Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz Nr 64/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej - dz. nr 48/25 z obr. 4084.

Wykaz nr 64/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon ul. Dąbskiej

SZ1S/00194190/6

4084

 

48/25

 

 

4538

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne i magazyny. Dopuszcza się usługi w zakresie: handlu oraz obsługi firm i klientów.Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m². Dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych.

 Teren elementarny
D.O.2123.U,P

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Kijewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                         
Nr XIII/346/07 z dn. 17.09.2007  r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 110 z dn. 09.11.2007 r, poz.1922).

 

1 600 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

Wykaz nr 63/2021 dot. nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Strzałowskiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr   63/2021

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych  stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od 13.09.2021 r.   do 04.10.2021 r.                         

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

1.

rejon ul. Strzałowskiej

SZ1S/00222236/7

 

3091

15/37

3903

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
z dopuszczeniem usług

 

Obowiązuje Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław” w Szczecinie,  uchwalony Uchwałą  Nr XXXI/772/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 02 lutego 2009 r.

 

Teren  elementarny:P.G.1034.MW,U

--------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

3 000 000,00

2.

rejon ul. Strzałowskiej

SZ1S/00222237/4

 

3091

15/38

2248

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

1 800 000,00

 

 

3.

rejon ul. Strzałowskiej

SZ1S/00222241/5

 

3091

15/41

i 15/48

95+977=1072

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

800 000,00

 

 

4.

rejon ul. Strzałowskiej

SZ1S/00222242/2

 

3091

15/49

1137

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

850 000,00

 

5.

rejon ul. Strzałowskiej

SZ1S/00222235/0

 

3091

15/51

961

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

700 000,00

 

6.

rejon ul. Strzałowskiej

SZ1S/00222239/8

 

3091

15/52

855

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

650 000,00

 

 

 

UWAGI:  

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebności gruntowe w postaci prawa przechodu i przejazdu, przewidziane do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości  w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  1. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  2. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  3. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.