Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz Nr 15/2020 dot. gminnych nieruchomości poł. w Szczeciniue przy ul. Szerokiej (dz. nr 25/8 i 25/15 oraz 25/9 i 25/16 z obr. 2052) przez. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 15/2020

dotyczący niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 16.03.2020 r. do 06.04.2020 r.

Lp.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

Nr KW

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Szeroka 8B

SZ1S/00189125/2

2052

25/8

25/15

882

Niezabudowane działki gruntu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzekowo – Żyzna – Szeroka” w Szczecinie (Uchwała Nr LII/1372/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 116, poz. 2152).

Teren elementarny Z.K.2009.MN,U

Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem

450 000,00

(czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2.

ul. Szeroka 8C

SZ1S/00189055/0

2052

25/9

25/16

750

Niezabudowane działki gruntu

390 000,00

(trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  2. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.