Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1


Szczecin 2012-01-27

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 t. j), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.
„Mając na względzie powyższe argumenty wnoszę o modyfikację warunku w ten sposób aby doświadczenie jakie jest wymagane od potencjalnych uczestników postępowania było adekwatne do przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale XV SIWZ. Równocześnie zwracam się z zapytaniem, czy warunek udziału w postępowaniu spełnia wykonawca legitymujący się doświadczeniem w zakresie trzech usług obejmujących wykonanie pionowego oznakowania dróg (CPV 45233290-8: Instalowanie znaków drogowych o wartości zgodnej z treścią warunku?”

Odpowiedź:
Elementy SIM są ważnym elementem wystroju miasta, są tzw. meblami miejskimi i dlatego estetyka ich wykonania jest równie ważna jak funkcja informacyjna. Z uwagi na powyższe zamawiający utrzymuje określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie.

Pytanie 2.
„Mając na uwadze powyższe wnoszę o doprecyzowanie (ujednolicenie) postanowień dokumentów składających się na SIWZ w taki sposób by wykonawcy byli w stanie dokonać rzetelnej (kompleksowej) wyceny oferty. Alternatywnym rozwiązaniem może być rezygnacja z ryczałtowego sposobu rozliczenia na rzecz rozliczenia kosztorysowego, w którym podstawą do fakturowania będzie kosztorys powykonawczy. Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie takiego rozwiązania? Jeśli tak to wnoszę o zmianę zapisów SIWZ w sposób umożliwiający przyjęcia takiej metody rozliczenia.”

Odpowiedź:
Ilości przedmiarowe wykazane przez oferenta nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót i inne dokumenty dołączone do SIWZ umożliwiają dokonanie rzetelnej wyceny oferty.
W uzupełnieniu dołączamy: „Kartę obszaru”, zawierającą zestawienie zamawianych elementów. (Karta obszaru w załączniku).
Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie nowe konstrukcje wsporcze (słupki) mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Informacja powyższa jest zawarta w opisie do projektu lokalizacji informacji ulicznej. W projekcie lokalizacja informacji ulicznej błędnie zamieszczono podpisy fotografii na skrzyżowaniach XX 28, XX30 i XX31 w zakresie rodzaju słupka - jest "słupek zwykły" a powinno być "słupek ozdobny".
Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 3.
„Mając na uwadze powyższe zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupków ozdobnych z rur ze stali nierdzewnej o średnicy zewn. 60,30 mm, gr. ścianki 2,90 mm oraz słupków zwykłych o średnicy zewn. 60,30 mm, gr. ścianki 2,90 mm.”

Odpowiedź:
Słupki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4.
„Mając na uwadze powyższe zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zakotwienie słupka przy wykorzystaniu innych metod niż prefabrykowana belka żelbetowa? W szczególności czy dopuszcza się dospawanie odcinka rury (kotwy) w części podziemnej (z tego samego materiału) wzdłuż osi słupka oraz zaklinowanie gruzem i obetonowanie w wykonanym otworze uniemożliwiającym obrót słupka?”

Odpowiedź:
Posadowienie słupka należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5.
„Mając na uwadze powyższe zwracam się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części słupków z dwóch elementów, ze spawem wykonanym w części podziemnej słupka?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie słupków z dwóch odcinków rury z łączeniem w części podziemnej przy zachowaniu poniższych wymagań:
• powierzchnie łączonych elementów należy ściąć pod kątem 45 st,
• należy wykonać spoinę typu V na pełną grubość elementu,
• ukosowanie elementów oraz dobór materiałów spawalniczych wg zaleceń technologa wykonawcy prac.
Za jakość spoiny - nośność gotowego słupka pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca prac.
Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 6.
„Z uwagi na powyższe proszę o podanie informacji na temat wielkości kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia?

Odpowiedź:
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert.


Pytanie 7.
„Mając na uwadze powyższe zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie części słupków w inny sposób niż określono to w SIWZ? Jeśli tak, to proszę o wskazanie technologii jaka ma być zastosowana w tych przypadkach, gdzie płyty granitowe są ułożone jedna obok drugiej (stykają się). Jeśli nie, to proszę o wskazanie w jaki sposób należy wykonać zamówienie przy równoczesnym zachowaniu warunków narzuconych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje innego niż określony w dokumentacji projektowej sposobu montowania słupka. Jeżeli wystąpią kolizje z wymogami ochrony konserwatorskiej to zostaną rozwiązane w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Projektantem.
 


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/01/27, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Marek Chrzanowski, dnia: 2012/01/27 14:30:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Chrzanowski 2012/01/27 14:30:56 nowa pozycja