawerska)
218/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Daliowa)
217/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Cykady)
216/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
215/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 09 czerwca 2023r. dot. wyboczeń szyn)
215/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 09 czerwca 2023r. dot. wyboczeń szyn)
214/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta (z dnia 01 czerwca 2023 roku dot. dziurawej studzienki przy ul. Niklowej)
213/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta i  Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 01 czerwca 2023 roku dot. nowych dróg na ul. Łomżyńskiej na Skolwinie)
212/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta (z dnia 22.06.2023r. realizacja zadania SBO - kładka dla pieszych na ul. Struga)
211/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
210/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanej organizacyjnie I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
209/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
208/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Żółkiewskiego” w Szczecinie
207/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża 2” w Szczecinie
206/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie
205/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Sophie Caroline Auguste Tilebein na terenie Parku Tilebein w Szczecinie
204/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie
203/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
202/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
201/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin rozszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie przy ul. Urodzajnej w Szczecinie
200/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 35
199/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanych działek gruntu sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Osiedleńczej 11b
198/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12B
197/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dworcowej, stanowiącej działkę numer 8/31 z obrębu numer 1038
196/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Studziennej 13, stanowiącej działki numer: 70 i 24/4, z obrębu ewidencyjnego 3033
195/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 oraz udzielenia bonifikaty
194/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4021 w rejonie ulicy Żaglowej, stanowiącej działkę numer 17/34
193/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Nehringa, stanowiących działki numer 26/28, 26/29, 26/30 z obrębu numer 3007
192/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Potok, stanowiącej działkę numer 8 z obrębu ewidencyjnego numer 4062
191/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę numer 100/12, z obrębu ewidencyjnego 4010
190/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4004 w rejonie ulicy Przestrzennej, składającej się działek: numer 17/2 i numer 17/3
189/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz
188/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
187/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
186/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
185/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
184/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
183/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
182/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
181/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
180/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
179/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
178/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
177/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
176/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
175/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
174/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
173/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
172/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
171/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
170/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
169/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
168/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
167/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
166/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
165/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
164/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
163/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
162/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
161/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
160/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
159/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
158/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
157/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
156/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
155/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
154/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
153/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
152/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Parnickie)
151/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Malarska)
150/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Andrzeja)
149/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 29 maja 2023 roku ul. Hangarowa 30)
148/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 03 maja 2023r. ulica Turkusowa)
147/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
146/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
145/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
144/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2022
143/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
142/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Siemiradzkiego 9 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
141/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie
140/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 3” w Szczecinie
139/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie
138/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
137/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szczecińskie Centrum Zdrowia
136/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu
135/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
134/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum
133/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin
132/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uzgodnienia zakresu prac w związku z realizacją inwestycji celu publicznego w obrębie pomników przyrody
131/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej składającej się z działek gruntu numer: 116/2 i 34/75 z obrębu ewidencyjnego numer 3083
130/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Staromiejskiej, stanowiącej działkę numer 22/32, z obrębu ewidencyjnego 1040
129/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Mechanicznej, stanowiących działki numer 9/4, 10/4, 11/10 z obrębu ewidencyjnego numer 4173 oraz działki numer 10/5, 11/11 z obrębu ewidencyjnego numer 4173
128/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Modrej, stanowiącej działkę numer 59/24 z obrębu ewidencyjnego numer 2044
127/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Modrej, stanowiącej działki nr: 7/6 i 59/23, z obrębu ewidencyjnego numer 2044
126/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału przysługującego Gminie Miasto Szczecin w wysokości 33/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22, stanowiącej działkę numer 8/12 i 20/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1031
125/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy alei Bohaterów Warszawy 47, stanowiącej działkę numer 65/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2254
124/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Szczecin
123/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
122/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
121/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Kobaltowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
120/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
119/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
118/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
117/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
116/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
115/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
114/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla parku w Szczecinie (park Antoniego Kadziaka)
113/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Polski Walczącej na terenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Szczerbcowej 1 w Szczecinie
112/23 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla skweru w mieście Szczecinie (skwer ks. Jacka Kochańskiego)
111/23 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla skweru w mieście Szczecinie (skwer Romana Kużka)
110/23 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Cytrynowa)
109/23 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Choinkowa)
108/23 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dereniowa)
107/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie
106/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących finansowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którego nie są mieszkańcami
105/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaopiniowania powiększenia ośrodka rehabilitacji zwierząt
104/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
103/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gromadzkiej 8, stanowiącej działkę numer 20 z obrębu ewidencyjnego numer 4102
102/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 30, 30a, stanowiących działki numer 89/3 i 35/5 z obrębu ewidencyjnego numer 1041
101/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie
100/23 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecin (plac 4 czerwca 1989 r.)
99/23 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu
98/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
97/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
96/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
95/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1059, stanowiącej działkę numer 9/26 położonej w rejonie ulicy Tama Pomorzańska
94/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1063, stanowiących działki: numer 5/1 położonej przy ulicy Bydgoskiej 2 i numer 5/2 położonej przy ulicy Bydgoskiej
93/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4155, stanowiącej działkę numer 73/3 położonej w rejonie ulic: Pomarańczowej – Fioletowej – Kolorowych Domów
92/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
91/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
90/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
89/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
88/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ściegiennego 57  w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
87/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
86/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
85/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
84/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
83/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
82/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Ostrów Grabowski” w Szczecinie
81/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Świętego Ducha” w Szczecinie
80/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – szpital” w Szczecinie
79/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3” w Szczecinie
79/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3” w Szczecinie
78/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Świętojańska” w Szczecinie
77/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Noakowskiego 64” w Szczecinie
76/23 Klub Radnych Koalicja Obywatelska przyjęcia stanowiska dotyczącego akcji medialnej dyskredytującej posłankę Magdalenę Filiks i jej dzieci
75/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek)
74/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Turkawki)
73/23 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Skrzydlata)
72/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
71/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
70/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
69/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia aneksu nr 3 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
68/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
67/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
66/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024-2025
65/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
64/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Bolesława Śmiałego” w Szczecinie
63/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino - Gocław - szpital" w Szczecinie
62/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie
61/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
60/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2023 roku
59/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku
58/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
57/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
56/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
55/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 34
54/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wesołej 58
53/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Łady - działka nr 10/41 z obrębu ewidencyjnego 3027 oraz działka nr 11/3 z obrębu z ewidencyjnego 3027
52/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Średniej, stanowiącej działkę numer 65/3 z obrębu ewidencyjnego numer 3006
51/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę numer 100/6 z obrębu ewidencyjnego 4010
50/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Anny, stanowiącej działkę numer 3/16 z obrębu ewidencyjnego numer 1118
49/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasto Szczecin pomocy innym gminom z województwa zachodniopomorskiego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
48/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin od gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego realizacji zadań publicznych z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
47/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
46/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko – Świętochowskiego 2” w Szczecinie
45/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża 2” w Szczecinie
44/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie
43/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3” w Szczecinie
42/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Zachód 2” w Szczecinie
41/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz - Rymarska” w Szczecinie
40/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Odolany 2" w Szczecinie
39/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
38/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
37/23 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
36/23 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
35/23 Klub Radnych Koalicja Obywatelska przyjęcia stanowiska dotyczącego podwyższenia dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
34/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
33/23 Klub Radnych Koalicja Obywatelska oraz Klub radnych Koalicja Samorządowa Szczecin zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
32/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmiany Uchwały Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
31/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmian w uchwale Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
30/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta
29/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
28/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”
27/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
26/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
25/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin
24/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (w sprawie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego)
23/23 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego)
22/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.)
21/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.)
20/23 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.)
19/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
18/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023
17/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023
16/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie jednostek funkcjonujących w ramach systemu oświaty, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów
16/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie jednostek funkcjonujących w ramach systemu oświaty, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów
15/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
14/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
13/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
12/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
11/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych
10/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku
9/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
8/23 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
7/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
6/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
5/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166
4/23 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
3/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Szczecin
2/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie
1/23 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie
294/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Mieczysława Lisowskiego)
293/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Kresowian)
292/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Chochołowska)
291/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Magiczna)
290/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dobrej Wróżki)
289/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
288/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
287/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie
286/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
285/22 Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
284/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego
283/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
282/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”
281/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024
280/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
279/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
278/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jana Brzechwy)
277/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kryształowa)
276/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Anielska)
275/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Mirabelki)
274/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
273/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
272/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
271/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
270/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.)
269/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.)
268/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.)
267/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Wintoro Sp. z o.o.)
266/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Proent Sp. z o.o.)
265/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Optimmum Sp. z o.o.)
264/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
263/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
262/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
261/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023
260/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
259/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
258/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin
257/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działkę numer 23/7 z obrębu ewidencyjnego numer 3021
256/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie
255/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu
254/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
253/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
252/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia aneksu nr 2 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
251/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie
250/22 Renata Łażewska Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
249/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
248/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
247/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
246/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin
245/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
244/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
243/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin stawek podatku od nieruchomości
242/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
241/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie
240/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie
239/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie
238/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie
237/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie
236/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie
235/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
234/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
233/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia pomnika przyrody
232/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Łaziebnej
231/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072
230/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
229/22 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce InwestStar S.A.
228/22 Komisja ds. Kultury i Promocji oraz Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży uchylenia Uchwały Nr XXXI/898/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2021 r.
227/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
226/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
225/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
224/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
223/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
222/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dot. opłat w publicznej komunikacji zbiorowej
221/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czereśniowy Sad)
220/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Frezjowa)
219/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Franciszka Jamrożego)
218/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Trzmielowa)
217/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zmiany nazwy nabrzeża w porcie morskim w Szczecinie (Nabrzeże Ukraińskie)
216/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku
215/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”
214/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
213/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
212/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
211/22 Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
210/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych"
209/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
208/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”
207/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
206/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
205/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
204/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
203/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
202/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
201/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki
200/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
199/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
198/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
197/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
196/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szosy Polskiej stanowiącej działkę numer 16/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3203
195/22 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nadodrzańskiej - działka nr 10/4 z obrębu ewidencyjnego 1051 Szczecin–Śródmieście
194/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 6, stanowiącej działkę numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2142
194/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 6, stanowiącej działkę numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2142
193/22 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
192/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.)
191/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.)
190/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Medella S.A.)
189/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.)
188/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.)
187/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.)
186/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.)
185/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.)
184/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.)
183/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.)
182/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.)
181/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.)
180/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.)
179/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.)
178/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.)
177/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
176/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Tilebeinów)
175/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
174/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Horyzontalna)
173/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kawki)
172/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czarodziejska)
171/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dzierzby)
170/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jutrzenki)
169/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Kazimierza Wielkiego)
168/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
167/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina
166/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta
165/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
164/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
163/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów
162/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
161/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
160/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
159/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
158/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
157/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
156/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
155/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
154/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin
153/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023
152/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Heleny Majdaniec na terenie parku miejskiego im. Jana Kasprowicza w Szczecinie
151/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin
151/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin
150/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
149/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie
148/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie
147/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie
146/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
145/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
144/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zamieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego"
143/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego"
142/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046
141/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
140/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
139/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063
138/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
137/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
136/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
135/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
134/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
134/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
133/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zakresu pomocy świadczonej na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
132/22 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
131/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Łaskawa)
130/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Diamentowa)
129/22 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
128/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
127/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta
126/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
125/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Michała Doliwo - Dobrowolskiego na skwerze im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego w Szczecinie
124/22 INICJATYWA OBYWATELSKA likwidacji sowieckich pomników w Szczecinie
124/22 INICJATYWA OBYWATELSKA likwidacji sowieckich pomników w Szczecinie
123/22 INICJATYWA OBYWATELSKA usunięcia Pomnika Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia
123/22 INICJATYWA OBYWATELSKA usunięcia Pomnika Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia
122/22 INICJATYWA OBYWATELSKA usunięcia Pomnika Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich
122/22 INICJATYWA OBYWATELSKA usunięcia Pomnika Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich
121/22 INICJATYWA OBYWATELSKA usunięcia Pomnika Uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźninej
121/22 INICJATYWA OBYWATELSKA usunięcia Pomnika Uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźninej
120/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin w zakresie wód geotermalnych”
119/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104
118/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 - 2027
117/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
116/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta demontażu pomnika „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”, zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak w Szczecinie
116/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta demontażu pomnika „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”, zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak w Szczecinie
115/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 2 w Szczecinie i jej wejścia w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
114/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie
113/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie
112/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie
111/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Axentowicza" w Szczecinie
110/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie
109/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie
108/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie
107/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie
106/22 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie
105/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie
104/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie
103/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie
102/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie
101/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie
100/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie
99/22 Klub Radnych Koalicja Obywatelska zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
98/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Dawida Altera Kurzmanna)
97/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie(ul. Wspinaczkowa)
96/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Rodziny Quistorpów)
95/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 i Prezydenta Miasta Szczecin
94/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta
93/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
92/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
91/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”
90/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
89/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta
88/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji petycji dot. zmiany zapisu w Statucie Miasta Szczecin
87/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji petycji dot. zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.)
86/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front  w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
85/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
84/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
83/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
82/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
81/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
80/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
79/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
78/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej, stanowiących działkę zabudowaną o nr 64/4 z obrębu 4095 i adresie ulica Bałtycka 27 oraz działki niezabudowane o nr 64/2, 72/2, 72/3 z obrębu 4095 i nr 55/4 z obrębu 4098
77/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091
76/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
75/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
74/22 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023
73/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej
72/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie
71/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
70/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
69/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
68/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
67/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia pomocy związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy objętej prowadzonymi na jej terytorium działaniami wojennymi
65/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
64/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
63/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
62/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
61/22 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
60/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
59/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
58/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dot. zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
57/22 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
56/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027
55/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023
54/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
53/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
52/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
51/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
50/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie
49/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
48/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
47/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów
46/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
45/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
44/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
43/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
42/22 Kluby radnych KSSzczecin, KO, PiS zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
41/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia stanowiska aprobującego Program Wsparcia Szczecin Ukrainie
40/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zerwania współpracy z miastem Murmańsk w Federacji Rosyjskiej
39/22 Kluby radnych KSSzczecin, KO, PiS przyjęcia stanowiska dotyczącego solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej
38/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Wzgórze Elfów)
37/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Lukrecjowa)
36/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Pasaż Williama Turnera)
35/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Rodziny Dowlaszów)
35/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Rodziny Dowlaszów)
34/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Jana Kasprowicza)
33/22 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej parkowi w mieście Szczecinie (park Krystyny i Romana Łyczywków)
32/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki" w Szczecinie
31/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Szczecin Programu "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022
30/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
29/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody
28/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
27/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
26/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Arktyczna)
25/22 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kanadyjska)
24/22 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie i określenia jego granic (plac Teatralny)
23/22 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)
22/22 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji petycji dot. zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie
21/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
20/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zasad świadczenia usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami
19/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
18/22 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
17/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie oraz nadania jej Statutu
16/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ealizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
15/22 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
14/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
13/22 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
12/22 Anna przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku
11/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023
10/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023
9/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 roku
8/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023
7/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Włoskiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 6/24, 6/26 i 6/32 z obrębu ewidencyjnego nr 3096
6/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego numer 3083
6/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego numer 3083
5/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
4/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie
3/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
1/22 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Cienistej, stanowiącej działkę nr 70/14 z obrębu ewidencyjnego 3094
268/21 Klub Radnych Koalicja Obywatelska przyjęcia Apelu dotyczącego podjęcia skutecznych działań chroniących przed nadciągającą kolejną falą pandemii
267/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zgłoszenia kandydata do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
266/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
265/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
265/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
264/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wystąpienia ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina
263/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wystąpienia z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
263/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wystąpienia z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
262/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wystąpienia ze Związku Miast i Gmin Morskich
261/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wystąpienia ze Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich
261/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wystąpienia ze Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich
260/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina
259/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022
258/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
257/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
256/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.
255/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą w Lubece
254/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie
253/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie - Niemierzyn - Harcerzy” w Szczecinie
252/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – plac Adamowicza” w Szczecinie
251/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Żółkiewskiego” w Szczecinie
250/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
249/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
248/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
247/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
246/21 Kluby radnych KSSzczecin, KO, PiS diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
246/21 Kluby radnych KSSzczecin, KO, PiS diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
245/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Turniowa)
244/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Forsycji)
243/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.” Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
242/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta
241/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta
240/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin
239/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
238/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
237/21 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców)
236/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
235/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
234/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
233/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie
232/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław - Strzałowska” w Szczecinie
231/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kombatantów" w Szczecinie
230/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Świętego Ducha” w Szczecinie
229/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia na rok 2022 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
228/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022
227/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, z obrębu 4404
226/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Władysława Nehringa, stanowiącej działkę numer 8/8 z obrębu ewidencyjnego numer 3054
225/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 403/6 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Dojazdowej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
224/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wolframowej, stanowiącej działkę numer 10/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4214 (Dąbie 214)
223/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
222/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
221/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
220/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
219/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wawrzynowa)
218/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
217/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza)
216/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
215/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
214/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
213/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
212/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej
211/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji podtrzymania stanowiska dot. rozpatrzenia skargi
210/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina na sprzeczne z prawem działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie realizacji zadania BO 2020 pn. "Bukówka - droga rekreacyjno-spacerowa dla Gumieniec"
209/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Franciszka Knappa)
208/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
207/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
206/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
205/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
204/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
203/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
202/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin stawek podatku od nieruchomości
201/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów
200/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
199/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
198/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028
197/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie
196/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” w Szczecinie
195/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego
194/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
193/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
192/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
191/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
190/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Anny Marii)
189/21 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ)
188/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części placu Matki Teresy z Kalkuty kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania
187/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Zbyszka z Bogdańca
186/21 Grupa mieszkańców ustanowienia pomnika przyrody
185/21 Komisja Rewizyjna uchylenia uchwały Rady Osiedla Turzyn z  dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych, uchwały Rady Osiedla Turzyn z  dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych oraz uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
185/21 Komisja Rewizyjna uchylenia uchwały Rady Osiedla Turzyn z  dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych, uchwały Rady Osiedla Turzyn z  dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych oraz uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
184/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
183/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylająca uchwałę w sprawie Polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych
182/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
181/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
180/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt
179/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
178/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków
177/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84)
176/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 11/24, 11/26, 11/28 i 11/30 z obrębu ewidencyjnego numer 3063 (Nad - Odrą 63)
175/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036
174/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30)
173/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży
172/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
171/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
170/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
169/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
168/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
167/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
166/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
165/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
164/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
163/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
162/21 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Praw Kobiet)
161/21 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Adama Mickiewicza)
160/21 INICJATYWA OBYWATELSKA ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
159/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
158/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
157/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2020
156/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
155/21 Miejska Komisja Wyborcza zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa i wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Łękno
154/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu
153/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
152/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
151/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
150/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zgłoszenia kandydata do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
149/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park§Ride) w Szczecinie
148/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
147/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
146/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025
145/21 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
144/21 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Andrzeja Forysia)
143/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
142/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Bolesława Gewerta)
141/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona)
140/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży" oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu
139/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2021/2022
138/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
137/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
136/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
135/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
134/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
133/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203
132/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054
131/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092
130/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
129/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
129/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
128/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dot. uchwały krajobrazowej
127/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin
126/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi/wniosku na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta
125/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności likwidacji nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kołobrzeska)
124/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sianokosów)
123/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Herkulesa)
122/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kościeliska)
121/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Morskiego Oka)
120/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni
119/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
118/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
117/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
116/21 Klub radnych Koalicji Obywatelskiej i Klub radnych Bezpartyjni przyjęcia stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami dojazdowymi do węzłów
115/21 Klub radnych Koalicji Obywatelskiej i Klub radnych Bezpartyjni nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger)
114/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych Liści)
113/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia)
112/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Hallerczyków)
111/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka)
110/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu rynku pracy
109/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
108/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
107/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
106/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
105/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
104/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
103/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
102/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
101/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
100/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
99/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
98/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
97/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
96/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
95/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
94/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
93/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie
92/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
91/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie
90/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie
89/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
88/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
87/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023”
86/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
85/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie
84/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
83/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia pomnika przyrody
82/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia pomników przyrody
81/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
80/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
79/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
78/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
77/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
76/21 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość określenia warunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej
75/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Waniliowa)
74/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Cudowna)
73/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gorzowska)
72/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Korzenna)
71/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jaglana)
70/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Lubczykowa)
69/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie
68/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
67/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin
66/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
65/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dot. przygotowania projektu uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Wszystkich Świętych 70 Szczecinie
64/21 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
63/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021
62/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
61/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie
60/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zniesienia pomnika przyrody
59/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093
58/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
57/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48
56/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej
55/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047
54/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040
53/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
52/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie
51/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"
50/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie
49/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie
48/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szałwiowa)
47/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
47/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta w sprawie wstrzymania wykonania uchwały Nr XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
46/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
45/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie
44/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
43/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID -19
42/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie
41/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
40/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
39/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
38/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie
37/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie
36/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
35/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
34/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta powołania spółdzielni socjalnej „Meritum”
33/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
32/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
31/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
30/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
29/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Szczecin i zwrotu części tej opłaty
28/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zorzy Polarnej)
27/21 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Upalna)
26/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin powołania Skarbnika Miasta Szczecin
25/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin odwołania Skarbnika Miasta Szczecin
24/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
23/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31
22/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
21/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
20/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
19/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
18/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
17/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
16/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
15/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
14/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
13/21 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
12/21 INICJATYWA OBYWATELSKA zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
11/21 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
10/21 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
9/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
8/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
7/21 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
6/21 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
5/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
4/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku
3/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2/21 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
1/21 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046
263/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
262/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia ’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
261/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
260/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej numerem działki 49
259/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3048 (Nad-Odrą 48) w rejonie ulicy Ornej oznaczonej numerem działki 38/3
258/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3203 (Nad-Odrą 203) w rejonie ulicy Nad Stołczynką, składającej się w ewidencji gruntów i budynków z działek nr 14/13 i nr 43/4
258/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3203 (Nad-Odrą 203) w rejonie ulicy Nad Stołczynką, składającej się w ewidencji gruntów i budynków z działek nr 14/13 i nr 43/4
257/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
256/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie miasta Szczecin repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny
255/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
254/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
253/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
252/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021
251/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
248/20 Komisja Rewizyjna uchylenia uchwały Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie odwołania członka zarządu oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania członka zarządu 
247/20 Grupa mieszkańców określenia niższych stawek podatku od środków transportowych
246/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dot. ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wdrożenia kompleksowego programu działań antydyskryminacyjnych oraz dofinansowania i udzielania pomocy prawnej i psychologicznej dla osób LGBT oraz ich bliskiej rodziny
245/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale uchylającej opłatę targową
244/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
243/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
242/20 Grupa mieszkańców określenia niższych niż ustawowe stawek podatku od nieruchomości
241/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
240/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.
239/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
238/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
237/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021
236/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
235/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
234/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
233/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
232/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174
231/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31 oraz udzielenia bonifikaty
230/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym
229/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086
228/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10
227/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
226/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025
225/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Świętej Królowej Jadwigi Andegaweńskiej
224/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
223/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie
222/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2021 r.
221/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
220/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
219/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
218/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
217/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
216/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
215/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
214/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
213/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
212/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Niemena)
211/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukowe Wzgórza)
210/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
210/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
209/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035
208/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta stawek podatku od nieruchomości
207/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
206/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
205/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie w rejonie ulicy Górnośląskiej - działka nr 46/5 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
204/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Pszennej 43, stanowiącej działkę nr 69 o pow. 0,0882 ha, obr. 4079
203/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Stary Szlak nr 92 i ul. Stary Szlak nr 94
202/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 25/12 z obrębu 2052 na rzecz Skarbu Państwa
201/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia ’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
200/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
199/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie
198/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie
197/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
196/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
195/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
194/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
193/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
192/20 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Miłosza)
191/20 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie funkcjonowania i świadczenia usług przez placówkę Poczty Polskiej w budynku Urzędu Miasta Szczecin
189/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
188/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
187/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
186/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
185/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
184/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
183/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
182/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
181/20 Komisja ds. Kultury i Promocji nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia)
181/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. św. o. Maksymiliana Marii Kolbego)
180/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
179/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
178/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2  w Szczecinie
177/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3203 na rzecz Skarbu Państwa
176/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wacława Felczaka 10 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w  nabyciu budynku
175/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin
174/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia kategorii dróg gminnych:ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej,części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania
173/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacza ul. Południowej
172/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
171/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej
170/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego
169/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego
168/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka
167/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej
166/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej
165/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka
164/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną
163/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
162/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
161/20 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (im. Ireny Kirszenstein-Szewińskiej)
160/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Pergolowa, ul. Tarasowa)
159/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Elżbietańska)
158/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Puszczy Bukowej)
157/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wietrzna)
156/20 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy ulicy w Szczecinie (ul. Wszystkich Świętych)
155/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia pomocy finansowej Gminie Skołyszyn
154/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na realizację inicjatywy wzniesienia pomnika pn: "Ściana pamięci” w miejscu, gdzie znajdował się przedwojenny cmentarz żydowski przy ul. Tczewskiej
153/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
152/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
151/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
150/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
149/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
148/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
147/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
146/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
145/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Uroczej, stanowiącej działkę numer 300/1 z obrębu ewidencyjnego numer 2015
144/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż części gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 24/22 o powierzchni ca 305 m2 z obrębu ewidencyjnego nr 2049 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
143/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Władysława Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/20 z obrębu 3054
142/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2020/2021
141/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
140/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
139/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
138/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
137/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz
136/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina dot. usunięcia drzew w al. Wojska Polskiego w związku z inwestycją przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie
135/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia petycji dot. zmiany obowiązujących stawek za wywóz odpadów komunalnych
134/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
133/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
132/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ignacego Mościckiego)
131/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Błękitnej Armii)
130/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kaszmirowa)
129/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
128/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
127/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
126/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
126/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
125/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035)
124/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie
123/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów 2” w Szczecinie
122/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Jodłowa” w Szczecinie
121/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 20 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
120/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
119/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
118/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19
117/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
116/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie
115/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
114/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę numer 78/3 z obrębu 0009 Stare Czarnowo
113/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej składającej się działek o numerach 25/6 oraz 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021
112/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/7 z obrębu 2046
111/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, stanowiącej działkę numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego numer 2107
110/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zatwierdzenia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
109/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
108/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
107/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
106/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
105/20 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Zadumane Wzgórze)
104/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nad Duńczycą)
103/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego)
102/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
101/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
100/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
99/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
98/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
97/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
96/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Parkowej 64 b składającej się z działek nr 21/34, nr 21/54, nr 21/56 z obrębu ewidencyjnego nr 1017
95/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
94/20 Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r.
93/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
92/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
91/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020
89/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
88/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie
87/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie
86/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie
85/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie
84/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie
83/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle - boisko” w Szczecinie
82/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
81/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
80/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu ewidencyjnego numer 4014
79/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/21 z obrębu 2046
78/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
77/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
75/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
74/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
73/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład "Zespołu Żłobków Miejskich" w Szczecinie
72/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
71/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat w strefie płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
70/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
69/20 Miejska Komisja Wyborcza uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa
68/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum Morskim i Politechnicznym w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, oddziału przygotowania wojskowego
67/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
66/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
65/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
64/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
63/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
62/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ułańskiej 12a, stanowiącej działkę numer 30/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3095
61/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b
60/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
59/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 4/32 części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli lokalu
58/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 43/100 części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 28 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
57/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
56/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
55/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
54/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
53/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
52/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
51/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
50/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
49/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
48/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
47/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
46/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
45/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
44/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
43/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
42/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
41/20 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
40/20 Grupa mieszkańców ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
40/20 Grupa mieszkańców ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
39/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzedowej ulicy w Szczecinie (ul. prof. Władysława Grabskiego)
38/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzedowej ulicy w Szczecinie (ul. Szkocka)
37/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzedowej ulicy w Szczecinie (ul. Łowiecka)
36/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
35/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
34/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
33/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
32/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jerzego Lechowskiego, ul. Heliodora Sztarka)
31/20 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
30/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
29/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
28/20 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
27/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół specjalnych
26/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie położonych przy ulicy Przestrzennej 19-21 w Szczecinie
25/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
24/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”
23/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
22/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
21/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
20/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
19/20 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
18/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
17/20 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
16/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wichrowa)
15/20 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla placu w mieście Szczecinie (plac Gryfitów)
14/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie
13/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum -Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie
12/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pt. "4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie"
11/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
10/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
9/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
8/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
7/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
6/20 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
5/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
4/20 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany przebiegu ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
3/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Inwalidzkiej
1/20 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 137, stanowiącej działkę nr 40/6 z obrębu 4038
418/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej, na okres 30 lat
418/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej, na okres 30 lat
417/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie
416/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
415/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia przez Radę Miasta warunków udzielania wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości
414/19 Miejska Komisja Wyborcza zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa
413/19 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Szczecinie
412/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
411/19 Komisja ds. Kultury zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Auschwitz)
410/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
409/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020
408/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
407/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
406/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020
405/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
404/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku
403/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
402/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
401/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
400/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12
399/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie
398/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie
397/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
395/19 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
394/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przyjazna)
393/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśne Ogrody)
392/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
391/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
390/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
389/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
388/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6
387/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019
386/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
385/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
384/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
383/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
382/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
381/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
380/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
379/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
378/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
377/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
376/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
375/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin budżetu Miasta na 2020 rok
374/19 Klub Radnych Bezpartyjni nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Dobrosąsiedzki)
373/19 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Mimozy)
372/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie
371/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie
370/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie
369/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie
368/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
367/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
366/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.
365/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta o zmianie Uchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie
364/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta o zmianie Uchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie
363/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta o zmianie Uchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
362/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta o zmianie Uchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie
361/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta o zmianie Uchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 1) likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2) przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3) stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4) rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5) utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
360/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
359/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
358/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
357/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
356/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020
355/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
355/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
354/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
353/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
352/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50
351/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017
350/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
349/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
348/19 INICJATYWA OBYWATELSKA usunięcia nazwy urzędowej "plac im. Pawła Adamowicza" i zastąpienia jej nazwami: "Aleja Papieża Jana Pawła II", "Plac Żołnierza Polskiego"
347/19 Renata Łażewska Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
346/19 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020­-2023
345/19 Renata Łażewska Przewodnicząca Rady Miasta pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020­2023
344/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy)
343/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa)
342/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Filipinek)
341/19 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Fryderyka Chopina)
340/19 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 1970 r.)
339/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
338/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
337/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
336/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058
335/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21
334/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
333/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetragowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej -ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
332/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej
331/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
330/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i jego likwidacji
329/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
328/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
327/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
326/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
325/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
324/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum
323/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
322/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
321/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
320/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
319/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
318/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
317/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
316/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetyczno–Transportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
315/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie w pięcioletnie technikum
314/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektryczno–Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
313/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Słabosłyszących w Szczecinie, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne
312/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne
311/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
310/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
309/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
308/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
307/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
306/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
305/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
304/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
303/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
302/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi
301/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
300/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
299/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
298/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
297/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
296/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie
295/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie
294/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
293/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie
292/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
291/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
290/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
289/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
288/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
287/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
286/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
285/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie
284/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
283/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym
282/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
281/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022
280/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie
279/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie
278/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie
277/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie
276/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie
275/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie
274/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
273/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
273/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
272/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta podatku od środków transportowych
271/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta stawek podatku od nieruchomości
270/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia kategorii dróg gminnych: placu Orła Białego, części ulicy Staromłyńskiej oraz części ulicy Koński Kierat poprzez wyłączenie ich z użytkowania
269/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
268/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy realizacji wniosku o wykup lokalu komunalnego
267/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
266/19 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
265/19 Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
264/19 Miejska Komisja Wyborcza rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa
263/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
262/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
261/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”
260/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
259/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Szczecin
258/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
257/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
256/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
255/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
254/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie
253/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
252/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie
251/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie
250/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie
249/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie
248/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie
247/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie
246/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
245/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
244/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
243/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
242/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
241/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
240/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
239/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
238/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
237/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
236/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
235/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
234/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin
233/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta - zmiany przebiegu ulicy Łowieckiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
232/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
231/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
230/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno
229/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym
228/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033
227/19 Miejska Komisja Wyborcza zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pomorzany
226/19 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023
225/19 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
224/19 Klub Radnych Koalicja Obywatelska zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
223/19 Klub radnych Bezpartyjni nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata)
222/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”w Szczecinie
221/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
220/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
219/19 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
218/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie załatwienia wniosku
217/19 Klub Radnych Koalicja Obywatelska zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
216/19 Klub Radnych Koalicja Obywatelska zmiany statutu "Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie"
215/19 Klub Radnych Koalicja Obywatelska ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
214/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
213/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
212/19 Grupa mieszkańców zmiany nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Pogoni Szczecin)
211/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sekretna)
210/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nefrytowa)
209/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szrenicka)
208/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Strumyku)
207/19 Renata Łażewska Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
206/19 Bartłomiej Sochański powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
205/19 Klub radnych Koalicji Obywatelskiej ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie odstąpienia od opakowań nie podlegających recyklingowi
204/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie
203/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
202/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
201/19 określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
200/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 92, 94 i 98
199/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
198/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
197/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
196/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
195/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
194/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
193/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
192/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
191/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach w roku 2019
190/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
189/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
188/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
187/19 INICJATYWA OBYWATELSKA budowy Pomnika Bohaterów grudnia 70
186/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
185/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
184/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
183/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
182/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
181/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
180/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
179/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
178/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
177/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
176/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
175/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
174/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
173/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
172/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
171/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie
170/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
169/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
168/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041
167/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
166/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
165/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
164/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
163/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
162/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
161/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
160/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
160/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
159/19 Miejska Komisja Wyborcza protestu wyborczego
158/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
157/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
156/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Przy Parku)
155/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicom w mieście Szczecinie (ul. Galaktyki, ul. Plejady)
154/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Agawowa)
153/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Pistacjowa)
152/19 Komisja ds. Budżetu i Rozwoju kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne
151/19 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
150/19 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
150/19 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
149/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
148/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin
147/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
146/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
145/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
144/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
143/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18
142/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie"
141/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
140/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
139/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”
138/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie
137/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
136/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
135/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
134/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
133/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
132/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
131/19 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zmiany nazwy urzędowej placu w Szczecinie (plac im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata)
130/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
129/19 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
128/19 Klub radnych PiS określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
128/19 Klub Radnych Bezpartyjni i Klub Radnych Koalicja Obywatelska określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
127/19 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta przyjęcia Statutu Miasta Szczecin
126/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
125/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku
124/19 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park Wolności)
123/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Gen. Tadeusza Kutrzeby)
122/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jałowcowa)
121/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Marii Rewaj)
120/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo dr. Aleksandra Czołowskiego)
119/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie oraz w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bratkowa, ul. Kameliowa, ul. Narcyzowa)
118/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
117/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/935/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie
116/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
115/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
114/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
113/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
112/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10 z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i ich likwidacji
111/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie i jego likwidacji
110/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 z Zespołu Szkół
109/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
108/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
107/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia XV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
106/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, zmiany nazwy Technikum Ekonomicznego nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie
105/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
104/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w internatach funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
103/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
102/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca N.M.P.)
101/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.)
100/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej)
99/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Twardej 2a)
98/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela)
97/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny)
96/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia pomnika przyrody
95/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego
94/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych
93/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
92/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej
91/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
90/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
89/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
88/19 Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie naruszenia prawa
87/19 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
86/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie
85/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
84/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie
83/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Aroniowa)
82/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Śliczna)
81/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Familijna)
80/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. mjr. Hieronima Dekutowskiego)
79/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kryształowa)
78/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
77/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie i finansowanie międzynarodowego programu MYP (Middle Years Programme) realizowanego w oddziałach międzynarodowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
76/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchylająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
75/19 Komisja ds. Budżetu i Rozwoju opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (FINKORP Sp. z o.o.)
74/19 Komisja ds. Budżetu i Rozwoju opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (MEDELLA S.A.)
73/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
72/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”
71/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
70/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
69/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie
68/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie
67/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie
66/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie
65/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019
64/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
63/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
62/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy oraz przedłużenie okresu trwania umowy do 3 września 2029 r.
61/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
60/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”
59/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
58/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
57/19 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
56/19 Klub Radnych Bezpartyjni i Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac im. Pawła Adamowicza)
55/19 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin
54/19 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Olszewskiego)
53/19 Klub Radnych Koalicja Obywatelska nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Teresy Hulboj)
52/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie
50/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie
49/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmianiająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
48/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zwolnienia z  podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
47/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych i konferencyjnych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
46/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
45/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
44/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
43/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
42/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
41/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
40/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC
39/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 3040
38/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58 
37/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie
36/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
35/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
34/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
33/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
32/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
31/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7  w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie
30/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3  w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie
29/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie
28/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
27/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
26/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
25/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
24/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
23/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
22/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
21/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
20/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Chłodna, ul. Gwiazdy Polarnej)
19/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
18/19 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
17/19 Miejska Komisja Wyborcza zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Gminie Miasto Szczecin
16/19 Klub radnych Koalicji Obywatelskiej nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Przy Pętli)
15/19 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Kpt. Lecha Karola Neymana)
15/19 Klub radnych Koalicji Obywatelskiej nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Marii Baranowskiej-Dohrn)
14/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”
13/19 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku
12/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2021”
11/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
10/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta powierzenia Gminie Miasto Szczecin - na prawach powiatu, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
9/19 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
8/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
7/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
6/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214
5/19 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4
4/19 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
3/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
2/19 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
341/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
340/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
339/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie
338/18 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich
337/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
336/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
335/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
334/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
333/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
332/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
331/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
330/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
329/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
328/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
327/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
326/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
325/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
324/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
323/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
322/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
321/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
320/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
319/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
318/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
317/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
316/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
315/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
314/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
313/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
312/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
311/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
310/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
309/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
308/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
307/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
306/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
305/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
304/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
303/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
302/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
301/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
300/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
299/18 Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin
298/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
297/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin
296/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
295/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019
294/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
293/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie
292/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie
291/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
290/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a
290/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a
289/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezbudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030
288/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069
287/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
286/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
285/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
284/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
283/18 Michał Wilkocki - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych 
282/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019
280/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Królewskiego” w Szczecinie
279/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie
278/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
277/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
276/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
275/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa)
274/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
273/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
272/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta budżetu miasta na 2019 r.
270/18 Grupa radnych zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
268/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
267/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Cynkowa)
266/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku
265/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
264/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul Opolska)
263/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych"
262/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Jodłowa” w Szczecinie
261/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27 A
260/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia na rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
259/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
258/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
257/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
256/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
255/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
254/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2019 r.
253/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
252/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie do potrzeb rynku pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z otoczenia społeczno-gospodarczego"
251/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
250/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie
249/18 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
248/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
247/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały nr XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
246/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany uchwały nr XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
245/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wyjątkowa)
244/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wędrowna)
243/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Małej Łąki)
242/18 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
241/18 Grupa radnych opracowania projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin
241/18 Grupa radnych opracowania projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin
240/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie
239/18 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
238/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
237/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka)
236/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin
235/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
234/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie
233/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
232/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
231/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
230/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci Fatimskich)
229/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska)
227/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
226/18 zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
225/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
224/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
223/18 Grupa radnych i grupa mieszkańców zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
222/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Edmunda Potrzebowskiego)
221/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
220/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska)
219/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Nad Stawem)
218/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
217/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego
216/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
215/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
214/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II
213/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina
212/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
211/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
210/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
209/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
208/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
207/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
207/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
206/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
205/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
204/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
203/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
202/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
201/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń"
200/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
199/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
198/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
197/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
196/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
195/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie
194/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie
193/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Park Żeromskiego” w Szczecinie
192/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Łubinowa” w Szczecinie
191/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej
190/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
189/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Chemicznej nr 7
188/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
187/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1
186/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pokładowej 2a
185/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
184/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
183/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
182/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
181/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
180/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
179/18 Komisja ds. Budżetu i Finansów wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok
178/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
177/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
176/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
175/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
174/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
173/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
172/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap I” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18
171/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/17 z obrębu 4069
170/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a, stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106 ha, obr. 3094
169/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a
168/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego 3091, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 36
167/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Willa Kultury” w Szczecinie
166/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wielka Kępa” w Szczecinie
165/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
164/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego
163/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
162/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
161/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
160/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych"
159/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
158/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia – Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej"
157/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18
156/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie"
155/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18
154/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
153/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
152/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
151/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
150/18 Klub Radnych Bezpartyjni zmieniająca uchwałę w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
149/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Katarzyny)
148/18 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
147/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
146/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
145/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
144/18 Grupa radnych uchylenia uchwały Nr X/180/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
144/18 Grupa radnych uchylenia uchwały Nr X/180/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
143/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
142/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
141/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
140/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
139/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
138/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”
137/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
136/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
135/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18
134/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
133/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie
132/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
131/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
130/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
128/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18
127/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
126/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
125/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
124/18 Klub radnych PO zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
123/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
122/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
121/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
120/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
119/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego
118/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie
117/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie
116/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
115/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
114/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
113/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
112/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
111/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
110/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
109/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
108/18 Grupa radnych zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
107/18 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
106/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
105/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Marii Antoniny Bonieckiej)
104/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Rzekotki)
103/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Orderu Uśmiechu)
102/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Salamandry)
101/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer Zdrowia im. dr. Henryka Kompfa)
100/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do wyznaczenia sezonowych lokalizacji przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej oraz określenia zasad ich funkcjonowania
99/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie
98/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
97/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
96/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
95/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
94/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
93/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie
92/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie
91/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie
91/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie
90/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska” w Szczecinie
89/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie
88/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej stanowiącej działki: nr 7/16 i 1/12 z obr. nr 4112 (Dąbie 112) oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 7/18 z obr. 4112 (Dąbie 112), położonej przy ul. Szlamowej
87/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej - działki: nr 137/1, nr 137/2, nr 137/3, 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209
86/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obrębu 4014
85/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego terenu inwestycyjnego składającego się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer 28/1, 28/2, 28/3 z obrębu 4806
84/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21
83/18 Klub radnych Bezpartyjni ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
83/18 Klub radnych Bezpartyjni ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
82/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
81/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
80/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
79/18 Grupa mieszkańców określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wsparcia rozwoju lodowiska na Osiedlu Majowym
79/18 Grupa mieszkańców określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wsparcia rozwoju lodowiska na Osiedlu Majowym
78/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
77/18 Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
76/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy (Leśny Zakątek)
75/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
74/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
73/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy"
72/18 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
70/18 nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
69/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wysokości opłaty związanej z pobytem w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień
68/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
67/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom - Kasztanowe” w Szczecinie
66/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Chmielewskiego” w Szczecinie
65/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Mieszka I” w Szczecinie
64/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - 9 Maja” w Szczecinie
63/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie i uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie
62/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie
61/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Budziszyńska” w Szczecinie
60/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 6" w Szczecinie
59/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wiosennej 7a, stanowiącej działkę nr 3/6 o pow. 0,1018 ha, obr. 4054
58/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 9/5 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 17
57/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
56/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
56/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
56/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
55/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 41 w Szczecinie
54/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
53/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
53/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
52/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
51/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
50/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
49/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpatrzenia skargi z dnia 13.06.2017r. w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością Fundacji Na Rzecz Zwierząt "Dzika Ostoja"
48/18 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
47/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
46/18 Klub radnych PiS stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z rządowym programem mieszkaniowym "Mieszkanie Plus"
46/18 Klub radnych PiS stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z rządowym programem mieszkaniowym "Mieszkanie Plus"
45/18 Komisja ds. Zdrowia i Polityki Społecznej skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie
44/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” w Szczecinie
43/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
42/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
41/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
40/18 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów)
39/18 Klub radnych Bezpartyjni wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100 rocznicy odzyskania niepodległości
38/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego
37/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie
36/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie
35/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie
34/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
33/18 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
32/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Stare Czarnowo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin – Śmierdnica – Stare Czarnowo”
31/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
30/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w Szczecinie na Osiedlu Świerczewo
29/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu niespełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 5a, położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
28/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9c położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 8 przylegającego do pomieszczenia nr 9c wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
27/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w Szczecinie
26/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Warzywny” w Szczecinie
25/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Rolna” w Szczecinie
24/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
23/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
22/18 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
19/18 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
18/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie remontu chodnika przy ulicy Ratajczaka
17/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
16/18 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
15/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
14/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2018 r.
13/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
12/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 23a, stanowiącej działkę nr 17/7 z obrębu 1042
12/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 23a, stanowiącej działkę nr 17/7 z obrębu 1042
12/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 23a, stanowiącej działkę nr 17/7 z obrębu 1042
11/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010
11/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010
11/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010
10/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Kormoranów - działki nr 1/187, 1/208 oraz 1/204 i 1/209 z obrębu 3085
9/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością GMS, położonej przy ul. Stołczyńskiej 122, stanowiącej działkę nr 25/5, o pow. 0,1250 ha, Obr. 3021
8/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 3” w Szczecinie
7/18 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie
6/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
5/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
5/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
5/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
5/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
4/18 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie
3/18 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
2/18 Klub radnych PiS zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
1/18 Grażyna Zielińska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
448/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Goździkowa)
447/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
446/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
445/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
444/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
443/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
442/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
441/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2018 rok”
440/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
439/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.
438/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
437/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11, stanowiącej działkę nr 71 z obrębu 4080
436/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej, stanowiącej działkę nr 189/3 z obrębu 3040
435/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie 4029, stanowiącej działkę nr ewid. 97/1 o adresie ulica Henryka Jordana 14 i działkę nr 97/2
434/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
433/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
432/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia pomników przyrody
431/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności nr 6a położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
430/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 2 położonego w budynku przy ul. Srebrnej 51 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Srebrnej 51 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
429/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego
428/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
427/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr G21 położonego w Szczecinie przy ul. Jerzego Janosika 4 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
425/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
424/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
423/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie
422/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
421/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
420/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
419/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia „Regulaminu miejskich parków, skwerów i zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin”
418/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
417/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia na rok 2018 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
416/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaliczenia drogi na działce nr 148 z obrębu 2132 na ul. Niepołomickiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
415/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17
414/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
413/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
412/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
411/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego jako skrytka, położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
410/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń stanowiących część lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Sławomira 7 oficyna, na rzecz ich najemców i określenia wysokości stawki procentowej udzielanej bonifikaty
409/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 21 w Szczecinie
409/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 21 w Szczecinie
408/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9a położonego w budynku przy ul. Stoisława 1 w Szczecinie
406/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 3/20, nr 3/40 z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej
405/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
404/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz.1119 z dn.08.06.2007 r.)
403/17 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin lokali w budynkach przy ul. Tomasza Nocznickiego 41, 42 w Szczecinie
402/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 16/11 z obrębu 4086
401/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szosa Polska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/70 z obrębu ewidencyjnego nr 3011
400/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o użytku „Ba” (tereny przemysłowe) będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szczawiowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 z obrębu nr 1075
399/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
398/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
397/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie
397/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie
396/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie
395/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca” w Szczecinie
394/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2018 r.
393/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
392/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
391/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin rozwiązania Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
390/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kobylanka oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącego fragment „Szlaku Cysterskiego” o długości ok. 2,672 km wraz z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie”
389/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
389/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
388/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
387/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
386/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
385/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
384/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
383/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w szkołę policealną specjalną
382/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w szkołę policealną
381/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w szkołę policealną dla dorosłych
380/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
379/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących Nr 18, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
378/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
377/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 15, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
376/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia
375/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
374/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
373/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
372/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
371/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
370/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
369/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
368/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
367/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia
366/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w szkołę podstawową dla dorosłych w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe
365/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
364/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, w ośmioletnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia
363/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
362/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
361/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
360/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
359/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
358/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
357/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 69 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
356/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
355/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
354/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
353/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
352/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
351/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
350/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
349/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
348/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
347/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
346/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w ośmioletnią szkołę podstawową
345/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
344/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
343/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
342/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
341/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
340/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
339/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
338/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
337/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
336/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową
335/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 31, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
334/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
333/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
332/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
331/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
330/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
329/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 22, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
328/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
327/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
326/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
325/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
324/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
323/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
322/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
321/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
320/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
319/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
318/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
317/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
316/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną
315/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
314/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową
313/17 Przewodniczący Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie
312/17 Przewodniczący Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
311/17 Prezydent Miasta Piotr Krzystek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
311/17 Prezydent Miasta Piotr Krzystek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
310/17 Prezydent Miasta Piotr Krzystek uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok
310/17 Prezydent Miasta Piotr Krzystek uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok
309/17 Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
308/17 Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
307/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szlachecka)
306/17 Klub radnych PiS zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie parkingu typu „Park&Ride” przy ul. Hangarowej
305/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
304/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin stawek podatku od nieruchomości
303/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Reaktywacja poprzez certyfikację – odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy”
302/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2017 - 2021
301/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie
300/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie"
299/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
298/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
297/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie
297/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie
296/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Niedźwiedziej 30, działka nr 146 z obrębu 4107
295/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Radomskiej 38, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
294/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gryczanej 12
293/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia trybu zbycia udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
292/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr gII położonego w Szczecinie przy ul. Milczańskiej nr 10 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
291/17 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego pracowników służby zdrowia - ofiar Zbrodni Katyńskiej
290/17 Komisja ds. Zdrowia i Polityki Społecznej skargi na bezprawne działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie
290/17 Komisja ds. Zdrowia i Polityki Społecznej skargi na bezprawne działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie
289/17 Komisja ds. Zdrowia i Polityki Społecznej skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie nieprawidłowego działania
288/17 Komisja ds. Kultury wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego "Ofiarom Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-47"
287/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
286/17 Grupa mieszkańców przebudowy "Pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej" i nadania mu nazwy "Pomnik Matki Bożej Królowej Pokoju - Patronki Pojednania Narodów Europy" oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/459/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 maja 2016 r.
285/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
284/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
283/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pod Urwiskiem)
282/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
281/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
280/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
279/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
278/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
277/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
276/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
275/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na terenach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczecin przy ul. Nad Odrą do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
274/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia ul. Ułanów Krechowieckich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
272/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
271/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 42 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
270/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie
269/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5a położonego w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 w Szczecinie
268/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
267/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g1 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
266/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr g2 położonego w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 89 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
265/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1 położonego w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
264/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie
263/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie
262/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 3” w Szczecinie
261/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Rafy Koralowej” w Szczecinie
260/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska 2” w Szczecinie
259/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie
258/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wita Stwosza 7
257/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/5 i 48/7 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr nr: 48/9 i 48/10 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonych w Szczecinie przy ulicy Olszynki Grochowskiej
256/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 3,4
255/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049
254/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 65/5 z obrębu 4014
253/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta uchylenia uchwały oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, składającej się z działki nr ewid. 20/1 z obr. 3031 o adresie ul. Dębogórska 31, 32, 33 oraz działki nr ewid. 20/3 z obr. 3031, oddawanej w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
252/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Trygława 21
251/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Narożnej stanowiącej działki numer 345/2 oraz 346/3 z obrębu ewidencyjnego 2019
250/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
249/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
248/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
247/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie
246/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
245/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
244/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/728/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017
243/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy
242/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśny Brzeg)
241/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Irysowa)
240/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szafranowa)
239/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
238/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działanie Prezydenta Miasta
237/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą
236/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata
235/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
234/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
233/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
232/17 Komisja ds. Budżetu i Finansów wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok
231/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
230/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
229/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Somosierry 2” w Szczecinie
228/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przejmowania przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów włączanych do ośmioletnich szkół podstawowych lub przekształcanych w inny typ szkół
227/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
226/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta Szczecin
225/17 Grupa mieszkańców odbudowy linii tramwajowej na alei Wojska Polskiego
224/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności zmian nazw urzędowych ulic w Szczecinie
223/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie
222/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta ustanowienia pomników przyrody
221/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
220/17 zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie, ul. Strzałowska 27A
219/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
218/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie, ul. Chobolańska 20
217/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Józefa Sowińskiego 1, oraz nadanie imienia Technikum Ekonomicznemu Nr 1 wchodzącego w skład tego Zespołu
216/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
215/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17
214/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17
213/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu"
212/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17
211/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
210/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16
209/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Szkoła na miarę czasów"
208/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
207/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Grzymińska” w Szczecinie
207/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Grzymińska” w Szczecinie
206/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” w Szczecinie
206/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” w Szczecinie
205/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego w Szczecinie przy Alei Papieża Jana Pawła II 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
204/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 12 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Felczaka 16 w Szczecinie
203/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione
202/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jasne Wzgórze, Do Źródła)
201/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bieszczadzka)
200/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Powstańców Śląskich)
199/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bacy)
198/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na Prezydenta Miasta
197/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na Prezydenta Miasta Szczecin dot. sposobu załatwienia wniosku
196/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
195/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
194/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
193/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
192/17 Grupa radnych zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
191/17 Grupa radnych zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
190/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
189/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
188/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
187/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kołbaskowo dotyczącego realizacji projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”
186/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
185/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
184/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
183/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
182/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca Uchwałę Nr X/287/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
181/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 9, położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy Al. Papieża Jana Pawła II 13 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
180/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
179/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
178/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
177/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ulicy Reduty Ordona, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 o pow. 0,0354 ha, obr. 2075
176/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie
175/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Zamek” w Szczecinie
174/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Pokoju” w Szczecinie
172/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia treści umowy z  Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o  prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie wraz z  załączonym do umowy projektem nowego Statutu Filharmonii
171/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na nieprawidłowe działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
170/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego Nr U6 położonego przy Placu Lotników 7 w Szczecinie
169/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
168/17 Klub radnych PiS ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Szczecin projektu uchwały w sprawie nazw i obszarów parków
167/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności uchylenia uchwały oraz nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna)
166/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona)
165/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Traszki)
164/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Florencka)
163/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Plenerowa)
162/17 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Melodyjna)
161/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Zwycięstwa 3 w Szczecinie
160/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
159/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
158/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Taczaka” w Szczecinie
157/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Ku Słońcu” w Szczecinie
156/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 62A
155/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie
154/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
153/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Łódzkiej 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219 o pow. 0,0489 ha, obr. 2098
152/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7 z obrębu ewidencyjnego 4014
151/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Panieńskiej 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
150/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Ornitologów 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
149/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Duńskiej 68, 70, 72, 74, 76, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
148/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie
147/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
146/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
145/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
144/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
143/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
142/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
141/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
140/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
139/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
138/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
137/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
136/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
135/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
134/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
133/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
132/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
131/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Osów
130/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
129/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
128/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
127/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
126/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
125/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
124/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
123/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
122/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
121/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
120/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
119/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
118/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód
117/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ
116/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych\ Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
115/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
114/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko
113/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
112/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
111/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
110/17 Miejska Komisja Wyborcza i Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
109/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin rozpatrzenia ponownej skargi Dyrektora Szczecińskiej Szkoły Florystycznej
108/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
107/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta określenia trybu zbycia udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
106/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
105/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie
104/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
103/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
102/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie
101/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie
100/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
99/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
98/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
97/17 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Pokładowa)
96/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Wschodnia)
95/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 29, w Szczecinie
94/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Śląskiej
93/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
92/17 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 3” w Szczecinie
91/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo - Jana Kazimierza” w Szczecinie
90/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna 2” w Szczecinie
89/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Władysława Jagiełły
88/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego nr 145
88/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego nr 145
87/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 37a - działka nr 4/6 z obrębu 2032
85/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 13 stanowiącej działkę numer 353/1
84/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 9a
83/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na Osiedlu Warszewo, w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej, stanowiących działki nr 22/3 oraz nr 22/4 z obrębu 3079
82/17 Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Spiżowej 11, stanowiącej działkę nr 19 o pow. 0,0710 ha, obr. 4133
81/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1
80/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17
79/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58
78/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40
77/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12
76/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10
75/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26
74/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2
73/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
72/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
71/17 Klub radnych PiS pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin
70/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
69/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017
68/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba nr 79, 80
67/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
66/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
65/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
64/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
63/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
62/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
61/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Usług Komunalnych"
60/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
59/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
58/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
57/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
56/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gocławskiej 18
55/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
54/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 5” w Szczecinie
53/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
53/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
52/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku
51/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
50/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
49/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie
48/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
47/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie mariny na Wyspie Grodzkiej
46/17 Komisja Rewizyjna uchylenia uchwały Rady Osiedla Pomorzany z dnia 19 stycznia 2017 r. u uchwaleniu planu finansowego
45/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
44/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
43/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
42/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
41/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn."Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Konkurs nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17
40/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
39/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
38/17 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
37/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
36/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie
35/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” w charakterze Członka Wspierającego
34/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
33/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
32/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica - Stepowa” w Szczecinie
31/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie
30/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
29/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
28/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
27/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
26/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”
25/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
24/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego „Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
23/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali o numerach 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie
22/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3074
21/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
20/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Romera 3, stanowiącej działkę nr 76 z obrębu 2008
19/17 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
18/17 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działanie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
17/17 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
16/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
15/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2019"
14/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
13/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
12/17 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
11/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie
10/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Grodnicki” w Szczecinie
9/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
8/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
7/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szarych Szeregów, stanowiącej działki nr 327/9 i 528/2 z obr. 3011
6/17 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
5/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino
4/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią ............. i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pana ............. wynikające z Umowy Dzierżawy Nr ........................... z dnia 04.09.2012 r.
3/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2017 roku
2/17 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ulicy Władysława Jagiełły kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
1/17 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
319/16 Komisja ds. Kultury zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
318/16 Mariusz Bagiński - Przewodniczący Rady Miasta przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta
317/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
316/16 Grupa radnych zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
315/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
314/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych)
313/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
312/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
311/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
310/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
309/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
308/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
307/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
306/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
305/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
304/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
303/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
302/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
301/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
300/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
299/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
298/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
297/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
296/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
295/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
294/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
293/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
292/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
291/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
290/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
289/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
288/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
287/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
286/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
285/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
284/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
283/16 Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta
282/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
281/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
280/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
279/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023
278/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin opłaty prolongacyjnej
277/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
276/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
275/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
274/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina"
273/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok"
272/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
271/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
269/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
268/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie
267/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
266/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie
265/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie
264/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie
263/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego rzeka Bukowa” w Szczecinie
262/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
261/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej
260/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
259/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych
258/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin
257/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
256/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
255/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
254/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
253/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
252/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021
250/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
249/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok
248/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 - Oś Priorytetowa VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację
247/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie
247/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie
246/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież
245/16 Grupa radnych zmieniająca uchwałę Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
244/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
243/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017
242/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia na rok 2017 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
241/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta podatku od środków transportowych
240/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
239/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
238/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
237/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
236/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2017 r.
235/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie
234/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bogumińska” w Szczecinie
233/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2” w Szczecinie
232/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
231/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
230/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 104, stanowiącej działkę nr 18/13 z obrębu 4065
229/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 65
228/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działalność Prezydenta Miasta
228/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działalność Prezydenta Miasta
227/16 Komisja ds. Edukacji skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin
226/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wilejki)
225/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukietowa)
224/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie
223/16 Krzysztof Soska- Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
222/16 Przewodniczący Rady Miasta opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Hotel DANA)
221/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
220/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
218/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności uchylenia i nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna)
217/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (pl. im. adwokata Jerzego Chmury")
216/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu
215/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
214/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
213/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
212/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2016
211/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta stawek podatku od nieruchomości
210/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
209/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia zasad korzystania z placów parkingowych położonych poza drogami publicznymi
208/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
207/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
206/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów i słuchaczy szkół Gminy Miasto Szczecin, a także zapotrzebowania tych szkół na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i
205/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
204/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1b położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
203/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Żabiej 3 w Szczecinie
202/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 8/41 z obrębu ewidencyjnego 3009, położonej w Szczecinie przy ulicy Bł. Wincentego Kadłubka
201/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 z obrębu ewidencyjnego 4111, położonej w Szczecinie przy ulicy Granitowej
200/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie
199/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe – Bielańska” w Szczecinie
198/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy” w Szczecinie
197/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie
196/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie
195/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie
195/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie
194/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin
193/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta nadania nazw urzędowych ulicom i parkowi w Szczecinie (ul. gen. Stanisława Sojczyńskiego, ul. Tenisowa, park im. dr Henryka Kompfa)
192/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
191/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działanie Prezydenta Miasta
190/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
189/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”
188/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz zawarcia umowy o partnerstwie
187/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA do projektów w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 i RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16
186/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
185/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego
184/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 57, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
183/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 14, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
182/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
181/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
180/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie
179/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 3" w Szczecinie
178/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
177/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka 2” w Szczecinie
176/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – południe” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka – Południe 2”
175/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku
175/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku
174/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
173/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali niemieszkalnych – pomieszczeń gospodarczych o numerach 5a i 5b położonych w budynku przy ul. Ojca Beyzyma 8 w Szczecinie
172/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
171/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
170/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010
169/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Średniej 16, składającej się z działek: nr 78/2, nr 79/1 z obrębu 3006
168/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zaproszenia do Gminy Miasto Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
167/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
166/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
165/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na terenie przystani żeglarskiej położonej przy ul. Przestrzennej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
164/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia ul. Sierakowskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
163/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia ul. Poznańskiej zlokalizowanej na działce nr 37 z obrebu 3074 do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
162/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieuwzględnienia wniosku
161/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Misia Wojtka)
160/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
159/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
158/16 Komisja ds. Budżetu i Finansów wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok
157/16 Grupa radnych zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
157/16 Grupa radnych zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
157/16 Grupa radnych zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
156/16 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nadzoru nad organizacją otwartego konkursu ofert
155/16 Grupa radnych zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
154/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Goleniów dotyczącego realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 obr. Załom w Gminie Goleniów
153/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
152/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
151/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pomorzany-Dunikowskiego” w Szczecinie
150/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/7 o pow. 0,0926 ha, obr. 4084
149/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca
148/16 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
147/16 Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
146/16 Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
146/16 Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
145/16 Grupa mieszkańców zmieniający uchwałę nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecin
145/16 Grupa mieszkańców zmieniający uchwałę nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecin
144/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
143/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości
142/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
141/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
140/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku
139/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
138/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
137/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
136/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Bukowska” w Szczecinie
135/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie
134/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie
133/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Willa Kultury” w Szczecinie
132/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 5, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
131/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry 43
130/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Spiskiej , sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
129/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
128/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
127/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (ul. Chobolańska)
126/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (ul. Piotra Skargi)
125/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
124/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
123/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
122/16 Grupa radnych zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
121/16 Przewodniczący Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
120/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie
119/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
118/16 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie
117/16 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego
115/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
114/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin
110/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina
109/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin
108/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
107/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
106/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji
105/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
104/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
103/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
102/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
101/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”
100/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
99/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 2” w Szczecinie
98/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Ku Słońcu” w Szczecinie
97/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie
96/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie
95/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - polana leśna" w Szczecinie
94/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
93/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta zmienajaca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
92/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Truskawkowa, ul. Skryta)
91/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin
90/16 Miejska Komisja Wyborcza zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kijewo
89/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2” w Szczecinie
88/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
87/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
86/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2 z obrębu 1085 o powierzchni 258,60 m2 położonej przy ul. Bulwar Gdyński w Szczecinie na rzecz Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę pawilonów gastronomicznych wraz z ogródkami letnimi
85/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021
84/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
83/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA
82/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016
81/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
80/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu gospodarczego nr 4 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Żubrów 2a w Szczecinie
79/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Cegielskiego nr 17 m. 42
78/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Mariackiej 4 m. 5
77/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej, stanowiącej działkę nr ewid. 3/19 z obr. 3051
76/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
75/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
74/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA
73/16 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
72/16 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
71/16 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
70/16 Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
69/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
68/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie
67/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
66/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
65/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
64/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
63/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
62/16 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie"
61/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie
61/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie
60/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Teligi” w Szczecinie
59/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 7” w Szczecinie
58/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
57/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 637/1000 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Szczecinie przy ul. Orawskiej 15, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego dotychczasowych najemców
56/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
55/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
55/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
54/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1/12 z obrębu 4706, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Lubczyńskiej
53/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
52/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
51/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
50/16 MichałPrzepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą i powiatem Goleniów
49/16 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działania Dyrektora Zarządu budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
48/16 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działania Dyrektora Zarządu budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
47/16 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działania Dyrektora Zarządu budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
46/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
45/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Konkurs Nr POIS.2.2.2/1/2015
44/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin upoważnienia Przewodniczącego Rady
42/16 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie niezałatwienia skargi w terminie
41/16 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
40/16 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
39/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Ekoportu” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Konkurs Nr POIS.2.2/1/2015
38/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin realizacji i złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów pn.: „Park Majowe”, „Rewitalizacja Placu Batorego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs Nr POIiŚ.2.5/1/2015
37/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zamiaru likwidacji Ośrodka Kształcenia Kursowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
36/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020
35/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
34/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku
33/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
32/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
31/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
30/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
29/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Leona Heyki 15, stanowiącej działkę nr 21/8 z obrębu 1088
28/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie
27/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Inspektowa” w Szczecinie
26/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie
25/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie
24/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
23/16 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
22/16 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Brdowska)
21/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin oraz na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
20/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
19/16 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
18/16 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych stanowiska Rady Miasta Szczecin dotyczącego opracowania Regulaminu
17/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz
16/16 Łukasz Tyszler - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmienajaca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
15/16 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin dr hab. n. med. Leszkowi Michałowi Saganowi
14/16 Prezydent Miasta Piotr Krzystek wystąpienia Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich)
13/16 Prezydent Miasta Piotr Krzystek wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich
12/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości
11/16 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
10/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
9/16 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2018”
8/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
7/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo
6/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
5/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030
5/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030
4/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010
3/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na Osiedlu Majowe-Kijewo stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 4066
1/16 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej
335/15 Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
334/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
333/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
332/15 Przewodniczący Rady Miasta zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XXVI.276.S.2015
331/15 Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
330/15 Przewodniczący Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
329/15 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
328/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
327/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Szczecin
326/15 Grupa mieszkańców określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina
326/15 Grupa mieszkańców określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina
325/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin uczczenia wydarzeń Grudnia 1970 roku
324/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
324/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
324/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
324/15 Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
323/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
322/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
321/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
320/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
319/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o.
318/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin
317/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
316/15 Prezydent Miasta Piotr Krzystek wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2015
315/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2016 r.
314/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok"
313/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
312/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
311/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 10/57 z obrębu 4506, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Goleniowskiej
310/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległych
309/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/2 i 6/14 oraz działki 6/7, 6/12 i 6/15 z obrębu 4018
308/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Eskadrowej na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
307/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/8 z obrębu 4069
306/15 Prezydent Miasta Piotr Krzystek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
305/15 Prezydent Miasta Piotr Krzystek uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok
304/15 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
303/15 Prezydent Miasta Piotr Krzystek zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
302/15 Prezydent Miasta Piotr Krzystek zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
301/15 Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania i naruszenia praworządności i interesów skarżących
300/15 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania i naruszenia praworządności
299/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gerwazego)
298/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Irydowa, ul. Tytanowa, ul. Uranowa, ul. ul. Kadmowa, ul. Cynkowa, ul. Magnezowa, ul. Wolframowa, ul. Kobaltowa)
297/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo - Ostrów Brdowski i Wyspa Gryfia” w Szczecinie
296/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
295/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Łubinowa” w Szczecinie
294/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
293/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
292/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
291/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
290/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin opłaty targowej
289/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów
288/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
287/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 3” w Szczecinie
286/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław-Strzałowska 25” w Szczecinie
285/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Nowy” w Szczecinie
284/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena 3" w Szczecinie
283/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie
282/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
281/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6
280/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
279/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
278/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
277/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ulicy Strzałowskiej 36 w Szczecinie
276/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ulicy Bylinowej 17
275/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia na rok 2016 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
274/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016
273/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8-10 w Szczecinie
272/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Zwycięstwa 3 w Szczecinie
271/15 Grupa mieszkańców uchylenia uchwały nr X/180/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r.
270/15 Komisja Rewizyjna zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
269/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do podjęcia działań zmierzających do umożliwienia osiedlenia się w Gminie Szczecin rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących wschodnią część Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
268/15 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działania Prezydenta Miasta
267/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019
266/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
265/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 49/4 i 49/14 z obr.1036, położonej w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6
264/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
263/15 Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
262/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Niepołomicka)
261/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przygotowania przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu uchwały ustalającej na terenie miasta Szczecin zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
260/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin powierzenia Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. w Szczecinie zadań własnych gminy
260/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin powierzenia Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. w Szczecinie zadań własnych gminy
259/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
259/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
258/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
257/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
256/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin wystąpienia Miasta Szczecin ze Związku Miast Bałtyckich
255/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin bezprzetargowego wydzierżawienia do 13 stycznia 2026 roku dodatkowej powierzchni nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na prowadzenie obiektu gastronomicznego
254/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
253/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Powiatem Goleniowskim
252/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa 3” w Szczecinie
251/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 2” w Szczecinie
250/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe –Maciejowicka” w Szczecinie
249/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska” w Szczecinie
248/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Powstańców Wielkopolskich 66-68" w Szczecinie
247/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
246/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
245/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
244/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
243/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin podatku od środków transportowych
242/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin stawek podatku od nieruchomości
241/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin
240/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie
239/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłwości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
238/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłwości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
237/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok"
236/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
235/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
233/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia zasad sprzedaży komunalnych pomieszczeń, lokali gospodarczych i udziałów w lokalu
232/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Syrokomli oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/5 o pow. 0,0597 ha, obr. 2077
231/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o pow. 0,0418 ha, obr. 2075
230/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Granicznej stanowiącej działkę numer 29/7 z obrębu 3006
229/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 12, 13, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
228/15 Artur Szałabawka Przewodniczący Rady Miasta pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję lat 2016-2019
227/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Wielokwiatowa, ul. Skipperów)
226/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
225/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
224/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta
223/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy i społecznej i areszcie śledczym
222/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
221/15 Grupa mieszkańców zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
221/15 Grupa mieszkańców zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
221/15 Grupa mieszkańców zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
221/15 Grupa mieszkańców zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
220/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
219/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
218/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
217/15 Komisja ds. Zdrowia i Polityki Społecznej skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie umieszczenia osób przewlekle psychicznie chorych w domach pomocy społecznej
216/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin
215/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin
214/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
213/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zaliczenia dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
212/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
211/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
210/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015
209/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 44
208/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
207/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie
206/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin odmowy uwzględnienia wezwania do zaniechania naruszeń
205/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie
204/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Kadłubka" w Szczecinie
203/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo" w Szczecinie
202/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Janickiego" w Szczecinie
201/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie
200/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie
199/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Batalionów Chłopskich 86” w Szczecinie
198/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne – Napierskiego 6c” w Szczecinie
197/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
196/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaliczenia ul. Wisławy Szymborskiej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Miasto Szczecin
195/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaliczenia ul. Małe Błonia, ul. Przepiórki, ul. Świergotki do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
194/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
193/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 29, 31, 33, 35 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
192/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 14, 14a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
191/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086
190/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086
189/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/1, 6/3, 6/6 i 6/11, 6/8 i 6/13 z obrębu 4018
188/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, stanowiącej działkę nr ewid. 7/9 z obr. 4002 oraz nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej, stanowiących działki nr ewid. 7/15, 7/16 z obr. 4002
187/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
186/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
185/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy Alei Papieża Jana Pawła II 1, oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 209 z obrębu Śródmieście 36 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku
185/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy Alei Papieża Jana Pawła II 1, oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 209 z obrębu Śródmieście 36 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku
184/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 1a położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Szczecinie
183/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
182/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
180/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Miasta Szczecin
179/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Porannej Rosy)
178/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
177/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
176/15 Artur Szałabawka Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
175/15 Grupa mieszkańców zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
174/15 Komisja ds. Budżetu i Finansów wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na rok 2016
173/15 Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
172/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
171/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
170/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzebusz - Chełszcząca" w Szczecinie
169/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
168/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie
167/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie
166/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień” 
165/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania dotychczasowemu najemcy pierwszeństwa w nabyciu pomieszczenia gospodarczego nr B-2 położonego w nieruchomości przy Alei Wyzwolenia nr 63 w Szczecinie
164/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”
163/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
162/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 12 położonego przy ul. Piotra Skargi 52 w Szczecinie
161/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
160/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
159/15 Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Wrzesińska" w Szczecinie
158/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zmiany lokalizacji Filii Numer 48 oraz likwidacji Filii Numer 53, Filii Numer 3 (dziecięcej) i Filii Numer 42
157/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
156/15 Krzysztof Soska- Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie
155/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał 
154/15 Prezydent Miasta Piotr Krzystek wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
153/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie (ul. Złoty Brzeg, skwer Danuty Siedzikówny ps.”Inka”)
152/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
151/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
150/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12
149/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20
148/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
147/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego
146/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
145/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie
144/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2"
143/15 Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie
142/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin
141/15 Mariusz Kądziołka- Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
140/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
139/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014
138/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 18-oficyna, 19-oficyna w Szczecinie
137/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
136/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065
135/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9
134/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049
133/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę nr ewid. 3/2 z obr. 4159
132/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
131/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
130/15 Prezydent Miasta Piotr Krzystek zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok 
129/15 Miejska Komisja Wyborcza zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa 
128/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
127/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom oraz skwerowi w Szczecinie
126/15 Przewodniczący Rady Miasta zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
125/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 
124/15 Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
123/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
122/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie
121/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie
120/15 Komisja Rewizyjna zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
119/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Małe Błonia” w Szczecinie
118/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 2” w Szczecinie
117/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 6” w Szczecinie
116/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół” w Szczecinie
115/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
114/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
113/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
112/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60
111/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
110/15 Bogdan Jaroszewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
109/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na odnowienie porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Miasto Szczecin a Miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej
108/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
107/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
106/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kwiatów Polskich 45
105/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra Kostki Napierskiego, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
104/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
103/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
102/15 Mariusz Kądziołka- Zastępca Prezydenta Miasta zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
101/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
100/15 Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działalność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie 
99/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego
99/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego
98/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21 oraz jego likwidacji
97/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Technikum Uzupełniającego Łączności z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 oraz jego likwidacji
96/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a oraz jej likwidacji
95/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie
94/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie
93/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
92/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
91/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3, Szkoły Policealnej Nr 2  z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i  Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,  i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
91/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3, Szkoły Policealnej Nr 2  z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i  Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,  i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
90/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
90/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
89/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
89/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
88/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
87/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie
86/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy al. Wojska Polskiego 198 w Szczecinie
85/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie
84/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda
83/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
82/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową
81/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010
80/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098
79/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra Kostki Napierskiego, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
78/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
77/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
76/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
75/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015
74/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z
73/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia ul. Miłej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
72/15 utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
71/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
70/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Figowa, ul. Palmowa, ul. Pistacjowa)
69/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
68/15 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
67/15 Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
66/15 Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
65/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
64/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Miastem Esbjerg
63/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie
62/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starzyńskiego 2” w Szczecinie
61/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 3” w Szczecinie
60/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
59/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
58/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
57/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie
56/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin
56/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin
55/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych
54/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015
53/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
52/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
51/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
50/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
49/15 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
48/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
47/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
47/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
46/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
45/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
44/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
43/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2015 roku
42/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
41/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 31,32,33, stanowiącej działkę nr ewid. 20/1 z obr. 3031 oraz nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, stanowiącej dz. nr ewid. 20/2 z obr. 3031, oddawanych w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, jako jeden teren inwestycyjny
40/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin zabudowanej budowlą nawigacyjną pn. „Światło sektorowe Babina” położonej na Wyspie Mewiej w Szczecinie, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości
39/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086
38/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 28/1 z obrębu 4806
37/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
36/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta 
35/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
34/15 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana Lewandowskiego)
33/15 Miejska Komisja Wyborcza zarządzenia wyborów do rad osiedli
32/15 Miejska Komisja Wyborcza zmiany Ordynacji wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
31/15 Zastępca Prezydenta Miasta określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
30/15 Zastępca Prezydenta Miasta wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przyul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie
28/15 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
27/15 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
26/15 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
25/15 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
22/15 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
21/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
20/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30
19/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
18/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
17/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego i Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1
16/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
15/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a
14/15 Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
14/15 Krzysztof Soska- Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
13/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
12/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Bogumińska" w Szczecinie
11/15 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 3" w Szczecinie
10/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
9/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 33/7 z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Duńskiej
8/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
7/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
6/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
5/15 Mariusz Kądziołka - Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta
2/15 Przewodniczący Rady Miasta powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
1/15 Przewodniczący Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
359/14 Przewodniczący Rady Miasta uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
358/14 Przewodniczący Rady Miasta nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
357/14 Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie 
356/14 Zastępca Prezydenta Miasta podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 
355/14 Prezydent Miasta wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2014
354/14 Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5 
353/14 Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
352/14 Zastępca Prezydenta Miasta zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
351/14 Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok" 
350/14 Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
349/14 Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Osadników 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,0717 ha, obr. 3057  
348/14 Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Sadowej 8, stanowiącej działkę nr 9 o powierzchni 1031 m2 z obrębu 4104
347/14 Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 47/6 i 29/37 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów
346/14 Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 29/38 z obrębu 3011 położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów
345/14 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin nr XLII/1061/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
344/14 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
343/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego położonego w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, składającego się z działek nr 86/2 i 93/4 z obrębu 4070 
342/14 Artur Szałabawka - Przewodniczący Rady Miasta ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
341/14 Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
340/14 Bogdan Jaroszewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
339/14 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
338/14 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne
337/14 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok 
336/14 Bogdan Jaroszewicz - Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok" 
334/14 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
333/14 Piotr Krzystek - Prezydent Miasta uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok
332/14 Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na Prezydenta Miasta w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
331/14 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w związku  z brakiem odpowiedzi na pismo 
330/14 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia skargi na Prezydenta Miasta w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
329/14 Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w związku z brakiem odpowiedzi na pismo 
328/14 Zastępca Prezydenta Miasta „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” 
322/14 Klub radnych PiS konieczności podjęcia przez Prezydenta Miasta działań zmierzających do wypracowania zasad sukcesywnego regulowania płac pracowników miejskich jednostek organizacyjnych
321/14 Przewodniczący Rady Miasta zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego
320/14 Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
319/14 Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2015 r.
318/14 Zastępca Prezydenta Miasta cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
317/14 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego)
317/14 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego)
314/14 Zastępca Prezydenta Miasta przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014 -2016" 
313/14 Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie
312/14 Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Modrej stanowiącej działkę nr 59/19 z obrębu 2044
311/14 Zastępca Prezydenta Miasta przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
310/14 Zastępca Prezydenta Miasta wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
307/14 Komisja ds. Zdrowia i Polityki Społecznej skargi na Prezydenta Miasta
307/14 Komisja ds. Zdrowia i Polityki Społecznej skargi na Prezydenta Miasta
306/14 Zastępca Prezydenta Miasta zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra
305/14 Przewodniczący Rady Miasta nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina 
304/14 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo –Kredowa 2” w Szczecinie
303/14 Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie 
302/14 Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 3” w Szczecinie
301/14 Zastępca Prezydenta Miasta zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023
300/14 Prezydent Miasta zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne 
299/14 Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Wrzesińska” w Szczecinie
298/14 Zastępca Prezydenta Miasta „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” 
297/14 Zastępca Prezydenta Miasta ustalenia na rok 2015 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
296/14 Prezydent Miasta zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok
295/14 Zastępca Prezydenta Miasta przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - skrzyżowanie Wkrzańska" w Szczecinie 
294/14 Prezydent Miasta utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
293/14 Prezydent Miasta utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
292/14 Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana 
291/14 Zastępca Prezydenta Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin
290/14 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dotyczącej braku odpowiedzi na pismo
289/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
288/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
287/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
286/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
285/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
284/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
283/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
282/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
281/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
280/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
279/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe – Klęskowo
278/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego – Klonowica
277/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo 
276/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
275/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno 
274/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Osów
273/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze 
272/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce 
271/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie – Pilchowo
270/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn 
269/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa 
268/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
267/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn 
266/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin 
265/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
264/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino – Gocław
263/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
262/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn 
261/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód 
260/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ 
259/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
258/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
257/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko 
256/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
255/14 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
254/14 Komisja ds