Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin


PL-Szczecin: Instalowanie znaków drogowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pokój 397
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245440
E-mail: mchrzano@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac przewidzianych i opisanych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., z siedzibą: ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław. Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) Projekt Plastyczno-Architektoniczny i Konstrukcyjno-Technologiczny Tablic Ulicznych Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej siwz;
2) Projekt Wykonawczy Lokalizacja Informacji Ulicznej, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej siwz;
3) Projekt Wykonawczy Informacji Ulicznej Dla 67 Skrzyżowań – Przedmiar Robót, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej siwz.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233290

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac przewidzianych i opisanych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., z siedzibą: ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław. Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) Projekt Plastyczno-Architektoniczny i Konstrukcyjno-Technologiczny Tablic Ulicznych Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej siwz;
2) Projekt Wykonawczy Lokalizacja Informacji Ulicznej, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej siwz;
3) Projekt Wykonawczy Informacji Ulicznej Dla 67 Skrzyżowań – Przedmiar Robót, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej siwz.

II.2.2)Informacje o opcjach

II.2.3)Informacje o wznowieniach

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 6.4.2012. Zakończenie 31.5.2012

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000 PLN (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 7.2.2012 r. do godziny 9:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 84 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonychprzez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum po 3 prace (w każdym z punktów a.1 i a.2) podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za prace podobne zamawiający uzna:
a.1 - budowę systemu informacji miejskiej w zakresie oznakowania ulic, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto każda;
a.2 – wykonanie elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej;
Prace wymienione w lit. a.1 i a.2 mogły być wykonane w jednym lub oddzielnych zamówieniach.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BZP/254/11

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.2.2012 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 7.2.2012 - 10:00

Miejscowość:

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. 397.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest terminem szacunkowym i obowiązuje od daty podpisaniaumowy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 2)-4) i 6) niniejszego ogłoszenia składa dokument lubdokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 5 niniejszego ogłoszenia składa zaświadczeniewłaściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 oraz pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnegomiejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyćjeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub wprzypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ);
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, którejwykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); wprzypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
9. Strony dopuszczają możliwość:
1) zmian redakcyjnych umowy,
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4) przedłużenia terminów określonych w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy oraz w załączniku nr 7 do niniejszej Umowy:
— z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego,
— z powodu siły wyższej,
— w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy,
— z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływające na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy.
5) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa regulujących prawa i obowiązki Stron oraz stawki w podatku VAT.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28.12.2011

VII. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone na siedzibie Zamawiającego w dniu 30.12.2011r.


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Szczecin
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/254/11 Szczecin, dnia 24 lutego 2012 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma) Konsorcjum firm: UTAL Sp. z o.o. oraz WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.
Siedziba i adres ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica oraz ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Punkty
1 „GIERA” Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Sp. j.; ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna - 57,58 pkt
2 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń Oferta odrzucona
3 Konsorcjum firm: UTAL Sp. z o.o. oraz WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.; ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica oraz ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów - 100 pkt

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż w odrzucono 1 ofertę w części 8:
Nazwa (firma) TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k.
Siedziba i adres ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający informuje, iż umowę w sprawie zamówienia publicznego będzie można zawrzeć od 5.03.2012r.

 


 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/12/30
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2011/12/30, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Ewa Jasiak-Wybraniec, dnia: 2012/10/15 21:47:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Jasiak-Wybraniec 2012/10/15 21:47:46 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2012/02/27 07:32:05 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2011/12/30 11:36:57 nowa pozycja