Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76656755

Aktualna strona: 124484

Wydrukowano: 2810

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 82/06 w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Data podpisania: 2006/02/15

Data wejścia w życie: 2006/02/15


 

ZARZĄDZENIE NR 82/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) ), art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w zw. z art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam procedurę naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych – stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 478/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin