Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77386439

Aktualna strona: 1085207

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń:lokalnych,międzystrefowych(...)


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp


Szczecin: Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej. Cz II. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300
Numer ogłoszenia: 314297 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Miasta Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej. Cz II. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej. Część II: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie ww usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.20.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości: 1)kwota wadium dla części I - 14 200 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych) 2)kwota wadium dla części II - 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) w terminie do dnia 09.12.2011r. do godziny 10:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ I: minimum 3 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna: świadczenie usług telekomunikacyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie przez okres co najmniej 1 roku, minimum 3 traktów ISDN typu PRA (30B + D) oraz cyfrowej centrali abonenckiej o pojemności nie mniejszej niż 1000 NN, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda. Jeżeli usługa jest w trakcie wykonywania, to musi być już zrealizowana na wartość nie niższą niż 250 000 zł brutto przez okres co najmniej 1 roku. b)w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ II: minimum 3 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna świadczenie usług telekomunikacyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie przez okres co najmniej 1 roku, infolinii 800, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. Jeżeli usługa jest w trakcie wykonywania, to musi być już zrealizowana na wartość nie niższą niż 20 000 zł brutto przez okres co najmniej 1 roku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1)w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ I: a) posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 500 000 zł b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000 zł 2) w przypadku składania oferty NA CZĘŚĆ II: a) posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 30 000 zł b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 30 000 zł W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wykonawca musi wykazać iż: - posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż suma kwot wymaganych dla obu części tj. w wysokości nie niższej niż 530 000 zł - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż suma kwot wymaganych dla obu części tj. w wysokości nie niższej niż 530 000 zł Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1.w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ I: 1) wykaz elementów stanowiących system telekomunikacyjny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, w którym Wykonawca jednoznacznie określi zaoferowane w ofercie produkty, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do siwz, iż w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponować centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service) działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina oraz czasem reakcji na miejscu nie dłuższym niż 2 godziny oraz wsparciem inżynierów z aktualnymi certyfikatami producenta oferowanego systemu. Centrum musi posiadać procedury gwarantujące rozwiązanie bardziej złożonych problemów. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) oświadczenie dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, w którym Wykonawca ma obowiązek wskazać czy świadczy usługi drogą radiową oraz w przypadku gdy Wykonawca świadczy usługi drogą radiową, to usługa ta świadczona będzie w licencjonowanym paśmie radiowym. w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku. 2. w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ II: 1) oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do siwz, iż w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponować centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service) działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina oraz czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) oświadczenie dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, w którym Wykonawca ma obowiązek wskazać czy świadczy usługi drogą radiową oraz w przypadku gdy Wykonawca świadczy usługi drogą radiową, to usługa ta świadczona będzie w licencjonowanym paśmie radiowym. w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)kalkulację cenową zgodnie z załącznikami 1a - 1b do siwz, w zależności na którą część Wykonawca składa swoją ofertę.; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dotyczy części I oraz części II: Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w przypadku pojawienia się korzystniejszej ogólnie dostępnej oferty Wykonawcy na przedmiotową usługę. Zamawiający skorzysta z niej dokonując zmiany zapisów § 6 ust 1 umowy w zakresie cen jednostkowych za poszczególne usługi telekomunikacyjne zgodnie z ogólnie dostępną korzystniejszą ofertą Wykonawcy.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:09.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamawiający zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój nr 11 (parter, wejście główne).Termin zebrania Wykonawców został określony w SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.20.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 - infolinia 800 300 300.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.20.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 314297-2011 z dnia 2011-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń:...
Termin składania ofert: 2011-12-09

 

 

Numer ogłoszenia: 322927 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314297 - 2011 data 01.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 1)kwota wadium dla części I - 14 200 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych) 2)kwota wadium dla części II - 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) w terminie do dnia 09.12.2011r. do godziny 10:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 1)kwota wadium dla części I - 14 200 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych) 2)kwota wadium dla części II - 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) w terminie do dnia 14.12.2011r. do godziny 10:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

SIWZ

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa dla części I;

Załącznik nr 1b – kalkulacja cenowa dla części II;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

 Załącznik nr 4a – wykaz prac podobnych dla części I;;

Załącznik nr 4b – wykaz prac podobnych dla części II;

Załącznik nr 5 – wykaz elementów stanowiących system telekomunikacyjny wymagany dla części I;

Załącznik nr 6a – oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemów dla części I;      

Załącznik nr 6b – oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemówdla części II;

Załącznik nr 7 – oświadczenie dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową;

Załącznik nr 8a – ogólne warunki umowy dla części I;

Załącznik nr 8b– ogólne warunki umowy dla części II;Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl

Znak sprawy: BZP/236/11 Szczecin, dnia 21.12.2011r.

Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej.
Cz II. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 – infolinia 800 300 300 ”

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zw. dalej „ustawą” informuje, iż zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Podstawa prawna unieważnienia dla CZĘŚCI I:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia dla CZĘŚCI I:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 584 800 zł brutto, natomiast jedyna oferta, która została złożona w postępowaniu dla części I opiewa na kwotę 836 910, 03 zł brutto.
W związku z powyższym, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Podstawa prawna unieważnienia dla CZĘŚCI II:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia dla CZĘŚCI II:
W postępowaniu dla części II nie została złożona żadna oferta.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/12/01
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin