Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 570/06 w sprawie trybu prowadzenia i koordynowania działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej, bezzwrotnej pomocy finansowej

Data podpisania: 2006/10/23

Data wejścia w życie: 2006/10/23


ZARZĄDZENIE NR 570/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 października 2006r.
 
 
w sprawie trybu prowadzenia i koordynowania działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej, bezzwrotnej pomocy finansowej przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, na realizację zadań własnych Gminy oraz przyjęcia Procedury przygotowywania Wniosków aplikacyjnych dla Projektów.
 
Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 33 pkt 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się Tryb prowadzenia i koordynowania działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej, bezzwrotnej pomocy finansowej przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, na realizację zadań własnych Gminy, który określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Przyjmuje się Procedurę przygotowywania Wniosków aplikacyjnych dla Projektów, zwaną dalej Procedurą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 304/05 Prezydenta Miasta Szczecina, z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zasad sporządzania oraz procedury składania, sprawozdań i dokumentów dotyczących stanu zaawansowania prac nad projektami przygotowywanymi do aplikowania o zewnętrzne preferencyjne środki finansowe i realizowanymi przy udziale preferencyjnych środków finansowych.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Funduszy Pomocowych.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2006/12/08, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Tomasz Dąbrowski, dnia: 2006/12/08 12:30:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Dąbrowski 2006/12/08 12:30:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/24 11:21:53 modyfikacja wartości
Tomasz Dąbrowski 2006/10/31 08:52:30 modyfikacja wartości
Tomasz Dąbrowski 2006/10/26 14:53:00 modyfikacja wartości
Tomasz Dąbrowski 2006/10/26 14:46:15 modyfikacja wartości
Tomasz Dąbrowski 2006/10/26 14:41:47 nowa pozycja