Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 60227395

Aktualna strona: 82310

Wydrukowano: 0

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz nr 2/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Sanatoryjnej, działka nr 43/16 obręb 4168 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego


WYKAZ  nr  2/2018

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od  08.01.2018 r. do 29.01.2018 r.

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr

dz. ewid.

 

 

rejon

ul. Sanatoryjnej

 

 

 

 

SZ1S/00080411/0

 

 

 

4168

 

 

 

43/16

 

 

 

900

 

 

 

Działka gruntu niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług

---------------------------------------------------------

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

 

 

125.000,00

 

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Wykaz nr 1/2018 dot. nieruch. gruntowej o użytku "Ba" Gminy Miasto Szczecin przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicz. poł. w Szczecinie w rej ul Szczawiowej dz. nr 16/2 obr. 1075


 

 

Wykaz nr  1/ 2018

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od08.01.2018 r. do30.01.2018 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon

ulicy Szczawiowej

SZ1S/00216328/4

1075

(Śródmieście 75)

 

16/2

 

6960

Nieruchomość gruntowa

o użytku „Ba” – tereny przemysłowe


Zabudowa usługowa, w tym usługi produkcyjne

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany-Nad Odrą” w Szczecinie

Uchwała Rady Miasta Szczecin                         

Nr VII/100/15 z dn, 21.04.2015 r.  (Dz. Urz.               Woj. Zach. z dn.20.05.2015 r., poz. 2048).

Teren elementarny: Z.N.2017.U

 

 650 000,00 zł

Zgodnie z przeznaczeniem.

        

          UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej,
  2. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo  w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane  w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin