Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 62532724

Aktualna strona: 82773

Wydrukowano: 0

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz nr 35/2018, teren inwestycyjny położony w rejonie ul. Ostrowskiej, działki nr: 16/5, 16/6, 16/7, 16/11, obr. 3030 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego


WYKAZ   nr    35/2018

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni


                      tj. w dniach  od  18.06.2018 r.  do  09.07.2018 r.                         

 

 

 

Położenie nieruchomości, oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

[m2]

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

[ zł]

 
 

 

teren inwestycyjny położony w rejonie ulicy Ostrowskiej stanowiący działki:

 

dz. nr 16/5 obręb 3030

pow. 3724 m2

KW: SZ1S/00223628/9

 

 

dz. nr 16/6  obręb 3030

pow. 3404 m2

KW: SZ1S/00223629/6

 

 

dz. nr 16/7 obręb 3030

pow. 3403 m2

KW: SZ1S/00223630/6

 

 

dz. nr 16/11 obręb 3030

pow. 8265 m2

KW: SZ1S/00223631/3

 

 

 

 

 

Powierzchnia łączna:

 

 

18796

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Nieruchomości stanowiące działki nr 16/5, 16/6, 16/7 z obrębu 3030 zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Łączna” (uchwalonym Uchwałą Nr XXI/560/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008r.) zawierają się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.3048.MW,U  przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 16/11 z obrębu 3030 zawiera się
w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.3048.MW,U w wydzieleniu  1.MW/ZP, dla którego dopuszcza się wydzielenie terenu dla zieleni urządzonej.

---------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:  

 

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą w przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości  uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu, przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości  w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż działki nr 16/11,
   obr. 3030 zwolniona jest z podatku VAT.
  2. Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży terenu stanowiącego działki nr: 16/5, 16/6, 16/7, obr. 3030  zostanie doliczony podatek VAT; zgodnie z przepisami ustawy
   o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Wykaz Nr 33/2018 dotyczacy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Wykaz nr 33/2018

 

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 11.06.2018 r. do 02.07.2018 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Łowiecka 17

SZ1S/00114883/7

3063

 

 

9/5

 

 

 

1204

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa, w tym terminale ciekłych i stałych ładunków chemicznych.  Dopuszcza się usługi m.in.: produkcyjne, logistyczne, telekomunikacji, działalność stoczniową, obsługę biznesu, edukację, działalność naukową i techniczną itp.; nabrzeża przeładunkowo – składowe i technologiczne.

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                        
Nr XXIX/730/17 z dn, 25.04.2017  r. (Dz. Urz. W. Zach. z dn. 18.05.2017 r, poz.2327).

 

Teren elementarny P.T.9011.P,U.

 

150 000,00

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
 3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Wykaz nr 28/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Wiosennej 7a, działka nr 3/6, obręb 4054 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


WYKAZ   nr   28/2018

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  21.05.2018 r.  do 11.06.2018 r.                 

        

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Wiosenna 7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ1S/00191816/0

 

 

 

 

 

 

 

 

4054

 

 

 

 

 

 

 

 

3/6

 

 

 

 

 

 

 

 

1018

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Zimowa” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą

Nr XXXIII/890/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r. przedmiotowa działka znajduje się w terenie elementarnym o symbolu: D.D.2201,U,P o przeznaczeniu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240.000,00

 

 

 

 

UWAGI:  

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Wykaz nr 25/2018 dot. nieruchomości gruntowej zbudowanej położonej przy ul. Stołczyńskiej 122, działka nr 25/5, obręb 3021 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


WYKAZ   nr   25/2018

 

dotyczący  zabudowanej nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni


                   tj. w dniach od 21.05.2018 r. do 11.06.2018 r.                         

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

ul. Stołczyńska 122

 

 

 

 

 

 

SZ1S/00188276/8

 

 

 

 

 

3021

 

 

 

 

 

25/5

 

 

 

 

 

1250

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 

Według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 2”
w Szczecinie (uchwalonego Uchwałą nr XXXI/901/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.06.2013r.) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.S.9017.MW,U. o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; dopuszcza się istniejącą zabudowę jednorodzinną; dopuszcza się usługi.

------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

260.000,00

 

 

 

 

UWAGI:  

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona
  z podatku VAT.
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 225, II piętro, prawe skrzydło.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin