Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Walne spotkania organizacji pozarządowych

3d. Sprawozdanie z działalności SRDPP w kadencji 2013-2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SZCZECIŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W KADENCJI 2013/2015
Uchwałą Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r.
(zm. Uchwała Nr XXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r.) określono tryb powoływania członków oraz sposób organizacji i tryb działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z którym do zadań Rady należy
w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione a art. 3. ust. 3 ustawy.

W dniu 22 listopada 2013 r. Prezydent Miasta Szczecin Zarządzeniem Nr 505/13
(zm. Zarządzenie Nr 545/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.) powołał nowy skład
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015:
1) Arkadiusz Marchewka – przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Szczecin, 
2) Tomasz Hinc – przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Szczecin, 
3) Henryk Jerzyk – przedstawiciel Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miasta Szczecin, 
4) Maria Liktoras - przedstawiciel Klubu Radnych Szczecin dla Pokoleń Rady Miasta Szczecin, 
5) Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, 
6) Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, 
7) Małgorzata Olejnik – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, 
8) Jadwiga Kimber - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin, 
9) Marcin Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin, 
10) Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, 
11) Teresa Fydrych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie,
12) Mirosław Gosieniecki - Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
13) Joanna Bylińska - stowarzyszenie Szczecinianie Decydują, 
14) Dorota Korczyńska - stowarzyszenie zwykłe Rodzice dla Szczecina, 
15) Joanna Łaskarzewska - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie; 
16) Wojciech Spychała - Stowarzyszenie Polites, 
17) Aleksandra Białonowicz - Stowarzyszenie Konie i Natura, 
18) Andrzej Kozakowski - Klub Kayak Szczecin Stowarzyszenie Rozwoju Kajakarstwa.
Następnie, z uwagi na zmieniającą się kadencję Rady Miasta Szczecin, na mocy Zarządzenia Nr 54/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 r., w miejsce Poprzedników, w skład Rady weszli nowi przedstawiciele Rady Miasta Szczecin:
- Pani Maria Magdalena Herczyńska - przedstawiciel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Szczecin,
- Pan Janusz Jagielski – przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Szczecin, (zm. Na Pan Rafał ni burski na podstawie Zarządzenia Nr 326/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 sierpnia 2015 r.)
- Pan Michał Wilkocki – przedstawiciel Klubu Radnych Bezpartyjni Rady Miasta Szczecin.

Ponadto, zdecydowano o powołaniu do składu Rady przedstawiciela Wydziału Oświaty, którym została Pani Beata Misiak - Dyrektor Wydziału.

Na pierwszych posiedzeniach nowo powołana Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013/2015 ukonstytuowała się oraz przyjęła Regulamin swojej działalności. Opracowany został także Harmonogram prac SRDPP na lata 2013-2015:

1. Styczeń - ukonstytuowanie się rady, regulamin, plan pracy na 2014 rok, sprawy organizacyjne, analiza zagadnień oraz rekomendacji opracowanych przez poprzednią kadencję rady, prowadzenie działań w celu przekonania szczecińskich sędziów
do niepobierania opłat za dokonywanie zmian w KRS.
2. Luty – Szczeciński Budżet Obywatelski.
3. Marzec – Inicjatywa lokalna.
4. Kwiecień – pozyskiwanie funduszy przez ngo’sy – doradztwo, pożyczki, wkłady własne, wypracowanie wspólnych procedur samorząd – organizacje pozarządowe , które posłużą do aplikowania o środki i realizacji zadań.
5. Maj – RPW na 2015 i Tydzień Inicjatyw Pozarządowych, opracowanie karty oceny oferty wraz z przejrzystymi kryteriami oceny, ustanowienie zasad konsultacji nowych zadań, które chcą realizować NGO za miejskie pieniądze w ramach współpracy, wsparcie samorządu w celu profesjonalizacji NGO.
6. Czerwiec - RPW na 2015.
7. Lipiec – przerwa wakacyjna.
8. Sierpień – (II połowa) – RPW na 2015.
9. Wrzesień – RPW na 2015.
10. Październik – spotkanie podsumowujące/pożegnanie radnych.
11. Listopad – lokale dla ngo.
12. Grudzień – Tydzień aktywności, lokale dla ngo.
Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2013/2015
obradowała nad następującymi tematami:
1. Dyskusja nt. zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.
2. Podjęcie działań w celu przekonania szczecińskich sędziów do niepobierania opłat
za dokonywanie zmian w KRS przez organizacje pozarządowe.
3. Wybór przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
do składu Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.
4. Pozyskiwanie funduszy przez organizacje pozarządowe - doradztwo, pożyczki, wkłady własne, wypracowanie wspólnych procedur samorząd - organizacje pozarządowe, które posłużą do aplikowania o środki oraz do realizacji zadań.
5. Prace nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
6. Raport z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w kadencji 2013 / 2014.
8. Udział Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w projekcie realizowanym przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
(w partnerstwie z 7 innymi instytucjami) pn. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – spotkanie członków Rady z moderatorem Panią Pauliną Kelm w celu dokonania autodiagnozy Szczecińskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Badanie z zakresu sposobu powoływania RDPP, pracy RDPP, komunikacji wewnętrznej RDPP oraz komunikacji z otoczeniem, monitoringu
i ewaluacji pracy RDPP.
9. Informacja na temat XIII Walnego Spotkania Organizacji Pozarządowych przypadającego na dzień 20 maja br., VIII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zakończonego XIII Szczecińskim Spotkaniem Organizacji Pozarządowych "POD PLATANAMI" w dniu 25 maja br. na terenie Jasnych Błoni.
10. Prace nad projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".
11. Dyskusja nt. stanu budynku przy ulicy Dworcowej 19 w Szczecinie, w którym kilka organizacji pozarządowych ma swoją siedzibę (z udziałem przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie).
12. Sprawa alertu miejskiego - specjalnej aplikacji Alert Szczecin do zgłaszania miejskich problemów (z udziałem przedstawiciela Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku UM Szczecin).
13. Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
14. Ustalenia dotyczące zmiany godziny posiedzeń Rady Pożytku oraz komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert.
15. Wniosek w sprawie opracowania nowego wzoru karty oceny oferty.
16. Dyskusja nt. Regulaminu FIO na 2015 rok - opracowanie stanowiska Rady.
17. Przedstawienie kalendarium wydarzeń Tygodnia Aktywności 2014 (1-10 grudnia br.).
18. Wybór przedstawiciela Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.
19. Lokale dla ngo.
20. Wytypowanie trzech nowych przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do prac w Kapitule przyznającej certyfikaty miejsca przyjaznego rodzinie, w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".
21. Dyskusja nt. udziału przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pracach Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.
22. Utworzenie profilu Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
na Facebook-u - dyskusja z udziałem przedstawicieli Biura Komunikacji Społecznej
i Marketingowej Urzędu Miasta.
23. Zaprezentowanie przez członków Rady, wchodzących w skład Zespołu SBO, wniosków, uwag i opinii dotyczących prac nad zasadami szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
24. Sprawozdanie Pani Joanny Łaskarzewskiej z zakresu opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Szczecin przez specjalnie powołany w tym celu Zespół.
25. Raport z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
26. Zmiana przedstawiciela Rady Miasta Szczecin w składzie Prezydium Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybór reprezentanta Rady Miasta Szczecin do Prezydium.
27. Omówienie zmian zaproponowanych przez Pana Łukasza Cieślińskiego z Pracowni Pozarządowej z Koszalina do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia
12 września 2011 w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXXIII/977/13 z dnia 9 września 2013 r.), jak również
do Regulaminu pracy SRDPP, wypracowanych w dniu 7 maja br. podczas spotkania Rady w ramach projektu "Rady Pożytku do STANDARDowego użytku".
28. Raport z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
29. Prace nad projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"
30. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (aktualizacja uchwały wyłącznie pod kątem dostosowania jej zapisów do zmian w ustawie z uwagi na zbliżające się wybory i nową kadencję Rady).
W latach 2013/2015 Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła następujące stanowiska:
- Stanowisko Nr 1/2013 wyrażające niezadowolenie z faktu nie włączenia przedstawicieli Rady do prac nad tworzeniem zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok
- Stanowisko Nr 1/2014 dotyczące programu wkładów własnych, realizowanego
w formie otwartych konkursów ofert, prowadzonego przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin;
- Stanowisko Nr: 2/2014 w sprawie zmian proponowanych w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach z dnia 27 listopada 2014 r.;
- Stanowisko Nr 1/2015 w sprawie zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z dnia 30 marca 2015 r.;
- Stanowisko Nr 2/2015 w sprawie przeprowadzenia remontu w budynku
przy ul. Dworcowej 19 wraz z zainstalowaniem windy osobowej;
- Stanowisko Nr 3/2015 w sprawie umożliwienia organizacjom pozarządowym pozyskiwania funduszy w formie dotacji inwestycyjnych;
- Stanowisko Nr 4/2015 w sprawie zlecania zadań organizacjom pozarządowym
w układzie wieloletnim;
- Stanowisko Nr 5/2015 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Rekomendacje dla Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w kadencji 2015 - 2018:
1) Kontynuacja prac nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2) Wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin
z dnia 12 września 2011 w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków
oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wypracowanych w ramach projektu "Rady Pożytku
do STANDARDowego użytku".
3) Zwiększenie wpływu oraz kompetencji Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Lokale dla organizacji pozarządowych.

Przewodniczący
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w kadencji 2013-2015

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/10/09, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2022/04/26 08:45:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2022/04/26 08:45:48 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2017/10/09 11:47:12 nowa pozycja