Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t. j.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 7 do SIWZ „Projekt Wykonawczy Lokalizacja Informacji Publicznej” w podpisach fotografii na skrzyżowaniach XX 28, XX 30 i XX 31 wyrażanie: „słupek zwykły”, zastępuje się wyrażeniem: „słupek ozdobny”.
2. W załączniku nr 9 do SIWZ „STWiOR” dodaje się zapis: „Zamawiający dopuszcza wykonanie słupków z dwóch odcinków rury z łączeniem w części podziemnej przy zachowaniu poniższych wymagań:
- powierzchnie łączonych elementów należy ściąć pod kątem 45 st,
- należy wykonać spoinę typu V na pełną grubość elementu,
- ukosowanie elementów oraz dobór materiałów spawalniczych wg zaleceń technologa wykonawcy prac.
Za jakość spoiny - nośność gotowego słupka pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca prac.”.
3. Do SIWZ dodaje się załącznik nr 10 „Karta obszaru”.


Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/01/30, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Marek Chrzanowski, dnia: 2012/01/30 10:37:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Chrzanowski 2012/01/30 10:37:33 nowa pozycja