Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67444826

Aktualna strona: 83183

Wydrukowano: 0

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz Nr 51/2018 dot. nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Trygława dz. nr 78/1 z obr. 4198 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego


WYKAZ Nr  51/2018

 Dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 13.08.2018 r. do 03.09.2018 r.

 

 Adres nieruchomości

 Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg katastru nieruchomości

 

Pow. w m2

 Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

 Cena nieruchomości netto

w zł

Nr obrębu

Nr działki

Rejon ulicy Trygława

 

SZ1S/00224326/9

 

4198

78/1

 89

 Działka gruntu niezabudowana

Funkcja dominująca mieszkalnictwo

------------------------------

poprawa warunków zagospodarowania jednej z  nieruchomości przyległych, o adresach Trygława 7 i 5 stanowiących działki nr 77, 76 i 73/1 obręb 4189 oraz Trygława 9 stanowiącej działki nr 79 i 78/2 obręb 4189

17 300,00

 UWAGI:
 1. Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT – zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - płatne nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 3. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Wykaz Nr 48/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Lubczyńskiej - dz. nr 1/12 z obr, 4706.


 

Wykaz nr 48/2018

 

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 06.08.2018 r. do 27.08.2018 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon ul. Lubczyńskiej

SZ1S/00224021/1

4706

 

 

1/12

 

 

3911

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa usługowo – produkcyjna oraz składy i magazyny z dopuszczeniem wprowadzenia mieszkania funkcyjnego.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/293/11

z dn, 21.11.2011 r.

(Dz. Urz. Woj. Zach.

z dnia 02 lutego 2012 r,,

poz. 240).

 

Teren elementarny D.D.4019.U,P,KSP

 

681 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
 3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Wykaz Nr 47/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21 - działki gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063.


Wykaz nr  47/2018

 

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 06.08.2018 r. do 27.08.2018 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Łowiecka 21

SZ1S/00114882/0

3063

 

 

9/6

 

9/9

 

 

 

 

 

 

918

 

458

------

Łącznie

1376

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Usługi, w tym m. in. usługi edukacji, rehabilitacji, sportu, rekreacji i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych, hangary, place postojowe dla łodzi, usługi rzemieślnicze związane z eksploatacją sprzętu pływającego, sportami wodnymi i rybactwem, zespół załogantów jednostek pływających

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                        
Nr XXIX/730/17 z dn, 25.04.2017  r. (Dz. Urz. W. Zach. z dn. 18.05.2017 r, poz.2327).

 

Teren elementarny P.T.9018.USw

 

170 000,00

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
 3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin