Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78098002

Aktualna strona: 112878

Wydrukowano: 0

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t. j.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 7 do SIWZ „Projekt Wykonawczy Lokalizacja Informacji Publicznej” w podpisach fotografii na skrzyżowaniach XX 28, XX 30 i XX 31 wyrażanie: „słupek zwykły”, zastępuje się wyrażeniem: „słupek ozdobny”.
2. W załączniku nr 9 do SIWZ „STWiOR” dodaje się zapis: „Zamawiający dopuszcza wykonanie słupków z dwóch odcinków rury z łączeniem w części podziemnej przy zachowaniu poniższych wymagań:
- powierzchnie łączonych elementów należy ściąć pod kątem 45 st,
- należy wykonać spoinę typu V na pełną grubość elementu,
- ukosowanie elementów oraz dobór materiałów spawalniczych wg zaleceń technologa wykonawcy prac.
Za jakość spoiny - nośność gotowego słupka pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca prac.”.
3. Do SIWZ dodaje się załącznik nr 10 „Karta obszaru”.


Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin