Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrola stowarzyszeń

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty tzw. „Instytucje Obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Treść aktualnej ustawy

Obowiązki

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pełniąc w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się corocznie z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według przesyłanego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego, Pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin, we wskazanym terminie.

Ponadto organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ważne

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Biura – Alicją Szczepańską, tel. 91 42 45 106, 91 42 45 105, e-mail: agawronska@um.szczecin.pl pokój 336A.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Alicja Szczepańska, wprowadził/a: Alicja Gawrońska, dnia: 2021/10/19 12:15:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Gawrońska 2021/10/19 12:15:36 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2021/09/03 14:35:47 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2021/04/15 12:51:49 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2021/04/15 12:43:29 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/08/27 12:38:44 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2019/09/17 13:38:56 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2019/02/28 10:55:14 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/10/15 11:51:08 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/09/04 13:14:18 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/09/20 13:37:57 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/06/08 08:35:40 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/03/10 08:38:16 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2016/03/09 13:36:10 nowa pozycja